"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Idrottsfysiologi III - Styrketräning, 7,5 hp

Engelskt namn: Exercise Physiology III - Resistance training

Denna kursplan gäller: 2023-09-11 och tillsvidare

Kurskod: 3ID202

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottsmedicin: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för idrottsmedicin

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2020-05-20

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2023-09-06

Innehåll

Kursen innehåller en fördjupning inom ämnesområdet träningsfysiologi med inriktning mot styrketräning. Inledningsvis avhandlas kroppens fysiologiska anpassning till styrketräning med fokus på effekter på nervsystem, muskulatur samt stödjevävnad. Vidare följer grundläggande principer för utformande av träningsplanering på kort och lång sikt med syfte att öka styrka och explosivitet inom olika målgrupper (kön, ålder), samt även grundprinciper inom belastningsergonomi. Praktiska moment avseende träningsplanering samt utförande och instruktion av grundläggande styrketräningsövningar med olika motstånd inkluderas parallellt med teoretiska moment. 

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse 

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: 

1. Redogöra för kroppens fysiologiska respons (från cell- till systemnivå) avseende styrketräning på kort och lång sikt hos unga, vuxna och äldre människor, samt redogöra för effekter av dopning vid styrketräning. 
2. Beskriva den teoretiska grunden för konstruktion av träningsplanering med syfte att öka styrka och explosivitet.
3. Beskriva grundprinciperna för belastningsergonomi och sätta dessa i relation till arbetsrelaterade besvär utifrån ett idrottsfysiologiskt perspektiv.

Färdigheter och förmåga 

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: 

4. Tillämpa beprövade modeller för träningsplanering med avseende på styrketräning, anpassad till mål, ålder, kön, träningsbakgrund, fysisk status och sociokulturella faktorer
5. Utföra, instruera och korrigera utförandet av grundläggande styrkeövningar med olika typer av motstånd med hänsyn till individuella skillnader i rörlighet och kroppsproportioner
6. Använda subjektiva samt objektiva metoder för att mäta styrketräningens intensitet, volym och belastning samt tillämpa dessa vid utformning och uppföljning av träningsprogram

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: 

7. Identifiera svagheter, styrkor och risker med olika typer av träningsupplägg, beroende på individ och målsättning, samt identifiera behov av förändring av träningsplanering

Behörighetskrav

Grundläggande kunskaper i människokroppens anatomi 7,5 hp och humanfysiologi 7,5 hp.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer i idrottsmiljöer inklusive UMEX-labbet, gruppseminarier samt praktiska tillämpningsövningar och eget arbete individuellt och i grupp. I kursen ingår aktivt deltagande i olika typer av styrketräningsmoment. Utförande av auskultationsuppgift görs i idrotts-och hälsoverksamhet vilket kan medföra att delar av undervisningen kan ske på kvällar och helger. Vissa moment i utbildningen kan ges på engelska och informationstekniska inslag kan förekomma i undervisningen.

Examination

Kursmål 1 och 3 examineras indivuellt genom skriftlig salstentamen och bedöms som Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Kursmål 2 och 7 examineras individuellt via muntligt seminarium och bedöms som Godkänd eller Underkänd.

Kursmål 4 och 6 examineras gruppvis med skriftlig rapport och bedöms som Godkänd eller Underkänd.

Kursmål 5 examineras individuellt genom praktiskt prov och bedöms som Godkänd eller Underkänd.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination, och som har erhållit ett beslut om rätt till stöd från samordnare för studenter med funktionsnedsättning vid Studentcentrum, ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.  

För att erhålla betyget Godkänd krävs betyget minst Godkänd på alla delar. För betyget Väl godkänd krävs Väl godkänd på skriftlig salstentamen samt betyget godkänt på övriga examinerande moment.

 

 

 

 

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

 

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 37

Essentials of strength training and conditioning
Baechle Thomas R., Earle Roger W.
3rd ed. : Champaign, IL : Human Kinetics : c2008. : xiv, 641 p. :
ISBN: 978-0-7360-5803-2 (hard cover)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Physiology of sport and exercise
Kenney W. Larry, Wilmore Jack H., Costill David L.
Sixth edition. : Champaign, IL : Human Kinetics : [2015] : xix, 627 pages :
ISBN: 9781450477673 (print)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Styrketräning : för idrott, motion och rehabilitering
Augustsson Jesper, Ryman Augustsson Sofia, Thomeé Roland, Karlsson Jón
Andra upplagan : Stockholm : SISU Idrottsböcker : 2019 : 436 sidor :
ISBN: 9789177270454
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst