"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Idrott och hälsa 3, 30 hp

Engelskt namn: Physical Education and Health 3

Denna kursplan gäller: 2022-10-24 och tillsvidare

Kurskod: 6ID020

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-10-22

Reviderad av: Prefekten, 2022-10-18

Innehåll

MODUL 1: HÄLSA OCH HÄLSOFRÄMJANDE, 5 hp
(Module 1: Health and Health Promotion)

Modulen syftar till att studenterna skall förvärva ett socialteoretiskt perspektiv och ett kritiskt förhållningssätt till hälsa och hälsofrämjande arbete med en särskild inriktning mot barn och unga. Kursen fokuserar på hur sociala teorier kan underlätta förståelsen för upplevelser av hälsa och ohälsa samt användas i planering och design av hälsofrämjande insatser. Begreppen hälsa och hälsofrämjande insatser, salutogenes, stress och emotioner samt hälsorelaterat beteende är några av de perspektiv som kommer att belysas. Kursen ger också ett socialteoretiskt perspektiv till hälsans ojämlika fördelning mellan individer och grupper. Teorier som anknyter till ojämlikhet i hälsa kopplat till socioekonomisk position och genus presenteras och diskuteras.

MODULE 2: PHYSICAL EDUCATION FROM AN INTERNATIONAL PERSPECTIVE, 2,5 hp
(Modul 2: Idrott och hälsa ur ett internationellt perspektiv, ges på engelska.)

I denna modul belyses ämnet idrott och hälsa ur ett internationellt perspektiv. Skillnader och likheter mellan olika länders styrdokument och didaktiska resonemang om lärande i ämnet, dess innehåll och förutsättningar för lärare och elever studeras.

MODUL 3: UNDERVISNING OCH LÄRANDE I IDROTT OCH HÄLSA, 15 hp
(Module 3: Teaching and Learning in Physical Education and Health)

Innehållet i modulen presenteras i form av två kunskapsområden (KO): KO Boll och hälsa samt KO Dans-rytmik-rörelse och hälsa. Det rörelsedidaktiska innehållet som behandlas i dessa kunskapsområden är: inom KO Boll och hälsa; nät- och väggspel, inom KO Dans-rytmik-rörelse och hälsa; sociala danser.

I modulen tas ett helhetsperspektiv på idrott och hälsa i gymnasieskolan där såväl innehåll, arbetssätt som elevens lärande behandlas. Vidare utarbetas en handlingsplan för hur hälsoundervisningen i ämnet idrott och hälsa på gymnasieskolan kan bedrivas och bedömas. De i tidigare moduler behandlade perspektiven på hälsa sätts i relation till den faktiska undervisningen i ämnet idrott och hälsa.

Begrepp och teorier kring inkludering, kön, genus och normativitet problematiseras utifrån undervisningspraktiken. Gymnasieskolans styrdokument fördjupas. Specialpedagogik och olika typer av funktionsnedsättning studeras och didaktiska frågeställningar kring anpassad fysisk aktivitet utvecklas.

Studenten skall planera, genomföra och utvärdera praktiska undervisningsmoment samt utveckla sin rörelsekompetens. Kvantitativ forskning med användandet av enkät som vetenskaplig metod behandlas och grundläggande statistiska begrepp behandlas.

MODUL 4: UNDERVISNING OCH LÄRANDE I FRILUFTSLIV, 7,5 hp
(Module 4: Teaching and learning in Friluftsliv)

Innehållet i modulen behandlar kunskapsområdet (KO) Friluftsliv och hälsa. Det rörelsedidaktiska innehållet behandlar fördjupat friluftsliv i olika miljöer och under olika årstider samt simning, första hjälpen och hjärt-lungräddning. I modulen tillämpas och fördjupas friluftslivets teori och praktik i olika miljöer och under olika årstider, där säkerhetsaspekter i samband med undervisning i friluftsliv betonas.

Av kursens innehåll motsvarar andelen ämnesdidaktik inklusive metodik 5,5 hp.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska studenten kunna:

MODUL 1: HÄLSA OCH HÄLSOFRÄMJANDE, 5 hp
(Module 1: Health and Health Promotion)

Kunskap och förståelse

 • redogöra för centrala begrepp utifrån ett socialteoretiskt perspektiv
 • visa förståelse för de presenterade teorierna genom att självständig kunna diskutera dem i relation till undervisning i Idrott och hälsa samt i relation till vetenskapliga publikationer inom området

Färdighet och förmåga

 • visa förmåga att självständigt kunna tillämpa relevanta teorier kopplade till hälsa och hälsofrämjande arbete i relation till undervisning i Idrott och hälsa
 • presentera och redogöra för innehållet i vetenskapliga publikationer som behandlar sociala förklaringsmodeller för hälsa och hälsofrämjande arbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt till vetenskapliga publikationer som behandlar sociala förklaringsmodeller för hälsa och hälsofrämjande arbete
 • reflektera över hur egna och andras erfarenheter av hälsa och hälsofrämjande insatser kan förstås ur ett socialteoretiskt perspektiv

MODULE 2: PHYSICAL EDUCATION FROM AN INTERNATIONAL PERSPECTIVE, 2,5 hp
(Modul 2: Idrott och hälsa ur ett internationellt perspektiv, ges på engelska.)

Kunskap och förståelse

 • redogöra för likheter och olikheter gällande synen på ämnet idrott och hälsa i ett internationellt didaktiskt perspektiv

Färdighet och förmåga

 • kritiskt granska ämnet idrott och hälsa ur svenskt såväl som internationellt perspektiv
 • på engelska diskutera ämnet idrott och hälsa ur svenskt såväl som internationellt perspektiv

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • skriftligt på engelska kunna reflektera över skillnader och likheter av undervisningen av ämnet idrott och hälsa i Sverige och i andra länder

MODUL 3: UNDERVISNING OCH LÄRANDE I IDROTT OCH HÄLSA, 15 hp
(Module 3: Teaching and Learning in Physical Education and Health)

Kunskap och förståelse

 • förstå och beskriva olika hälsodiskurser och dess betydelse för undervisningen i idrott och hälsa
 • visa fördjupade kunskaper i idrottsdidaktik och förståelse för hur läraren utifrån kunskapsmålen kan utveckla alla elevers lärande med hänsyn tagen till kön, genus och funktionsnedsättning
 • visa kunskap om och förståelse för skolans uppdrag och organisation gällande specialpedagogik

Färdighet och förmåga

 • visa och dokumentera egen rörelsekompetens utifrån de i kunskapsområdena behandlande rörelseformer
 • genom aktivt deltagande få fördjupad förståelse för den egna såväl som andras rörelseförmåga och kunna dra didaktiska slutsatser utifrån detta
 • visa förmåga att problematisera kön, genus, kropp och normativitet i relation till undervisning i idrott och hälsa
 • formulera en didaktisk undervisningsplan för idrott- och hälsoundervisning med innehåll och arbetssätt utifrån aktuell forskning i enlighet med skolans styrdokument
 • tillämpa ett integrerat specialpedagogiskt synsätt på funktionsnedsättning
 • visa kunskap om hur enkäter konstrueras och distribueras till relevant målgrupp samt kunna samla in och analysera datamaterial genom enkät som vetenskaplig metod

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga att omsätta teoretiska och praktiska kunskaper till didaktiskt utformad undervisningsplanering och kunna motivera sina val
 • visa förmåga till kritisk läsning av vetenskapliga texter
 • visa förmåga att självständigt söka, samla och kritiskt analysera relevant information utifrån en kvantitativ vetenskaplig problemställning samt diskutera resultatet i en egen genomförd undersökning

MODUL 4: UNDERVISNING OCH LÄRANDE I FRILUFTSLIV, 7,5 hp
(Module 4: Teaching and learning in Friluftsliv)

Kunskap och förståelse

 • visa fördjupade kunskaper i och om friluftsliv i olika miljöer och under olika årstider
 • redogöra för grupprocesser och nyttjande av friluftslivsaktiviteter i relation till grupputveckling och lärande

Färdighet och förmåga

 • uppnå grundläggande rörelsekompetens utifrån de i kunskapsområdena behandlade rörelseformerna
 • självständigt kunna planera och genomföra en grundutbildning i hjärt-lungräddning
 • visa förmåga att beakta säkerhet vid undervisning i friluftsliv och genomförande av friluftslivsaktiviteter

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga att omsätta teoretiska och praktiska kunskaper till didaktiskt utformad undervisning i friluftsliv och kunna motivera sina val
 • kunna diskutera och reflektera över olika friluftslivsaktiviteter i relation till undervisning och säkerhet

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt betyg på moduler omfattande 45 hp inom Idrott och hälsa 1 och 2 inom lärarutbildning eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, laborationer, undervisningsövningar, demonstration av färdigheter samt handledning varav 7,5 hp ges på engelska. Gruppövningar och seminarier kan utgöra obligatoriska inslag. Bearbetning och diskussion av kurslitteratur samt annat kursmaterial är en del av kursen. Delar av undervisningen ges med stöd av digital informations- och kommunikationsteknik vilket innebär specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Delar av kursen har karaktären av idrottsligt laborativ verksamhet där aktivt, praktiskt deltagande från studenten sida är en förutsättning för inhämtande av kunskaper och färdigheter. Delar av undervisningen inom friluftsliv bedrivs på annan ort där även övernattning ingår.

Examination

MODUL 1: HÄLSA OCH HÄLSOFRÄMJANDE, 5 hp

 • Aktivt deltagande vid litteraturseminarium. (Bedöms utifrån U och G)
 • Muntlig redovisning av gruppuppgifter. (Bedöms utifrån U och G)
 • Skriftlig hemtentamen. (Bedöms utifrån U, G och VG)

För att bli godkänd på modul 1, krävs att samtliga examinationer är godkända. För betyget väl godkänd krävs dessutom väl godkänd på hemtentamen. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

MODULE 2: PHYSICAL EDUCATION FROM AN INTERNATIONAL PERSPECTIVE, 2,5 hp

 • Skriftlig individuell inlämningsuppgift (Bedöms utifrån U och G)

För att bli godkänt på modul 2, krävs att examinationen är godkänd. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.


MODUL 3: UNDERVISNING OCH LÄRANDE I IDROTT OCH HÄLSA, 15 hp

 • Individuell skriftlig uppgift. (Bedöms utifrån U, G och VG)
 • Enkätstudie i grupp. Skriftlig rapport samt muntlig redovisning. (Bedöms utifrån U och G)
 • Aktivt deltagande vid vetenskapliga textseminarier. (Bedöms utifrån U och G)
 • Individuell praktisk uppgift: Planera, genomföra och utvärdera specialpedagogisk undervisning. (Bedöms utifrån U och G)
 • Individuell praktisk uppgift: Planera och genomföra undervisning i sociala danser. (Bedöms utifrån U och G)
 • Dokumentation av egen rörelsekompetens utifrån de i momentet behandlade rörelseformerna. (Bedöms utifrån U och G).

För att bli godkänd på modul 3 krävs att samtliga examinationer är godkända. För betyget väl godkänd så krävs dessutom väl godkänd på den individuella skriftliga uppgiften. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

MODUL 4: UNDERVISNING OCH LÄRANDE I FRILUFTLIV, 7,5 hp

 • Aktivt och praktiskt deltagande i de tillämpade momenten i friluftsliv. (Bedöms utifrån U och G)
 • Gruppvis planering och redovisning av fördjupningsuppgifter inom friluftsliv. (Bedöms utifrån U och G)
 • Individuell praktisk uppgift: Genomförd HLR instruktörutbildning (Bedöms utifrån U och G)

För att bli godkänd på modul 4, krävs att samtliga examinationer är godkända. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

För att bli godkänd på hel kurs krävs godkänt på samtliga fyra moduler. För väl godkänd på kursen krävs dessutom betyget väl godkänd på modul 1 samt 3. 

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. 

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 48

  MODUL 1: HÄLSA OCH HÄLSOFRÄMJANDE, 5hp

  Unequal, unfair, ineffective and inefficient. Gender inequality in health: Why it exists and how we can change it
  Gita Sen, Östlin Piroska, Asha George
  Final report to the WHO Commission on social determinants of health. Women and Gender Equity Knowledge Network. September 2007 :
  Obligatorisk

  Grundläggande folkhälsovetenskap
  Pellmer Wramner Kristina, Wramner Bengt, Wramner Håkan
  Fjärde upplagan : 2017 : 260 sidor :
  ISBN: 9789147113279
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Quennerstedt Mikael
  Hälsa eller inte hälsa –är det frågan?
  Utbildning och demokrati 16:2, s. 37-56. Uppsala : Pedagogiska institutionen. ISSN:1102-6472 : 2007 :
  Obligatorisk

  God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik
  Regeringens proposition 2017/18:249 :
  Obligatorisk

  Strong is the new skinny: navigating fitness hype among teenagers in northern Sweden
  Wiklund Emelie, Jonsson Emma, Coe Anna-Britt, Wiklund Maria
  Sport, Education and Society : 2017 :
  Obligatorisk

  Being Fit and Looking Healthy: Young Women’s and Men’s Constructions of Health and Fitness
  Wright Jan, O’Flynn Gabrielle, Macdonald Doune
  Sex Roles, 54(9-10), pp. 707-716. : 2006 :
  Obligatorisk

  Annat material t.ex. i form av artiklar tillkommer.

  MODULE 2: PHYSICAL EDUCATION FROM AN INTERNATIONAL PERSPECTIVE, 2,5 hp

  Annerstedt Claes
  Physical Education in Scandinavia with a Focus on Sweden: A Comparative Perspective
  Physical Education & Sport Pedagogy, 13(4), pp. 303-318 : 2008 :
  Obligatorisk

  International comparison of physical education : concepts, problems, prospects
  Pühse Uwe, Gerber Markus
  Oxford : Meyer & Meyer sport : 2005 : 719 s. :
  ISBN: 1-84126-161-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Physical Education in Scandinavia: An Overview and Some Educational Challenges
  Redelius Karin, Larsson Håkan
  Sport in Society, 13(4), pp. 691-703 : 2010 :
  http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17430431003616464
  Obligatorisk

  Annat material t.ex. i form av artiklar tillkommer.

  MODUL 3: UNDERVISNING OCH LÄRANDE I IDROTT OCH HÄLSA, 15 hp

  Idrottsundervisning och maskulinitetens hegemoni Genus och inflytande i gymnasieskolans ämne ”Idrott och hälsa”
  Alsarve Daniel, Jakobsson Johan, Helgesson Jens
  Scandinavian sport studies forum, 8, s. 197-219 : 2017 :
  Obligatorisk

  Backman Jarl
  Rapporter och uppsatser
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 223 s. :
  ISBN: 9789144097329
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bedömningsstöd i idrott och hälsa. Grundskolan
  Skolverket : 2019 :
  Obligatorisk

  Bedömningsstöd i idrott och hälsa. Gymnasieskolan
  Skolverket : 2014 :
  Obligatorisk

  Kvalitetsgransking av ämnet idrott och hälsa i årskurs 7-9
  Skolinspektionen : 2018 :
  Obligatorisk

  Ejlertsson Göran
  Enkäten i praktiken : en handbok i enkätmetodik
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 176 sidor :
  ISBN: 9789144131443
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Evans John
  Equity and inclusion in physical education PLC
  European Physical Education Review Vol 20(3) s. 319-334 : 2014 :
  Obligatorisk

  Passa mig! : inkluderad idrottsundervisning.
  Australian Sports Commission, Active Australia , Fors Eva
  Stockholm : SISU idrottsböcker : 2004 : 187 s. : ill. :
  ISBN: 91-85138-84-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Inkluderande undervisning : vad kan man lära av forskningen?
  Nilholm Claes, Göransson Kerstin
  Andra upplagan : [Härnösand] : Specialpedagogiska skolmyndigheten : [2019] : 117 sidor :
  ISBN: 9789128009164
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hur är det i praktiken? Lärare utforskar ämnet idrott och hälsa
  Larsson Håkan, Lundvall Suzanne, Meckbach Jane, Peterson Thomas, Quennerstedt Mikael
  Stockholm : Gymnastik och idrottshögskolan : 2016 :
  Obligatorisk

  Idrottsdidaktiska utmaningar
  Larsson Håkan, Meckbach Jane
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 304 s. :
  ISBN: 978-91-47-10657-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  "Jag känner inte för att bli en ... kille": Om heteronormativitet i ämnet idrott och hälsa
  Larsson Håkan, Redelius Karin, Fagrell Birgitta
  Utbildning & Demokrati, 16(2), s. 113-138 : 2007 :
  Obligatorisk

  Heterotopias in physical education; towards a queer pedagogy?
  Larsson Håkan, Quennerstedt Mikael, Öhman Marie
  Gender and Education, 26:2, s 135-150 : 2014 :
  Obligatorisk

  Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik Visible teaching : perspectives on teaching and teaching competence
  Lindström Gunnar, Pennlert Lars-Åke
  7:e reviderade upplagan : Umeå : Fundo Förlag : [2019] : 107 sidor :
  ISBN: 9789197558495
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Quennerstedt Mikael
  Hälsa eller inte hälsa –är det frågan?
  Utbildning och demokrati 16:2, s. 37-56. Uppsala : Pedagogiska institutionen. ISSN:1102-6472 : 2007 :
  Obligatorisk

  Symbolic capital in physical education and health: to be, to do or to know? That is the gendered question
  Redelius Karin, Fagrell Birgitta, Larsson Håkan
  Sport, Education and Society, 14(2), pp. 245-260. : 2009 :
  Obligatorisk

  Tolgfors Björn
  Bedömning för vilket lärande?: En studie av vad bedömning för lärande blir och gör i ämnet idrott och hälsa
  Örebro : Doktorsavhandling Institutionen för hälsovetenskaper, 252 s. : 2017 :
  Obligatorisk

  Wahlin Karl
  Tillämpad statistik : en grundkurs
  2. uppl. : Stockholm : Sanoma utbildning : 2015 : 424 s. :
  ISBN: 978-91-523-2782-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kompendier och artiklar tillkommer. Aktuella styrdokument för Idrott och hälsa gymnasieskolan. www.skolverket.se

  MODUL 4: UNDERVISNING OCH LÄRANDE I FRILUFTSLIV, 7,5 hp

  Friluftslivets pedagogik : en miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet
  Brügge Britta, Glantz Matz, Sandell Klas
  Femte upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 283 sidor :
  ISBN: 9789147122684
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Simlärarboken
  Sjödin Carola, Matsson Per
  1. uppl. : Stockholm : SISU idrottsböcker : 2008 : 168 s. :
  ISBN: 978-91-85433-20-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Mini-Anne, utbildningspaket i hjärt-lungräddning
  Stiftelsen för hjärt- och lungräddning :
  Obligatorisk

  Kompendier och artiklar tillkommer.

 • Giltig från: 2022 vecka 43

  MODUL 1: HÄLSA OCH HÄLSOFRÄMJANDE, 5hp

  Unequal, unfair, ineffective and inefficient. Gender inequality in health: Why it exists and how we can change it
  Gita Sen, Östlin Piroska, Asha George
  Final report to the WHO Commission on social determinants of health. Women and Gender Equity Knowledge Network. September 2007 :
  Obligatorisk

  Quennerstedt Mikael
  Hälsa eller inte hälsa –är det frågan?
  Utbildning och demokrati 16:2, s. 37-56. Uppsala : Pedagogiska institutionen. ISSN:1102-6472 : 2007 :
  Obligatorisk

  God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik
  Regeringens proposition 2017/18:249 :
  Obligatorisk

  Strong is the new skinny: navigating fitness hype among teenagers in northern Sweden
  Wiklund Emelie, Jonsson Emma, Coe Anna-Britt, Wiklund Maria
  Sport, Education and Society : 2017 :
  Obligatorisk

  Being Fit and Looking Healthy: Young Women’s and Men’s Constructions of Health and Fitness
  Wright Jan, O’Flynn Gabrielle, Macdonald Doune
  Sex Roles, 54(9-10), pp. 707-716. : 2006 :
  Obligatorisk

  Annat material t.ex. i form av artiklar tillkommer.

  MODULE 2: PHYSICAL EDUCATION FROM AN INTERNATIONAL PERSPECTIVE, 2,5 hp

  Annerstedt Claes
  Physical Education in Scandinavia with a Focus on Sweden: A Comparative Perspective
  Physical Education & Sport Pedagogy, 13(4), pp. 303-318 : 2008 :
  Obligatorisk

  International comparison of physical education : concepts, problems, prospects
  Pühse Uwe, Gerber Markus
  Oxford : Meyer & Meyer sport : 2005 : 719 s. :
  ISBN: 1-84126-161-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Physical Education in Scandinavia: An Overview and Some Educational Challenges
  Redelius Karin, Larsson Håkan
  Sport in Society, 13(4), pp. 691-703 : 2010 :
  http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17430431003616464
  Obligatorisk

  Annat material t.ex. i form av artiklar tillkommer.

  MODUL 3: UNDERVISNING OCH LÄRANDE I IDROTT OCH HÄLSA, 15 hp

  Idrottsundervisning och maskulinitetens hegemoni Genus och inflytande i gymnasieskolans ämne ”Idrott och hälsa”
  Alsarve Daniel, Jakobsson Johan, Helgesson Jens
  Scandinavian sport studies forum, 8, s. 197-219 : 2017 :
  Obligatorisk

  Backman Jarl
  Rapporter och uppsatser
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 223 s. :
  ISBN: 9789144097329
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bedömningsstöd i idrott och hälsa. Grundskolan
  Skolverket : 2019 :
  Obligatorisk

  Bedömningsstöd i idrott och hälsa. Gymnasieskolan
  Skolverket : 2014 :
  Obligatorisk

  Kvalitetsgransking av ämnet idrott och hälsa i årskurs 7-9
  Skolinspektionen : 2018 :
  Obligatorisk

  Ejlertsson Göran
  Enkäten i praktiken : en handbok i enkätmetodik
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 176 sidor :
  ISBN: 9789144131443
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Evans John
  Equity and inclusion in physical education PLC
  European Physical Education Review Vol 20(3) s. 319-334 : 2014 :
  Obligatorisk

  Passa mig! : inkluderad idrottsundervisning.
  Australian Sports Commission, Active Australia , Fors Eva
  Stockholm : SISU idrottsböcker : 2004 : 187 s. : ill. :
  ISBN: 91-85138-84-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Inkluderande undervisning : vad kan man lära av forskningen?
  Nilholm Claes, Göransson Kerstin
  Andra upplagan : [Härnösand] : Specialpedagogiska skolmyndigheten : [2019] : 117 sidor :
  ISBN: 9789128009164
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hur är det i praktiken? Lärare utforskar ämnet idrott och hälsa
  Larsson Håkan, Lundvall Suzanne, Meckbach Jane, Peterson Thomas, Quennerstedt Mikael
  Stockholm : Gymnastik och idrottshögskolan : 2016 :
  Obligatorisk

  Idrottsdidaktiska utmaningar
  Larsson Håkan, Meckbach Jane
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 304 s. :
  ISBN: 978-91-47-10657-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  "Jag känner inte för att bli en ... kille": Om heteronormativitet i ämnet idrott och hälsa
  Larsson Håkan, Redelius Karin, Fagrell Birgitta
  Utbildning & Demokrati, 16(2), s. 113-138 : 2007 :
  Obligatorisk

  Heterotopias in physical education; towards a queer pedagogy?
  Larsson Håkan, Quennerstedt Mikael, Öhman Marie
  Gender and Education, 26:2, s 135-150 : 2014 :
  Obligatorisk

  Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik Visible teaching : perspectives on teaching and teaching competence
  Lindström Gunnar, Pennlert Lars-Åke
  7:e reviderade upplagan : Umeå : Fundo Förlag : [2019] : 107 sidor :
  ISBN: 9789197558495
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Quennerstedt Mikael
  Hälsa eller inte hälsa –är det frågan?
  Utbildning och demokrati 16:2, s. 37-56. Uppsala : Pedagogiska institutionen. ISSN:1102-6472 : 2007 :
  Obligatorisk

  Symbolic capital in physical education and health: to be, to do or to know? That is the gendered question
  Redelius Karin, Fagrell Birgitta, Larsson Håkan
  Sport, Education and Society, 14(2), pp. 245-260. : 2009 :
  Obligatorisk

  Tolgfors Björn
  Bedömning för vilket lärande?: En studie av vad bedömning för lärande blir och gör i ämnet idrott och hälsa
  Örebro : Doktorsavhandling Institutionen för hälsovetenskaper, 252 s. : 2017 :
  Obligatorisk

  Wahlin Karl
  Tillämpad statistik : en grundkurs
  2. uppl. : Stockholm : Sanoma utbildning : 2015 : 424 s. :
  ISBN: 978-91-523-2782-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kompendier och artiklar tillkommer. Aktuella styrdokument för Idrott och hälsa gymnasieskolan. www.skolverket.se

  MODUL 4: UNDERVISNING OCH LÄRANDE I FRILUFTSLIV, 7,5 hp

  Friluftslivets pedagogik : en miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet
  Brügge Britta, Glantz Matz, Sandell Klas
  Femte upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 283 sidor :
  ISBN: 9789147122684
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Simlärarboken
  Sjödin Carola, Matsson Per
  1. uppl. : Stockholm : SISU idrottsböcker : 2008 : 168 s. :
  ISBN: 978-91-85433-20-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Mini-Anne, utbildningspaket i hjärt-lungräddning
  Stiftelsen för hjärt- och lungräddning :
  Obligatorisk

  Kompendier och artiklar tillkommer.