Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Individuellt projektarbete i kognitionsvetenskap, 7,5 hp

Engelskt namn: Individual project in cognitive science

Denna kursplan gäller: 2017-04-24 och tillsvidare

Kurskod: 2KO020

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kognitionsvetenskap: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2013-09-30

Reviderad av: Prefekten, 2017-04-24

Innehåll

I kursen får studenten planera och genomföra ett kognitionsvetenskapligt projekt med en forskningsledare på ett företag, organisation eller inom ett forskningsprojekt. Studenten ska applicera sina kunskaper och färdigheter hon/han tillägnat sig under tidigare kurser på problemställningar som har anknytning till kognitionsvetenskap.

Projektarbetet ska ha en tydlig beställare och ska ske i samverkan med de anställda i företaget/organisationen/forskningsprojektet. Studenten ska under tiden för projektet föra en individuell dokumentation som sedan används som underlag vid en redovisning. Den individuella dokumentationen ska lämnas in till kursansvarig.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
  • planera och utföra ett projektarbete inom kognitionsvetenskap
  • tillämpa sina kognitionsvetenskapliga kunskaper och erfarenheter i ett projektarbete
  • söka upp och tillägna sig, för projektet relevanta, kunskaper
  • medverka aktivt i en projektgrupp
  • administrera och dokumentera projektarbetet
  • presentera resultat i både muntlig och skriftlig form
  • kritiskt granska kognitionsvetenskapliga projektarbeten

Behörighetskrav

För behörighet till kursen krävs kurser totalt omfattande minst 15 HP på avancerad nivå i Kognitionsvetenskap inkluderande kursen Vetenskapliga perspektiv och forskningsdesign, 7,5 hp, eller motsvarande. Beroende på projektarbetets inriktning kan särskilda förkunskaper krävas.
 

Undervisningens upplägg

Vid början av kursen ska studenten tillsammans med forskningsledaren formulera en projektplan. Ett projektarbete, som ska omfatta fyra veckors heltidsarbete,  utförsgenomförs därefter med en handledare och kontaktperson på ett företag, organisation eller forskningsprojekt.

Kursen avslutas med en muntlig redovisning av projektet. Därtill ska en skriftlig dokumentation av projektarbetet lämnas in med en självreflektion över studentens egen prestation och lärdomar från projektet. Projektplanen, projektet, redovisningen och självreflektionen samt dokumentationen är obligatoriska och därmed examinerande inslag.

Examination

Examinationen sker fortlöpande under kursens olika inslag genom godkännande av de praktiska uppgifter som ges. De examinerande inslagen är projektplan, projekt, redovisning, opponeringen samt självreflektionen. På projektplanen samt projektet kan man få betygen Godkänt (G) eller Underkänt (U). På de tre övriga examinerande inslagen, redovisning, opponeringen samt självreflektionen kan man få betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Betyg på hela kursen sätts utifrån en sammanvägd bedömning av alla examinerande inslag så att man för Väl godkänt (VG) på hela kursen måste ha Väl godkänt (VG) på två av de examinerande inslagen samt Godkänt (G) på övriga. För Godkänt (G) på kursen krävs att samtliga examinerande inslag har blivit godkända.
För student som inte fått obligatoriskt inslag godkänt anordnas ytterligare examinationstillfälle enligt universitetets regelsamling. Studerande har rätt att examineras enligt den kursplan som gällde vid registreringstillfället under maximalt två år. Studerande har rätt till två examinationstillfällen vid praktik eller liknande, samt fem examinationstillfällen vid prov. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos nämnden för grundutbildning i psykologi begära att annan examinator utses att bestämma betyg.
För mer information se ” Regler och riktlinjer för betyg och examination”, dnr: 500-4-05. 

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.