"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Inledande ingenjörskurs i bioteknik, 7,5 hp

Engelskt namn: Introduction for Engineers in Biotechnology

Denna kursplan gäller: 2022-05-30 och tillsvidare

Kurskod: 5MO072

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Molekylärbiologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för molekylärbiologi

Beslutad av: Teknisk naturvetenskaplig fakultet, 2008-09-01

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-11-03

Innehåll

Delmoment 1, grundläggande matematiska färdigheter, 4,5 högskolepoäng: Momentet behandlar: Reella och komplexa tal; regler och metoder för räkning med algebraiska uttryck; lösning av ekvationer och olikheter; grundläggande satser och begrepp inom geometri och trigonometri; rektangulära koordinater; ekvationer för räta linjer samt grafer till andragradsekvationer; funktionsbegreppet; elementära funktioner såsom logaritm-, exponential- och potensfunktioner, trigonometriska funktioner och komplexa exponentialfunktioner; grundläggande principer för logiska resonemang och bevis samt begreppet mängd och operationer på mängder. Delmoment 2, introduktion till teknikområdet bioteknik, 3 högskolepoäng: Momentet omfattar: introduktion till bioinformatik, medicinsk bioteknik och växtbioteknik. Etiska frågor inom bioteknikområdet diskuteras. I laborationsdelen används tekniker vanliga inom den moderna biotekniken. Introduktion till informationssökning sker och muntlig och skriftlig presentation tränas. Inom relevanta arbetsmiljöer för teknikområdet görs studiebesök.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna -tillämpa de grundläggande matematiska färdigheter som fodras för fortsatta studier i matematik -genomföra enklare biotekniska laborationer -skriftligt redovisa experimentella resultat på ett vetenskapligt sätt -genomföra litteratursökning om biotekniska frågeställningar och presentera resultaten i muntlig form

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E

Undervisningens upplägg

Undervisningen i matematik bedrivs i huvudsak i form av föreläsningar, laborationer lektionsundervisning och räkneövningar. Ett viktigt inslag under räkneövningarna är grupparbete och kursdeltagarnas problemredovisningar. Undervisningen som behandlar bioteknikområdet sker i form av föreläsningar, laborationer, grupparbeten och studiebesök. Laborationer är obligatoriska och redovisas skriftligt. Litteraturuppgiften skall redovisas muntligt och är obligatorisk. För bioteknikmomentet sker en betydande del av undervisningen i form av samarbete i grupp. I dessa grupparbeten kan flera av de inslag som anges under innehåll integreras med varandra. Aktivt deltagande i grupparbete, studiebesök och redovisningar är obligatoriskt.

Examination

Examinationen av matematikmomentet sker i form av löpande problemredovisningar och skriftliga prov. För bioteknikmomentet sker löpande examination i form av muntliga och skriftliga redovisningar. På ett skriftligt prov sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) och Med beröm godkänd (5). På övrig examination sätts betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyg för kursen utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. På hel kurs sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) och Med beröm godkänd (5). Studerande som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos Molekylärbiologiska institutionsstyrelsen begära att annan lärare utses att bestämma betyg vid förnyat prov. Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Tillgodoräknande I en examen får ej denna kurs ingå i sin helhet tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga den programansvarige.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.