Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Intensivkurs i svenska 3: behörighetsgivande kurs, 30 hp

Engelskt namn: Intensive Course in Swedish 3: Qualifying Course

Denna kursplan gäller: 2020-01-20 och tillsvidare

Kurskod: 1SV042

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-10-22

Innehåll

Träning av receptiva och produktiva färdigheter i tal och skrift samt studier av det svenska samhället och svensk kultur med särskilt fokus på sådana kunskaper som behövs för högskolestudier

1. Kultur- och samhällsorientering (3 hp)
Föreläsningar, lektioner och diskussioner om svenskt kultur- och samhällsliv.

2. Skriftlig produktion (7 hp)
Skriftlig framställning huvudsakligen inriktad på olika texttyper. Grammatikundervisning baserad på studenternas behov för att kunna uppnå erfordrad nivå vad gäller skriftlig framställning.

3. Muntlig framställning (7 hp)
Träning i olika talsituationer som förekommer vid universitet och högskolor med fokus på interaktion och presentation.

4. Ämnesorientering (2 hp)
Föreläsningar om teman, färdigheter och frågeställningar som rör högskolestudier. Studiebesök på önskad utbildning.

5. Textläsning (7 hp)
Avancerad textläsning baserad på detaljförståelse med hjälp av närläsning, övergripande förståelse samt olika tekniker för en snabb överblick av och informationssökning i större textmassor. Ordkunskap och genrekunskap. Läsning och analys av svensk skönlitteratur samt presentation av några väsentliga svenska författarskap.

6. Rapportskrivning (4 hp)
Ett individuellt projektarbete som avslutas med en skriftlig rapport och ett seminarium. Ämnet för projektarbetet väljes i samråd med momentansvarig lärare.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna uppvisa förmåga att:
 • i sin skriftliga produktion tillämpa syntaktiska, morfologiska samt textgrammatiska regler, använda ett varierat och för aktuell kontext korrekt ordförråd, samt tydligt och klart presentera egna argument och resonemang;
 • med ett tydligt uttal och med tillämpning av svenska pragmatiska konventioner och normer delta i diskussioner och samtal, även om komplicerade ämnen utanför studentens intressesfär;
 • med tydlig struktur muntligt redovisa ett eget arbete;
 • använda audio-visuella hjälpmedel vid redovisningar;
 • presentera några kända svenska författare och deras verk;
 • läsa två svenska skönlitterära verk samt skriftligt respektive muntligt återge och analysera huvudinnehållet;
 • föra tydliga föreläsningsanteckningar;
 • redogöra för och exemplifiera olika typer av studieteknik;
 • förstå avancerad text på detaljnivå, även inom områden utanför sin intressesfär;
 • snabbt skaffa sig en överblick över en text och söka information i denna;
 • diskutera skillnader i stilnivåer och textförfattares attityd;
 • förstå och förklara ords och frasers betydelse i ett givet sammanhang;
 • skriva en vetenskaplig rapport samt opponera och respondera vid ett rapportseminarium;
 • redogöra för viktiga kulturella och samhälleliga institutioner och funktioner i det svenska samhället.

Behörighetskrav

Univ: minst 22,5 hp från Intensivkurs i svenska 2: fortsättningskurs, vari momenten Skriftlig framställning och grammatik, Muntlig framställning och uttal samt Textläsning ska ingå, eller motsvarande.
Kontakta institutionen för språkstudier för prövning av reell kompetens.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektioner, gruppövningar, föreläsningar och seminarier. Därutöver krävs hemarbete med vissa obligatoriska inlämningsuppgifter och självstudier för att studenten ska kunna tillägna sig de kunskaper och färdigheter som krävs för godkänt resultat.

Examination

Modul 1. Kultur- och samhällsorientering
Bedömning av två skriftliga delprov och ett seminarium.

Modul 2. Skriftlig produktion
Bedömning av obligatoriska, skriftliga inlämningsuppgifter under kursens gång samt ett skriftligt slutprov.

Modul 3. Muntlig framställning
Bedömning av tre obligatoriska muntliga uppgifter under kursen gång, samt av en muntlig sluttentamen i form en redovisning samt ett avslutande muntligt prov som fokuserar interaktion.

Modul 4. Ämnesorientering
Bedömning av två obligatoriska uppgifter under kursens gång.

Modul 5. Textläsning
Bedömning av två skriftliga prov i läsförståelse baserade på närläsning, översiktsläsning, sökläsning och ordkunskap. Bedömning av två skönlitterära uppgifter under kursens gång, varav minst en skriftlig.

Modul 6. Rapportskrivning
Bedömning av en skriftlig rapport samt opposition och respondering vid ett seminarium.

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd för alla moduler utom modul 4 där endast betygsgraderna Godkänd eller Underkänd används. För att få Väl Godkänd på hela kursen krävs minst 21 hp. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.
Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.
Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.
Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte räknas in i en examen vid Umeå universitet.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.