Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Idrottsfysiologi I - Grundläggande principer, 7,5 hp

Engelskt namn: Exercise Physiology I - Fundamental Principles

Denna kursplan gäller: 2022-08-01 och tillsvidare

Kurskod: 3ID104

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottsmedicin: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för idrottsmedicin

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2019-11-13

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2021-06-21

Innehåll

Kursen innehåller grunderna i människans fysiologi vid arbete och inbegriper människokroppens akuta och kroniska anpassningar till fysisk aktivitet, träning och inaktivitet. Vidare belyses hur omgivningsfaktorer påverkar fysisk prestationsförmåga. Ett genomgående tema är kroppens funktion i relation till ålder och kön. Enklare fysiologiska mätningar som puls blodtryck och upplevd ansträngning i vila och arbete ingår.

Förväntade studieresultat

  1. På grundläggande nivå beskriva cellers, vävnaders, organs och organsystems anatomi, funktion och reglering vid fysisk aktivitet, träning och inaktivitet
  2. Beskriva biokemiska, cellbiologiska och fysiologiska funktioner vid fysisk aktivitet, träning och inaktivitet med användande av korrekt terminologi
  3. Relatera fysisk aktivitet, träning och prestation till omgivningsfaktorer, kön och ålder
  4. Identifiera risker vid fysiologiska mätningar, provtagningar och kliniska tester.
  5. Teoretiskt beskriva och praktiskt utföra grundläggande arbetsfysiologiska tester för respiratorisk och kardiovaskulär funktion.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Idrott och hälsa 1, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer i idrottsmiljöer och "Umeå Movement and Exercise Laboratory" (UMEX) samt seminarier och gruppövningar. I kursen ingår praktiska uppgifter som inkluderar fysisk kontakt med klient. Informationstekniska inslag kan förekomma i undervisningen.

Examination

Kursmål 1-5 examineras via skriftliga salstentamen och bedöms som Väl Godkänd, Godkänd och Underkänd.

Kursmål 4-5 examineras även vid praktiskt prov och bedöms som Godkänd eller Underkänd.

För att erhålla betyget Godkänd krävs betyget minst Godkänd på alla delar. För betyget Väl godkänd krävs Väl godkänd på skriftlig salstentamen.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Alla obligatoriska uppgifter utgör bedömningsunderlag för betyg. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda med minst godkänt resultat.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimlig proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov rekommenderas studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

En student vars resultat på kursens prov inte uppfyller kursens förväntade studieresultat, men ligger nära gränsen för godkänt betyg, kan ges möjlighet till komplettering. Beslut om komplettering fattas av examinator och ska anpassas individuellt utifrån det/ de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Det är enbart tillåtet att komplettera upp till godkänt, ej till högre betyg. Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att ha möjlighet att uppnå ett högre betyg än godkänt.

Om kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar garanteras prov/förnyat prov baserat på samma kursplan som ordinarie tentamen under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se).
För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 31

Physiology of sport and exercise
Kenney W. Larry, Wilmore Jack H., Costill David L.
Seventh edition. : Champaign, IL : Human Kinetics : [2020] : xix, 627 pages :
ISBN: 9781492572299
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Fysiologi
Lännergren Jan, Westerblad Håkan, Ulfendahl Mats, Lundeberg Thomas
Sjätte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 397 sidor :
ISBN: 978-91-44-11485-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst