Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Idrottsjuridik, 15 hp

Engelskt namn: Sports Law

Denna kursplan gäller: 2015-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 2JU046

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten för juridiska institutionen i beslutsmöte, 2009-06-01

Reviderad av: Prefekten, 2015-06-01

Innehåll

Kursen belyser juridiska frågor och ger en introduktion till idrottens förenings-, tävlings- bestraffningsregler och idrottsjuridik. Det inledande momentet innefattar förutom allmän rättsvetenskap också en översikt över de rättskällor som anlitas vid lösning av juridiska problem och särskilt idrottsjuridiska. Därefter behandlas den centrala kontraktsrätten. Särskild vikt läggs vid avtalslagens regler om avtals ingående, avtal ingående genom fullmakt och förutsättningarna för avtals ogiltighet. I anslutning till detta avsnitt behandlas även vissa av köprättens regler. Vidare behandlas associationsrättsliga, särskilt föreningsrättsliga, och arbetsrättsliga problemställningar knutna till en idrottsförening.

Dessutom behandlas de centrala avsnitten i skadeståndsrätten rörande ersättning för olika typer av skador och förluster. Vidare berörs grundläggande skatteregler och reglerna kopplade till beskattning av stiftelser och ideella föreningar. Kursen omfattar också momentet straff- och processrätt. Särskild uppmärksamhet ägnas åt möjliga kollisioner mellan idrottens interna regler och svensk rätt.

Ett återkommande tema är den tilltagande regleringen av idrotten då särskilt i ljuset av en ökad professionalisering och globalisering.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten
• kunna särskilja ett rättssystem från andra normerande system,

• kunna redogöra för några grundläggande drag avseende idrottens regelverk och beskriva, reflektera och analysera dess förhållande till den övriga lagstiftningen i samhället,

• ha kunskap om samspelet mellan lagstiftning och idrottens egna regler,

• ha grundläggande kunskaper inom tillämplig EU-rättsliga områden relevanta för idrotten inom unionen,

• självständigt och i grupp kunna tillämpa rättsvetenskaplig metod inbegripet att ta fram och kunna tolka relevanta rättskällor samt inom givna tidsramar kunna identifiera, formulera och lösa enklare juridiska problem knutna till idrottens område,

• ha förmåga att såväl självständigt som i grupp i olika sammanhang skriftligen redogöra för och kunna diskutera rättsligt material,
rättsliga problem och deras lösningar i förhållande till olika grupper och därvid också kunna föra juridisk argumentation för och emot
olika lösningar på problem.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består främst av föreläsningar, seminarie- och gruppövningar. Seminarieövningarna utgör obligatoriska moment på kursen.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examinationen sker på grundval av två delar, dels de under kursen obligatoriska delar som anges under punkt 1 nedan, dels ett avslutande skriftligt prov enligt punkt 2 nedan.

Punkt 1
Aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier.
Punkt 2
Fullgörande av en avslutande skriftlig salstentamen.

Betyg m.m.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan. För punkt 1 ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). För den skriftliga salstentamen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen grundar sig på den skriftliga salstentamen och sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 ovan är utförda.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen eller muntlig tentamen, har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Studenten kan fortfarande få högre betyg än Godkänd på kursen som helhet, förutsatt att kraven för dessa betyg uppnåtts. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se:
www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

 

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 35

  Obligatorisk litteratur

  Lindholm Johan
  Idrottsjuridik
  1. uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2014 : 348 s. :
  ISBN: 9789139018247
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Idrottens föreningsrätt
  Malmsten Krister, Pallin Christer
  2., [uppdaterade] uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2005 : 232 s. :
  ISBN: 91-39-10775-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lagbok, Sveriges rikes lag senaste upplagan
  Nordtedts Juridik AB :
  Obligatorisk

  Rättsregler : en introduktion till juridiken
  Hydén Håkan, Hydén Therese
  Åttonde upplagan : Lund : Studentlitteratur : 2019 : 188 sidor :
  ISBN: 9789144131061
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Johansson Svante
  Associationsrätten : en introduktion
  Sjunde upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2021] : 120 sidor :
  ISBN: 9789139209607
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Arbetsrätt
  Andersson Anderz, Edström Örjan, Ingmanson Staffan
  7 uppl. : Liber : 2021 : 208 sidor :
  ISBN: 9789147143115
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Malmströms civilrätt
  Ramberg Christina, Malmström Åke
  26 upplagan : Stockholm : Liber : [2020] : 471 sidor :
  ISBN: 9789147138227
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Idrottens bestraffnings- och tävlingsregler : med kommentarer
  Hübinette Anders, Malmsten Krister
  Sjunde upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2021] : 281 sidor :
  ISBN: 9789139023272
  Se bibliotekskatalogen Album

  Straffrätt : en kortfattad översikt
  Asp Petter, Ulväng Magnus
  Andra upplagan : Uppsala : Iustus förlag : [2019] : 111 sidor :
  ISBN: 9789177370659
  Se bibliotekskatalogen Album

  Grundläggande EU-rätt
  Derlén Mattias, Ingmanson Staffan, Lindholm Johan
  Andra upplagan : Stockholm : Liber : [2021] : 143 sidor :
  ISBN: 9789147141043
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2021 vecka 35

  Obligatorisk litteratur

  Arbetsrätt
  Andersson Anderz, Edström Örjan, Zanderin Lars
  6., rev. uppl. : Malmö : Liber : 2013 : 215 s. :
  ISBN: 978-91-47-11100-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindholm Johan
  Idrottsjuridik
  1. uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2014 : 348 s. :
  ISBN: 9789139018247
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Idrottens föreningsrätt
  Malmsten Krister, Pallin Christer
  2., [uppdaterade] uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2005 : 232 s. :
  ISBN: 91-39-10775-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lagbok, Sveriges rikes lag senaste upplagan
  Nordtedts Juridik AB :
  Obligatorisk

  Rättsregler : en introduktion till juridiken
  Hydén Håkan, Hydén Therese
  Åttonde upplagan : Lund : Studentlitteratur : 2019 : 188 sidor :
  ISBN: 9789144131061
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Johansson Svante
  Associationsrätten : en introduktion
  Sjunde upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2021] : 120 sidor :
  ISBN: 9789139209607
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Grundläggande EU-rätt
  Derlén Mattias, Ingmanson Staffan, Lindholm Johan
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 143 s. :
  ISBN: 9789147115013
  Se bibliotekskatalogen Album

  Idrottens bestraffningsregler : med kommentarer
  Hübinette Anders, Malmsten Krister
  6., [rev.] uppl. : Stockholm : Wolters Kluwer : 2016 : 226 s. :
  ISBN: 9789139019701
  Se bibliotekskatalogen Album

  Malmströms civilrätt
  Ramberg Christina, Malmström Åke
  26 upplagan : Stockholm : Liber : [2020] : 471 sidor :
  ISBN: 9789147138227
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2019 vecka 36

  Obligatorisk litteratur

  Arbetsrätt
  Andersson Anderz, Edström Örjan, Zanderin Lars
  6., rev. uppl. : Malmö : Liber : 2013 : 215 s. :
  ISBN: 978-91-47-11100-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Rättsregler : en introduktion till juridiken
  Hydén Håkan, Hydén Therese
  7., [uppdaterade och bearb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 176 s. :
  ISBN: 978-91-44-10887-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Johansson Svante
  Associationsrätten : en introduktion
  Sjätte upplagan : 2018 : 116 sidor :
  ISBN: 9789139208440
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindholm Johan
  Idrottsjuridik
  1. uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2014 : 348 s. :
  ISBN: 9789139018247
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Idrottens föreningsrätt
  Malmsten Krister, Pallin Christer
  2., [uppdaterade] uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2005 : 232 s. :
  ISBN: 91-39-10775-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lagbok, Sveriges rikes lag senaste upplagan
  Nordtedts Juridik AB :
  Obligatorisk

  Referenslitteratur

  Civilrätt.
  Agell Anders, Malmström Åke, Sigeman Tore
  senaste : Liber ekonomi : 426 s. :

  Grundläggande EU-rätt
  Derlén Mattias, Ingmanson Staffan, Lindholm Johan
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 143 s. :
  ISBN: 9789147115013
  Se bibliotekskatalogen Album

  Idrottens bestraffningsregler : med kommentarer
  Hübinette Anders, Malmsten Krister
  6., [rev.] uppl. : Stockholm : Wolters Kluwer : 2016 : 226 s. :
  ISBN: 9789139019701
  Se bibliotekskatalogen Album