Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Individuellt konstnärligt arbete, C, 25,5 hp

Engelskt namn: Artistic practice, C

Denna kursplan gäller: 2020-02-03 och tillsvidare

Kurskod: 1FK089

Högskolepoäng: 25,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fri konst: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Konsthögskolan

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-08-16

Reviderad av: Prefekt för Konsthögskolan, 2020-02-07

Innehåll

Kursen tar utgångspunkt i studentens konstnärliga arbete. I kursen utforskar studenten sitt eget konstnärliga arbete med stöd av handledning. Examensarbetet påbörjas planeras i denna kurs. Den projektplan som formuleras under kursen gång ligger till grund för det vidare arbetet under examenskursen. I denna kurs gör studenten även en utställning i skolans galleri eller på annan plats.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

*    visa djup kunskap och förståelse både praktiskt och teoretiskt inom ämnet fri konst, inbegripet brett kunnande inom området, samt visa förtrogenhet med metod och processer för att hantera komplexa problem för eget konstnärligt arbete.  

*    Visa förmåga att utveckla nya och egna uttryckssätt och kritisk reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt.

*    visa förmåga att med ett utvecklat personligt uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer, samt självständigt identifiera, formulera och lösa konstnärliga gestaltningsmässiga problem

*    visa fördjupad färdighet och kunskap både praktiskt och teoretiskt som fordras för att verka i arbetslivet samt visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt, skriftligt eller på annat sätt, klart redogöra för och diskutera sin verksamhet.

Behörighetskrav

Deltagande i kursen förutsätter att studenten är antagen till masterprogrammet i fri konst vid Konsthögskolan, Umeå universitet, samt har erhållit betyget Godkänd i samtliga kurser som ges termin 1 på programmet.

Undervisningens upplägg

Kursen utgörs av individuellt konstnärligt arbete med hjälp av handledning, individuellt och i grupp. Under kursen har studenten rätt till minst två individuella handledningstillfällen och ges möjligheten att presentera och diskutera sitt konstnärliga arbete vid seminarier. Studenten förväntas också delta aktivt i seminarierna som andra studenter håller när de presenterar sitt konstnärliga arbete samt andra seminarier i kursen.

Genusperspektivet är en viktig del av utbildningen och kursen bedrivs på ett sådant sätt att både kvinnor och mäns erfarenheter, kunskap, historia samt betydelsen av dessa synliggörs och sätts i perspektiv både teoretiskt och praktiskt. Kursen bedrivs även på ett sådant sätt att hållbarhet synliggörs som en aspekt av den konstnärliga praktiken och uppmärksammas även den både teoretiskt och praktiskt.

Undervisningen sker på engelska.

Examination

Studentens konstnärliga arbete examineras kontinuerligt under kursens gång, dels i grupp, dels individuellt.

Skriftliga eller muntliga examina kan förekomma. Val av annan eller ytterligare examinationsform presenteras vid kursstart.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

På kursen ges betygen Godkänd eller Underkänd. För studerande som inte godkänts vid ordinarie provtillfälle anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle Inom tre månader samt ett uppsamlingsprov inom ett år.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Utbildningsledaren vid Kansliet för humaniora. Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserar på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information, se http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden

Tillgodoräknanden prövas individuellt enligt Umeå Universitets tillgodoräknandeordning.
Se http://www.urnu,se/uttbildning/antagning/tillgodoraknande

Särskilt skriftligt material kan komma att delas ut under kursen.Meddelas vid kursstart.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.