"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Idrotts- och hälsopsykologi för Tränarprogrammet, 7,5 hp

Engelskt namn: Sport and Health Psychology for the Sport Coaching Programme

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 och tillsvidare

Kurskod: 2PS308

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2020-11-05

Innehåll

I denna kurs kommer olika aspekter av idrotts- och hälsopsykologi studeras i förhållande till individuell hälsa och folkhälsa. Kursen använder ett holistiskt perspektiv som understryker samspelet mellan biologiska, psykologiska och sociala faktorer liksom deras konsekvenser för idrottsprestationer, hälsa och välmående. Kursen tar upp faktorer som ligger bakom prestation och hälsa så som stress, sömn, emotioner, motivation, följsamhet, skadeprevention och rehabilitering. Dessutom berör kursen andra psykologiska discipliner som kan relateras till hälsa och idrottsprestation, t ex utvecklings-, social och kognitiv psykologi, liksom arbetshälsopsykologi, positiv psykologi och psykofysiologi. Kursens innehåll presenteras i ett format som gynnar studentens möjlighet att förklara och tolka relevant forskningsmetod och interventioner. Kursen ges och examineras på engelska.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
*    Förklara centrala teorier inom idrott och hälsa samt relationen mellan fysisk aktivitet och mental hälsa, beteendeförändring och hälsopromotion liksom optimering av idrottsprestation och välmående.
*    Identifiera hälso- och prestationsrelaterade mekanismer samt utfall av stress, sömn, känsloreglering, motivation, följsamhet, skadeprevention och rehabilitering.
*    Känna igen hur individuella skillnader, närstående och miljöfaktorer påverkar idrott och hälsa.
*    Förstå möjliga problem med mätning och interventioner i idrotts- och hälsopsykologi.

Färdighet och förmåga
*    Tolka idrotts- och hälsopsykologiska begrepp baserat på mångfald, kultur och intersektionalitet
*    Kommunicera idrotts- och hälsopsykologisk forskning muntligt och skriftligt.
*    Summera relevanta vetenskapliga metoder och interventioner.
*    Visa förmåga att på engelska kommunicera inom det vetenskapliga fält kursen berör.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    Kritiskt granska, tolka och förklara idrotts- och hälsopsykologiska metoder och litteratur.
*    Summera och diskutera idrotts- och hälsorelaterade beteenden baserat på mångfald, kultur och intersektionalitet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Denna kurs syftar till att gynna studenternas aktiva inlärning genom föreläsningar (vissa via internet), seminarier, lab-baserade övningar, praktiska aktiviteter, grupparbete och lärande i samspel med varandra. Undervisningen är förlagd på campus. Dock kommer en stor del av undervisningsmaterialet att distribueras via lärosätets internetbaserade lärplattform och kommunikation kommer också att ske via denna. Detta ställer vissa krav på studenternas digitala utrustning. Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Kursen examineras både muntligt och skriftligt. Examination sker både individuellt och i grupp.

Individuellt
*    Kunskap och förståelse examineras genom skriftlig salstentamen.
*    Färdighet och förmåga examineras genom workshops.
*    Möjlighet till omexamination ges genom en likvärdig uppgift inom två månader för ordinarie examination.

Gruppvis
*    Färdighet, förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt examineras genom en skriftlig grupprapport och genom muntlig presentation i grupp.
*    Möjlighet till omexamination ges genom en likvärdig uppgift inom två månader för ordinarie examination.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Betyg för kursen sätts när alla examinerande inslag är godkända. Betygsskalan består av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare kontakta studierektor. Studierektor ska skyndsamt fatta beslut om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 1

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen.

Foundations of sport and exercise psychology
Weinberg Robert S., Gould Daniel
6th edition. : Leeds : Human Kinetics : 2014. : 664 s. :
ISBN: 9781450469814
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Routledge companion to sport and exercise psychology : global perspectives and fundamental concepts
Papaioannou Athanassios D., Hackfort Dieter
London : Routledge : 2016 : 1002 p. :
ISBN: 0-415-73032-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst