"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Intensivkurs i svenska 1: grundläggande kurs, 30 hp

Engelskt namn: Intensive Course in Swedish 1: Basic Course

Denna kursplan gäller: 2023-01-09 och tillsvidare

Kurskod: 1SV049

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-09-09

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2022-10-10

Innehåll

Kursen innehåller varierande uppgifter och övningar i svenska språket, både individuella och i grupp. Vardagligt och akademiskt språkbruk behandlas med fokus såväl på språkets form som på dess funktion. 

Delkurs 1. Muntlig framställning och uttal (8 hp) 
I delkursen studeras:  

 • svenskans vokal- och konsonantsystem samt ljudens motsvarighet i skrift 
 • reduktioner och assimilationer som förekommer i normalt talspråk  
 • svenskans prosodi  
 • interaktion och presentation. 

Delkurs 2. Skriftlig framställning och grammatik (8 hp) 
I delkursen ingår:  

 • studier av grundläggande svensk syntax och morfologi  
 • studier av grundläggande skrivregler i svenskan.  
 • övningar i att skriftligt beskriva och berätta om vardagliga händelser och upplevelser. 

Delkurs 3. Textläsning och ordkunskap (8 hp) 
I delkursen ingår:  

 • studier av textinnehåll och underliggande grammatiska strukturer  
 • studier i vokabulär  
 • introduktion till samhällsorientering om det svenska samhället, svensk kultur och den svenska högskolan. 

Delkurs 4. Hörförståelse (6 hp) 
I delkursen behandlas:  

 • Hörförståelse utifrån inspelningar av talad svenska med normalt taltempo och gängse assimilationer och reduktioner. 

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna 
 
Delkurs 1. Muntlig framställning och uttal (8 hp) 

 • delta i diskussioner kring olika aktuella teman med ett tillfredställande uttal, ordförråd och flyt 
 • sammanfatta och återberätta innehållet i en text som är informerande eller berättande 
 • följa instruktioner på svenska 
 • tillämpa grundläggande morfologiska och syntaktiska regler i sin muntliga framställning 
 • urskilja svenskans viktigaste fonologiska särdrag. 

Delkurs 2. Skriftlig framställning och grammatik (8 hp) 

 • producera begripliga sammanhängande berättande eller beskrivande texter på svenska med fokus på innehåll och struktur samt bearbeta sina texter efter respons från kamrater och lärare 
 • tillämpa grundläggande morfologiska och syntaktiska regler i sin skriftliga produktion. 

Delkurs 3. Textläsning och ordkunskap (8 hp) 

 • följa instruktioner på svenska 
 • redogöra för innehållet i olika slags texter 
 • använda sig av lämplig vokabulär i olika slags texter samt i egen produktion. 

Delkurs 4. Hörförståelse (6 hp) 

 • redogöra för det väsentliga innehållet i autentisk talad standardsvenska med ett vardagligt innehåll och redovisa detta både skriftligt och muntligt. 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet med undantag från kravet på svenska. Dessutom krävs Svenska för internationella studenter, Nybörjarkurs I 15 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektioner och gruppövningar delvis på campus i Umeå och delvis online. Därutöver krävs hemarbete med självstudier. Undervisningen är starkt färdighetsinriktad. 

Undervisningsspråk: svenska, inslag av engelska kan förekomma.

Examination

Delkurs 1, Muntlig framställning och uttal, examineras genom bedömning av en muntlig presentation under kursens gång samt en muntlig tentamen bestående av en redovisningsuppgift kombinerad med en diskussion. 
 
Delkurs 2, Skriftlig framställning och grammatik, examineras genom bedömning av ett skriftligt prov i grammatik under kursens gång (4 hp) samt en tentamen i skriftlig framställning på ca 250 ord (4 hp). 
 
Delkurs 3, Textläsning och ordkunskap, examineras genom bedömning av en skriftlig tentamen i läsförståelse (4 hp) samt en skriftlig tentamen i ordkunskap (4 hp). 
 
Delkurs 4, Hörförståelse, examineras genom bedömning av två skriftliga prov i hörförståelse under kursens gång. 

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.   

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på delkurser omfattande lägst 22 högskolepoäng där delkurs 1 (Muntlig framställning och uttal, 8 hp) och delkurs 2 (Skriftligt prov i grammatik, 4 hp samt tentamen i skriftlig framställning på ca 250 ord, 4 hp) ska ingå. 
 
Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 
 
Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. 
 
Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det i stället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Övriga föreskrifter

Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk. 
 
Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 2

Rivstart. : A1 + A2 Textbok
Levy Scherrer Paula, Lindemalm Karl
2. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2014 : 240 s. :
ISBN: 978-91-27-43420-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Rivstart : B1 + B2 Textbok
Levy Scherrer Paula, Lindemalm Karl
2. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 287 s. :
ISBN: 9789127434233
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Form i fokus : Del A Övningsbok i svensk grammatik.
Fasth Cecilia, Kannermark Anita
Andra upplagan : Lund : Folkuniversitetets förlag : 2016 : 263 sidor :
ISBN: 9789174346947
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst