"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Infektionsepidemiologi och One Health Response, 7,5 hp

Engelskt namn: Infectious Disease Epidemiology and One Health Response

Denna kursplan gäller: 2022-06-27 och tillsvidare

Kurskod: 3IS020

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicin: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Medicin: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Omvårdnad: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Biologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Miljö- och hälsoskydd: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Utbildningsstrategiska nämnden, 2022-02-21

Innehåll

Kursen är tvärvetenskaplig och kommer att överbrygga vetenskap från epidemiologi, medicin, biologi, folkhälsa, miljövetenskap, samhällsvetenskap, ekonomi, geografi och ledning. Kursen innehåller principer för infektionssjukdomars epidemiologi som gör det möjligt för deltagarna att förstå överföringssätt, riskfaktorer och epidemiologiska studier som används för att vägleda förebyggande och kontroll av infektionssjukdomar. Kursen kommer att diskutera övervakningssystem och utbrott samt respons mot infektionssjukdomar. Kursen kommer särskilt att betona "One Health" -paradigmet, ett framväxande tillvägagångssätt för att hantera hälsa som en relation mellan människor, djur och miljö, som nu används globalt som en av de bästa strategierna för att bemöta infektionssjukdomar.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten:

 • beskriva dynamiken och interaktionen mellan infektionsagens, värd och miljö samt undersöka både överföring av endemiska och epidemiska infektionssjukdomar,
 • redovisa fördjupad kunskap om riskfaktorer, överföringssätt och val av lämpliga åtgärder för att förebygga och kontrollera de viktigaste infektionssjukdomarna,
 • beskriva "One Health" -metoden och dess tillämpningar,
 • beskriva förhållandet mellan klimatförändringar och infektionssjukdomar,
 • kunna diskutera drivkrafterna för "emerging" (uppkommande) och "re-emerging" (återkommande) infektionssjukdomar och vilka strategier som finns för att motverka dessa,
 • kunna identifiera varför antimikrobiell resistens ökar globalt och vilka strategier som finns för att motverka det,
 • beskriva principerna för effektiv kommunikation med allmänheten under risk för spridning av smittämnen och infektionssjukdomsutbrott,
 • beskriva sjukhusförvärvad infektion och dess infektionskontrollprogram,
 • kunna diskutera befolkningsrörlighet och infektionssjukdomar.

Färdigheter och förmågor
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • välja och utforma lämplig epidemiologisk studie för att studera, förebygga och kontrollera infektionssjukdomar,
 • undersöka och agera på utbrott i kontext av knappa resurser,
 • utveckla strategier för att konfrontera nya och återkommande infektionssjukdomar och antimikrobiell resistens,
 • utveckla en effektiv kommunikationsplan med allmänheten vid utbrott av infektionssjukdomar,
 • designa ett frågeformulär för att samla in data för epidemiologisk undersökning av infektionssjukdomar,
 • välja provtagningsteknik för att samla in data för epidemiologisk undersökning av infektionssjukdomar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter att ha gått kursen ska studenten kunna:

 • redogöra tillämpningarna av epidemiologi och "One Health" -metoden för förebyggande och kontroll av infektionssjukdomar kopplade till folkhälsoproblem.

Behörighetskrav

120 hp, varav minst 30 hp inom ett av följande områden: biomedicin, medicin, omvårdnad, nationalekonomi, folkhälsovetenskap, biologi, miljö- och hälsoskydd, miljövetenskap, vetenskaps-, teknik- och miljöstudier, veterinärmedicin eller statsvetenskap. Engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Kursen kommer att undervisas genom flexibla undervisningsmetoder som gör det möjligt för studenter att få djup förståelse. Dessa kan inkludera föreläsningar, seminarier, fallstudier, gruppdiskussioner, läsning av vetenskapliga artiklar, datalabb, platsbesök, scenarier och filmvisning. Deltagande vid samtal, fallstudier och seminarier är obligatoriskt. Kursen ges på engelska.

Examination

Examinationen utförs i två delar, en är en kontinuerlig bedömning under kursen när det gäller uppgifter och seminarier. Den andra är en individuell skriftlig tentamen i slutet av kursen. Endast betygen Godkänd (G) och Underkänd (U) tilldelas för uppgifter och seminarier. Den skriftliga tentamen tilldelas följande betyg: Väl godkänd (VG), G eller U. Hela kursen är graderad VG, G eller U. För att få godkänd (G) kurs för hela kursen krävs att studenten tilldelats G för momenten individuell skriftlig tentamen, uppgifter och seminarier. För VG krävs att den skriftliga tentamen tilldelats VG, övriga delar G.
 
Om det finns särskilda skäl har examinator rätt att avgöra om en annan examensform kan användas. En student som har fått underkänt på kursen två gånger kan begära en ny examinator genom prefekten vid Institutionen för klinisk mikrobiologi. För varje kurs arrangeras ett ordinarie prov och två omprov. Antalet provmöjligheter är begränsat till tre/akademiska år. Efter tre prov rekommenderas studenten att gå om kursen när en studieplats på kursen är tillgänglig.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Studenter har rätt att få pröva om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i Högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås. 
 
I händelse av att kursplanen löper ut eller genomgår stora förändringar, garanteras studenterna minst tre examinationstillfällen (inklusive ordinarie examinationsmöjlighet) enligt reglerna i den kursplan som studenten ursprungligen registrerades för under en period av högst två år från tiden föregående kursplan gick ut.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 28

One health : the theory and practice of integrated health approaches
Zinsstag Jakob, Schelling Esther, Waltner-Toews David, Whittaker Maxine, Tanner Marcel
Wallingford, Oxfordshire, UK : CABI : [2015] : xxi, 447 pages, 8 unnumbered pages of plates :
ISBN: 9781780643410
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Note: This book is useful for understanding One Health approach.

Modern epidemiology
Rothman Kenneth J., Greenland Sander, Lash Timothy L.
3. ed. : Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins : cop. 2008 : 758 s. :
ISBN: 9781451190052
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Note: This book is useful for understanding epidemiologic studies design.

Giesecke Johan
Modern infectious disease epidemiology
Third edition. : Boca Raton, FL : CRC Press : [2017] : xii, 233 sidor :
ISBN: 9781444180022
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: This book is useful for understanding infectious disease epidemiology.