"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder 2, för tränarprogrammet, 7,5 hp

Engelskt namn: Research Methods in Sport Science 2, for the Sport Coaching Program

Denna kursplan gäller: 2022-03-07 och tillsvidare

Kurskod: 2PS327

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Idrottspedagogik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2022-06-20

Innehåll

Kursen ska ge fördjupade kunskaper om forskningsmetoder och forskningsdesigner från den idrottsvetenskapliga forskningstraditionen inom samhällsvetenskap. Kursens fokus ligger i att studenterna får praktiska case där de ska designa, samla in data och analysera data
Grundtanken i kursdesignen är att studenterna ska få fördjupad kunskap om forskningsdesigner och metodologiska verktyg som de senare kan använda i sitt idrottsvetenskapliga uppsatsarbete. Kursen ska också hjälpa studenterna i sitt praktiska arbete som tränare i att skapa och utvärdera träningsupplägg utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. I kursen ingår också att kritiskt granska upplägg, metod och resultat i vetenskapliga arbeten samt att i sina egna och andras arbeten reflektera över forskningsetiska överväganden.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • Visa fördjupade kunskaper om forskningsprocessen i idrottsvetenskaplig forskning.
 • Visa kunskap om hur man designar en idrottsvetenskaplig studie.
 • Visa fördjupad kunskap om idrottsvetenskapliga datainsamlingsmetoder och i vilka sammanhang olika metoder kan användas.
 • Visa kunskap om forskningsetiska principer

Färdighet och förmåga

 • Praktiskt kunna designa idrottsvetenskapliga studier som använder olika frågeställningar och utifrån det använda adekvata metoder.
 • Praktiskt kunna analysera data i idrottsvetenskapliga studier med olika frågeställningar och forskningsdesigner.
 • Skriftligt och muntligt kunna kommunicera vetenskap.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Argumentera för valet av en viss metod och eller design i förhållande till olika typer av forskningsfrågor.
 • Kritiskt granska vetenskapligt arbete med avseende på frågeställningar, metod, resultat, slutsatser samt etiska aspekter.

Behörighetskrav

Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder 1, 7.5 hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen på kursen har ett studerandeaktivt upplägg och ges i form av föreläsningar/genomgångar, grupparbeten, datalabbar och handledning. Undervisningen kan förekomma både online, såväl som på campus. Under kursen kommer de studerande arbeta i tre praktiska case där de ska använda tre olika forskningsdesigner (en kvalitativ, en experimentell och en korrelationsdesign) och på så vis träna sina färdigheter. Med stöd i korta föreläsningar och handledning får studenterna träna på att designa studier, komma på frågeställningar, samla in relevant data och analysera data med för forskningsfrågan relevant analysmetod. En del i upplägget kommer också vara att träna sig i att kritiskt granska upplägg, metod och resultat i andras vetenskapliga arbeten där kamratgranskning av andra gruppers arbeten kommer vara en del i varje case.
 
Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen kan ges på svenska och/eller engelska.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag:

 • Två skriftliga grupparbeten (casearbeten) med tillhörande muntlig redovisning (U-VG).
 • En individuell skriftlig hemuppgift som innefattar att ge feedback på en annan grupps casearbete (U-VG).
 • En individuell skriftlig hemuppgift som innefattar att utifrån feedback omarbeta den egna gruppens casearbete (U-VG). 
   

Betyg för kursen sätts när alla obligatoriska och examinerande moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd, Väl godkänd, eller Underkänd.

 • För att bli Godkänd på kursen krävs att samtliga examinationer är godkända. För betyget Väl Godkänd så krävs dessutom Väl Godkänd på de skriftliga individuella uppgifterna. 

Studenter som ej uppnår godkänt betyg på individuella hemuppgifter och/eller skriftliga grupprapporter ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Kompletteringen ska äga rum tidigast inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet och senast två månader efter ordinarie examination. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet.
 
Frånvaro vid seminarier/gruppövningar kompletteras genom deltagande i uppsamlingsseminarium. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan de istället ersättas med likvärdig uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.
 
Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd examinator.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska examinator, i samråd med kursansvarig lärare och studievägledare, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 10

Learning statistics with jamovi: a tutorial for psychology students and other beginners
Navarro D J, Foxcroft D R
learnstatswithjamovi.com : 2019 :
E-bok
Obligatorisk

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen/momentet.