Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Idrott för alla ur ett idrottsmedicinskt perspektiv, 5 hp

Engelskt namn: Sports for All from a Sports Medicine Perspective

Denna kursplan gäller: 2022-08-01 och tillsvidare

Kurskod: 3ID048

Högskolepoäng: 5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottsmedicin: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för idrottsmedicin

Beslutad av: Utbildningsstrategiska nämnden, 2017-06-07

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2021-06-21

Innehåll

Kursen behandlar idrotten som en del i strategiskt folkhälsoarbete och utmaningar kopplade till detta. Kursen har tre huvudteman som handlar om
  • en "god" hälsa,
  • utmaningar kopplat till allas rätt att vara med och
  • idrotten från ett utvecklingsperspektiv
Med utgångspunkt från det idrottsmedicinska området ger kursen en överblick av hälsoeffekten av fysisk aktivitet och träning respektive stillasittande och inaktivitet. Vidare behandlas aspekter som kan påverka grad av fysisk aktivitet och förutsättningar för träning såsom kön, genus, ålder, utvecklings- och funktionsnivå i syfte att ge underlag för det strategiska folkhälsoarbetet inom ramen för idrottsrörelsens verksamhetsområde.

Förväntade studieresultat

Efter slutförd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse:
  • Visa förståelse för de positiva effekterna av fysisk aktivitet och träning
  • Visa förståelse för de negativa effekterna av fysisk aktivitet och träning, respektive fysisk inaktivitet och stillasittande
  • Beskriva hälso- och prestationseffekter av bruk av alkohol, tobak och droger
  • Redogöra för grundprinciper för att undvika och förebygga skador och olyckor i samband med idrott
Färdighet och förmåga:
  • Identifiera och analysera faktorer som kan verka inkluderande respektive exkluderande inom idrotten utifrån ett idrottsmedicinskt perspektiv
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
  • Relatera idrottens strategiska folkhälsoarbete till det idrottsmedicinska kunskapsområdet och diskutera hur detta kan tillämpas inom idrotten utifrån ett ledarskaps- och verksamhetsutvecklingsperspektiv
  • Reflektera över hur idrott och fysisk aktivitet påverkas av faktorer som kön, genus, ålder, utvecklingsnivå och funktionsnivå ur ett idrottsmedicinskt perspektiv

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Kursen är upplagd som en campusbaserad kurs, och undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbeten och seminarier. Delar av kursen kan komma att ges på engelska. Delar av utbildningen kräver tillgång till internetuppkopplad dator. Obligatoriska moment är gruppövningar och seminarier. Kursen är samplanerad med de två parallella kurserna i kost och psykologi tillhörande Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling 180 hp.
Kursen är en av tre delkurser som behandlar Idrott för alla och sker delvis i samverkan mellan institutionen för kostvetenskap, idrottsmedicinska enheten och institutionen för psykologi. De tre kurserna löper parallellt, och denna ges med 33 % studietakt.

Examination

Examination sker dels genom skriftlig salstentamen där betyget VG, G eller U ges och dels genom muntliga och skriftliga redovisningar av obligatoriska moment som examineras i grupp där betyget U eller G ges.
På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. För betyget VG på hela kursen krävs VG på den skriftliga tentamen.
Student som underkänts vid ordinarie tillfälle har rätt till förnyad examination i nära anslutning till ordinarie tillfälle. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov rekomenderas studenten att ansöka om plats i förnyad kurs. Student som underkänts två gånger har rätt att hos studierektor begära annan examinator (HF 6 kap 22).

Övriga föreskrifter

För information om universitetets styrdokument, inklusive plagiatpolicy, se http://www.umu.se/regelverk

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.