"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Idrottspedagogik, kompetens och arbetsmarknad, 5 hp

Engelskt namn: Sport Education, Competence and the Labour Market

Denna kursplan gäller: 2019-11-18 och tillsvidare

Kurskod: 2IP034

Högskolepoäng: 5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottspedagogik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2019-11-19

Innehåll

Idrottspedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang inom idrottens område. Inom det idrottspedagogiska problemområdet behandlas bland annat olika aspekter av fostran, socialisation, utbildning, lärande, undervisning, styrning, organisering och ledning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

Kursen behandlar idrottspedagogens kompetens relativt yrkesutövning inom idrottens område. Särskilt fokuseras förmågan att muntligt och skriftligt beskriva och analysera kompetenser och kompetensbehov relativt särskilda utmaningar inom idrottens område. Vidare behandlar kursen rekryteringsprocesser inom idrottens område. Särskild uppmärksamhet riktas mot värdering av kompetens och anställningar inom idrottens område med utgångspunkt i ett mångfaldsperspektiv.

Förväntade studieresultat

Idrottspedagogik, kompetens och arbetsmarknad, 5.0 hp
Sport Education, Competence, and the Labour Market, 5.0 credits

Efter kursen ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • Visa kunskap om idrottens arbetsmarknad i relation till kompetens och mångfald

Färdigheter och förmåga

  • Visa förmåga att beskriva och analysera kompetens och utvecklingsbehov i relation till arbetsuppgifter inom idrottens område
  • Visa förmåga att kommunicera idrottspedagogisk vetenskaplig kunskap till grupper utan specialkunskap

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Visa insikt om kunskapens roll för yrkesutövande inom idrottens område

Behörighetskrav

Godkänt resultat på kurser i idrottspedagogik på grundnivå, 60hp, varav 45hp ska utgöras av kurserna Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 22,5hp samt Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 22,5hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs vanligen i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt handledning. Hela eller delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag:

  • En kommunikationsuppgift som genomförs enskilt eller i par. (U/G)
  • Individuellt skriftlig uppgift. (U/G/VG)

För att bli Godkänd (G) på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget Väl Godkänd (VG) krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget Väl Godkänd har uppnåtts på den individuella skriftliga uppgiften.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 47

Diskrimineringsombudsmannen
Kom igång med aktiva åtgärder för rekrytering
Stockholm: Diskrimineringsombudsmannen : 2017 :
Obligatorisk

Illeris Knud
Kompetens : [vad, varför, hur]
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 158 s. :
ISBN: 978-91-44-07912-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

The influence of gender segregation and teamsport experience on occupational discrimination in sport-based employment
Lauren J. J., Anderson E.
Journal of Gender Studies, 25(5), 586-598 : 2016 :
Obligatorisk

Managing people in sport organizations : a strategic human resource management perspective
Taylor Tracy., Doherty Alison., McGraw Peter.
Second Edition. : London : Routledge : 2015. : x, 236 pages :
ISBN: 978-0-415-71532-4
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: (Kap. 3, 4 och 10)

Sport managers’ tasks and the knowledges, skills, and abilities required to perform them
Fahlén Josef, Stenling Cecilia
Opublicerat manuscript : 2020 :
Obligatorisk