Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Idrottsfysiologi III - Styrketräning, 7,5 hp

Engelskt namn: Exercise Physiology III - Resistance training

Denna kursplan gäller: 2020-08-03 och tillsvidare

Kurskod: 3ID202

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottsmedicin: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för idrottsmedicin

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2020-05-20

Innehåll

Kursen innehåller en fördjupning inom ämnesområdet träningsfysiologi med inriktning mot styrketräning. Inledningsvis avhandlas kroppens fysiologiska anpassning till styrketräning med fokus på effekter på nervsystem, muskulatur samt stödjevävnad. Vidare följer grundläggande principer för utformande av träningsplanering på kort och lång sikt med syfte att öka styrka och explosivitet och instruktion av grundläggande styrketräningsövningar med olika motstånd inkluderas parallellt med teoretiska moment.

Förväntade studieresultat

 1. Redogöra för kroppens fysiologiska respons (från cell- till systemnivå) avseende styrketräning på kort och lång sikt hos unga, vuxna och äldre människor
 2. Beskriva den teoretiska grunden för konstruktion av träningsplanering med syfte att öka styrka och explosivitet
 3. Tillämpa beprövade modeller för tränningsplanering med avseende på styrketräning, anpassad till mål, ålder, kön, träningsbakgrund, fysisk status och sociokulturella faktorer
 4. Identifiera svagheter, styrkor och risker med olika typer av träningsupplägg, beroende på individ och målsättning, samt identifiera behov av förändring av träningsplanering
 5. Utföra, instruera och korrigera utförandet av grundläggande styrkeövningar med olika typer av motstånd med hänsyn till individuella skillnader i rörlighet och kroppsproportioner
 6. Använda subjektiva samt objektiva metoder för att mäta sryketräningens intensitet, volym och belastning samt tillämpa dessa vid utformning och uppföljning av träningsprogram.

Behörighetskrav

Grundläggande kunskaper i människokroppens anatomi 7,5 hp och humanfysiologi 7,5 hp.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer i idrottsmiljöer inklusive UMEX-labbet, gruppseminarier samt praktiska tillämpningsövningar och eget arbete individuellt och i grupp. I kursen ingår aktivt deltagande i olika typer av styrketräningsmoment. Utförande av auskultationsuppgift görs i idrotts-och hälsoverksamhet vilket kan medföra att delar av undervisningen kan ske på kvällar och helger. Vissa moment i utbildningen kan ges på engelska och informationstekniska inslag kan förekomma i undervisningen.

Examination

Kursmål 1 examineras genom skriftlig salstentamen.

Kursmål 2 och 4 examineras gruppvis vid ett seminarium.

Kursmål 3 och 6 examineras gruppvis med skriftlig rapport.

Kursmål 5 examineras individuellt genom praktiskt prov.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Alla obligatoriska uppgifter utgör bedömningsunderlag för betyg. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda och bedömda.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimlig proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Det första provet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

Examinator kan besluta om komplettering är möjlig för att nå godkänt resultat och ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Det är enbart tillåtet att komplettera upp till godkänt, ej till högre betyg. Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att ha möjlighet att uppnå ett högre betyg än godkänt.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se).
För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 49

  Essentials of strength training and conditioning
  Baechle Thomas R., Earle Roger W.
  3rd ed. : Champaign, IL : Human Kinetics : c2008. : xiv, 641 p. :
  ISBN: 978-0-7360-5803-2 (hard cover)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Physiology of sport and exercise
  Kenney W. Larry, Wilmore Jack H., Costill David L.
  Sixth edition. : Champaign, IL : Human Kinetics : [2015] : xix, 627 pages :
  ISBN: 9781450477673 (print)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Styrketräning : för idrott, motion och rehabilitering
  Augustsson Jesper, Ryman Augustsson Sofia, Thomeé Roland, Karlsson Jón
  Andra upplagan : Stockholm : SISU Idrottsböcker : 2019 : 436 sidor :
  ISBN: 9789177270454
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2020 vecka 32

  Essentials of strength training and conditioning
  Baechle Thomas R., Earle Roger W.
  3rd ed. : Champaign, IL : Human Kinetics : c2008. : xiv, 641 p. :
  ISBN: 978-0-7360-5803-2 (hard cover)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Physiology of sport and exercise
  Kenney W. Larry, Wilmore Jack H., Costill David L.
  Sixth edition. : Champaign, IL : Human Kinetics : [2015] : xix, 627 pages :
  ISBN: 9781450477673 (print)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst