Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Idrottspedagogisk forskning 1, 7,5 hp

Engelskt namn: Educational Research in Sport 1

Denna kursplan gäller: 2022-06-13 och tillsvidare

Kurskod: 2IP029

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottspedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2016-10-17

Reviderad av: Prefekten, 2021-10-22

Innehåll

Idrottspedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang inom idrottens område. Inom det idrottspedagogiska problemområdet behandlas bland annat olika aspekter av fostran, socialisation, utbildning, lärande, undervisning, styrning, organisering och ledning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

Kursen behandlar forskningsprocessens olika delar och hur de förhåller sig till varandra. Vidare behandlas olika teoretiska utgångspunkter för idrottspedagogisk forskning och vad dessa betyder för val av datainsamlingsmetoder vid studiet av idrottspedagogiska praktiker. I kursen tränas förmågan att operationalisera idrottspedagogiska frågeställningar i enkät som datainsamlingsmetod samt bearbeta och presentera kvantitativ data i form av deskriptiv statistik. Därutöver fokuseras metoder för insamling av kvantitativ data som verktyg i den framtida yrkespraktiken som strategisk ledare. Särskilt behandlas möjligheten att använda kvantitativ data som kunskapsunderlag för strategiska beslut inom idrottens område. I samband med detta behandlas offentlig statistik i form av tillgängliga databaser inom idrottens område.

Förväntade studieresultat

Efter kursen ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • beskriva och förstå den idrottspedagogiska forskningsprocessens olika delar
  • beskriva och förstå metoder för insamling och bearbetning av kvantitativ data inom det idrottspedagogiska kunskapsområdet
Färdigheter och förmåga
  • formulera problem möjliga att vetenskapligt studera med kvantitativa metoder inom den idrottspedagogiska praktiken
  • konstruera och använda enkät som underlag för strategiskt beslutsfattande inom idrottens område
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • värdera och kritiskt granska metoder för kvantitativ datainsamling som underlag för kunskapsutveckling inom det idrottspedagogiska området

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, workshops och datalaborationer.

Examination

De förväntade studieresultaten examineras genom en individuell skriftlig uppgift, en individuell skriftlig statistikuppgift och en gruppuppgift som redovisas skriftligt och muntligt. Den individuella skriftliga uppgiften bedöms i en tregradig betygsskala, Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). Övriga uppgifter bedöms i en tvågradig betygsskala, Godkänd (G) eller Underkänd (U). Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget Väl godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts på den individuella skriftliga uppgiften.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 24

Klassisk och modern samhällsteori
Andersen Heine, Kaspersen Lars Bo, Andersson Sten (red.)
3., [utvidgade och rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 552 s. :
http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/6433-03/height/320/width/320/bild.jpg
ISBN: 9789144046426
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Backman Jarl
Rapporter och uppsatser
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 223 s. :
ISBN: 9789144097329
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Samhällsvetenskapliga metoder
Bryman Alan, Nilsson Björn
Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
ISBN: 978-91-47-11206-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Erikson Martin G.
Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
2., [omarbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
ISBN: 9789144068879
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

God forskningssed [Elektronisk resurs]
Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
ISBN: 978-91-7307-352-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Johansson A.
Är det alltid rätt person som vinner? : bedömningarnas reliabilitet och validitet inom bedömningssporterna acroski och rytmisk gymnastik
Umeå : Pedagogiska institutionen : 2001 : 70, 91, 74 s. :
ISBN: 91-7305-110-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Statistik - Riksidrottsförbundet
Riksidrottsförbundet :
Länk
Obligatorisk

Statistikens grunder
Stukát Staffan, Norlin Viveka
Lund : Studentlitteratur : 1993 : 90 s. :
ISBN: 91-44-37321-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Därutöver tillkommer 4-5 vetenskapliga texter.