Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Idrott för alla ur ett psykologiskt perspektiv, 5 hp

Engelskt namn: Sports for all from a psychological perspective

Denna kursplan gäller: 2017-08-21 till 2022-08-14 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PS170

Högskolepoäng: 5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2017-06-20

Innehåll

Kursen har tonvikt på idrottsrörelsens verksamhetsutveckling och strategiska folkhälsoarbete, och dess samspel med psykologiska och sociala faktorer, och påföljande konsekvenser för idrott, friskvård och hälsa. Kursen är en av tre delkurser som behandlar Idrott för alla och sker delvis i samverkan med Institutionen för kostvetenskap samt idrottsmedicinska enheten. De tre kurserna löper parallellt på 1/3 studietakt och består av tre huvudteman; en ”god” hälsa, utmaningar kopplat till allas rätt att vara med och idrotten från ett utvecklingsperspektiv.

Med utgångspunkt i psykologiska teorier och förklaringsmodeller studeras påverkansfaktorer, tillika effekter av, fysisk aktivitet, inaktivitet och stillasittande, samt barn/ungdomars och vuxnas idrotts- och motionsvanor, och dess konsekvenser för livslång och hållbar fysisk aktivitet och idrottande. Vidare behandlas utmaningar kopplat till kroppsideal, dopning, samt inkluderandet av olikheter såsom kön, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion och etnisk mångfald.

Kursen behandlar även idrott och motion utifrån ett psykologiskt inlärnings-, utvecklings- och hälsosamt åldrande perspektiv, och diskuterar olika typer av utmaningar kopplat till dysfunktionella beteenden, såsom överträning, ätstörningsproblematik och doping.
 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse                                                                                                                            
 - redogöra för bakomliggande förklaringsmodeller för, samt positiva och negativa effekter av, fysisk aktivitet och idrottande,
- identifiera och beskriva utmaningar kopplat till kroppsideal och dopning, samt inkluderande av olikheter i relation till direkt och indirekt diskriminering.
- identifiera och beskriva  utmaningar kopplat till dysfunktionella beteenden inom idrott och motion, såsom överträning, ätstörningsproblematik och doping.

Färdigheter och förmåga                                                                                                                               
- visa på färdighet och förmåga att analysera idrottsrörelsens strategiska folkhälsoarbete utifrån ett inlärnings-, utvecklings- och hälsosamt åldrandeperspektiv,
- visa förmåga att på engelska kommunicera inom det vetenskapliga fält kursen berör

Värderingsförmåga och förhållningssätt                                                                                                
- Relatera idrottsrörelsens strategiska folkhälsoarbete till det psykologiska kunskapsområdet, och diskutera hur detta kan tillämpas inom idrotten utifrån ett ledarskaps- och verksamhetsutvecklingsperspektiv.
 

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Undervisningen sker på campus. Undervisningsresurser tillhandahålls och viss kommunikation sker via den internetbaserade kursplattformen Cambro. Detta innebär specifika krav på teknisk utrustning och kompetens.
 
Kursen är samplanerad med de två parallella kurserna i kost och idrottsmedicin tillhörande Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling 180 hp. Kursen går på 33.33% studietakt

Rätten att erhålla undervisning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen ges på svenska och engelska.
 

Examination

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Examination sker dels genom individuell skriftlig salstentamen där betyget VG, G eller U ges. Omexamination erbjuds med likvärdig uppgift (skriftlig eller muntlig) inom två månader efter ordinarie examinationstillfälle.
 
Examination sker även gruppvis genom muntlig och skriftlig presentation i grupp, där betyg U eller G ges. Omexamination erbjuds med likvärdig uppgift (skriftlig eller muntlig, individuell eller i grupp) inom två månader efter ordinarie examinationstillfälle.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. För betyget VG på hela kursen krävs VG på den skriftliga tentamen.
Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan komma att examineras. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.
 
Betyg för kursen sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets ”Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå”. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

För att delta i kursen krävs att man är antagen till Idrottsvetarprogrammet.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.