"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Idrottspedagogisk forskning 1, 7,5 hp

Engelskt namn: Educational Research in Sport 1

Denna kursplan gäller: 2023-06-19 och tillsvidare

Kurskod: 2IP029

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottspedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2016-10-17

Reviderad av: Prefekten, 2023-06-07

Innehåll

Idrottspedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang inom idrottens område. Inom det idrottspedagogiska problemområdet behandlas bland annat olika aspekter av fostran, socialisation, utbildning, lärande, undervisning, styrning, organisering och ledning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

Kursen behandlar forskningsprocessens olika delar och hur de förhåller sig till varandra. Vidare behandlas olika teoretiska utgångspunkter för idrottspedagogisk forskning och vad dessa betyder för val av datainsamlingsmetoder vid studiet av idrottspedagogiska praktiker. I kursen tränas förmågan att operationalisera idrottspedagogiska frågeställningar i enkät som datainsamlingsmetod samt bearbeta och presentera kvantitativ data i form av deskriptiv statistik. Därutöver fokuseras metoder för insamling av kvantitativ data som verktyg i den framtida yrkespraktiken som strategisk ledare. Särskilt behandlas möjligheten att använda kvantitativ data som kunskapsunderlag för strategiska beslut inom idrottens område. I samband med detta behandlas offentlig statistik i form av tillgängliga databaser inom idrottens område.

Förväntade studieresultat

Efter kursen ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • beskriva och förstå den idrottspedagogiska forskningsprocessens olika delar
  • beskriva och förstå metoder för insamling och bearbetning av kvantitativ data inom det idrottspedagogiska kunskapsområdet

Färdigheter och förmåga

  • formulera problem möjliga att vetenskapligt studera med kvantitativa metoder inom den idrottspedagogiska praktiken
  • konstruera och använda enkät som underlag för strategiskt beslutsfattande inom idrottens område

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • värdera och kritiskt granska metoder för kvantitativ datainsamling som underlag för kunskapsutveckling inom det idrottspedagogiska området

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs vanligen i form av föreläsningar, seminarier, workshops, datalaborationer och handledning. Hela eller delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen i vissa kursmoment/delar av moment kan ges på engelska.

 

Examination

Kursen examineras genom följande inslag:

  • En individuell skriftlig statistikuppgift (U/G)
  • En gruppuppgift som redovisas skriftligt och muntligt (U/G)
  • En individuell skriftlig tentamen (U/G/VG)

För att bli godkänd (G) på kursen krävs ett godkänt betyg på samtliga examinationsuppgifter. För att bli väl godkänd (VG) på kursen krävs ett väl godkänt betyg på tentamen samt ett godkänt betyg på övriga uppgifter.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1-574-22). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 25

Backman Jarl
Rapporter och uppsatser
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 223 s. :
ISBN: 9789144097329
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Samhällsvetenskapliga metoder
Bryman Alan, Nilsson Björn
Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
ISBN: 978-91-47-11206-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Erikson Martin G.
Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
2., [omarbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
ISBN: 9789144068879
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

God forskningssed
Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
ISBN: 978-91-7307-352-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Johansson A.
Är det alltid rätt person som vinner? : bedömningarnas reliabilitet och validitet inom bedömningssporterna acroski och rytmisk gymnastik
Umeå : Pedagogiska institutionen : 2001 : 70, 91, 74 s. :
ISBN: 91-7305-110-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Statistik - Riksidrottsförbundet
Riksidrottsförbundet :
Länk
Obligatorisk

Statistikens grunder
Stukát Staffan, Norlin Viveka
Lund : Studentlitteratur : 1993 : 90 s. :
ISBN: 91-44-37321-X
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Enkätboken
Trost Jan, Hultåker Oscar
5., [moderniserade och rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 178 s. :
ISBN: 9789144115450
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Därutöver tillkommer 4-5 vetenskapliga texter.