Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Innovation och affärsutveckling, 7,5 hp

Engelskt namn: Innovation and Business Development

Denna kursplan gäller: 2018-08-20 till 2021-08-22 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2FE227

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2018-06-15

Innehåll

Affärsutveckling är en process för att kunna utveckla nya affärsidéer- och modeller inom existerande företag och helt nya affärsverksamheter. Vi utgår ifrån att entreprenörskap är en process som skapar och tillvaratar nya affärsmöjligheter. Kursen i affärsutveckling ger dig kunskap och metoder för att analysera affärsverksamhet, men också att nå och skapa en helt ny position på marknaden. I innovation och affärsutveckling ingår att finna nya möjligheter, som på ett systematiskt sätt kan utnyttjas för att skapa en dynamisk och uthållig konkurrenskraft. I kursen ges vidare översiktlig kunskap om aktörer i innovationssystem, såsom internt och externt riskkapital, inkubatorer /acceleratorer och andra typer av investerare.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs skall den studerande kunna:
  • Redogöra för teorier relaterade till affärsutveckling, med fokus på affärsmodellsinnovation samt hur de kan skapa konkurrenskraft
  • Beskriva innovationssystem, dess aktörer och deras påverkan på innovationsprocessen.
  • Analysera affärsmodellsinnovationer och dess utfall
  • Redogöra för modeller för planering av nya affärsmodeller.
  • Förklara hur nya affärsmöjligheter kan skapas och tillvaratas
  • Relatera innovation och affärsutveckling till en hållbar samhällsutveckling

 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen ges via internet och har inga fysiska träffar. Kursen bygger på löpande examination. Materialet i lärplattformen förutsätts hjälpa studenterna att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen. Kursen ges på svenska men delar av kursmaterialet kan vara på engelska.

Examination

Examinationen sker genom löpande examination genom individuella tentamina och individuella skriftliga uppgifter. För betyget godkänd på kursen krävs att varje examinerande del är godkänd. Se även examination för hela kursen nedan.
Följande betygssystem används:

Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).
Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.

För student som underkänts vid avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Examinationer som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.

När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.

Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omprov för att få ett högre betyg.

Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva

Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 34

Litteratur

Business model generation : en handbok för visionärer, banbrytare och utmanare
Osterwalder Alexander, Pigneur Yves, Sjösten Lisa, Clark Tim
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 278 s. :
ISBN: 978-91-44-09152-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ries Eric
Startup-modellen : så skapar entreprenörsinriktat ledarskap förändring och långsiktig framgång
Första upplagan : Stockholm : Volante : [2018] : 388 sidor :
ISBN: 978-91-88659-22-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar (2-4) tillgängliga via universitetsbibliotekets databaser om sammanlagt ungefär 30-80 sidor tillkommer vid momentstart. Casematerial kan tillkomma. Förutom ovanstående litteratur och artiklar uppmuntras studenten att självständigt söka och välja ut vetenskapliga artiklar och nyhetsartiklar för användning i sina arbeten.