Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Introduktion Oral Hälsa, 30 hp

Engelskt namn: Introduction Oral Health

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 till 2021-09-12 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OT163

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Oral hälsa: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: Programrådet för odontologiska program, 2018-09-13

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2020-10-22

Innehåll

Kursen inleds med studier om tandhygienistens yrkesroll inom tandvården och samhället. Begrepp inom oral hälsa och vetenskaplig metod introduceras samt lagar, förordningar och andra författningar som reglerar tandvården presenteras.  Kroppens utveckling och funktion studeras både från ett psykosocialt och biomedicinskt perspektiv. Kursen innehåller fyra moment: Tandhygienistens yrkesprofession, Samhälle och organisation, Social och kognitiv utveckling samt Kroppens utveckling, struktur och funktion.

Förväntade studieresultat

Tandhygienistens yrkesprofession 7,5 hp
Kunskap och förståelse
Den studerande ska kunna
 • redogöra för tandhygienistens yrkesroll
 • beskriva olika perspektiv inom ämnet oral hälsa
 • beskriva struktur och innehåll i vetenskaplig litteratur 
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska kunna
 • söka vetenskaplig litteratur 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Den studerande ska kunna
 • reflektera över vad ett etiskt, professionellt och vetenskapligt förhållningssätt innebär
 • reflektera över tandhygienistens roll och samarbete med tandvårdens övriga professioner
Samhälle och organisation 7,5 hp
Kunskap och förståelse
Den studerande ska kunna
 • beskriva tandvårdens organisation
 • beskriva lagar, förordningar och författningar av betydelse för tandvården
 • redogöra för vad tystnadsplikt inom tandvården innebär
 • beskriva värdegrund och etik i tandvården
 • beskriva innebörden av jämställdhet och likabehandling
 • beskriva övergripande konsekvenser av våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor
 • ge exempel på hur förhållanden i samhället påverkar individers och gruppers orala hälsa
 • kunna identifiera och beskriva gruppdynamiska skeenden i en arbetsgrupp samt reflektera över rollfunktioner och eget förhållningssätt
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska kunna
 • söka och identifiera lagar och föreskrifter som reglerar tandvården 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Den studerande ska kunna
 • reflektera över vad genusaspekter, mångfald, jämställdhet, likabehandling och mänskliga rättigheter innebär
 • reflektera över våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor
 • reflektera hur samhällsstrukturer, organisationer och individers beteende interagerar och påverkar våldsnivån i ett samhälle
Social och kognitiv utveckling 5 hp
Kunskap och förståelse
Den studerande ska kunna
 • beskriva grundläggande psykologiska begrepp
 • beskriva människans sociala- och kognitiva utveckling ur ett livscykelperspektiv
 • beskriva innehållet i anknytningsteorin
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Den studerande ska
 • reflektera över självpsykologi i professionella sammanhang

Kroppens utveckling, struktur och funktion 10 hp
Kunskap och förståelse
Den studerande ska kunna
 • beskriva människokroppens och vävnadernas uppbyggnad och normala funktioner
 • redogöra för munhålans och käksystemets strukturer och funktioner
 • redogöra för struktur och funktion av tandens hårdvävnad och stödjevävnad och tändernas utseende och placering
 • beskriva bett- och tandutvecklingen
 • beskriva cellens uppbyggnad, strukturer och funktioner samt
 • beskriva hur kolhydrater,  lipider, proteiner och nukleinsyror är uppbyggda
 • beskriva kroppens energi- och  ämnesomsättning
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska kunna
 • identifiera primära och permanenta tänder
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Den studerande ska kunna
 •  reflektera över kostens betydelse för kroppens utveckling och funktion.

Behörighetskrav

Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14)

Undervisningens upplägg

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning, och reflektion utifrån evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet. Undervisningen sker i form av litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, grupparbeten och obligatoriska arbetsplatsbesök. I undervisningens upplägg förväntas tillgång till dator eller läsplatta med internetuppkoppling. Litteratur på engelska förekommer i kursen.

Examination

Kursen innehåller flera delexaminationer i  form av skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga seminarier och skriftlig tentamen.  För att bli godkänd på kursen (30 hp) krävs att samtliga delexaminationer är godkända. Betyg som ges är godkänd (G) eller underkänd (U).

Vid frånvaro från seminarier kontaktas examinator som beslutar om hur momentet ska kompletteras.

Den studerande som blivit underkänd i ordinarie examination har rätt att genomgå förnyad examination fyra gånger. Tre examinationstillfällen ges per kursomgång. Om studenten efter tre examinationer fortfarande är underkänd kan studenten ansöka om att gå om kursen. Ansökan skickas till programrådet för tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerprogrammet. Den studerande som genomfört sammanlagt fem examinationer men inte blivit godkänd ges inget ytterligare tillfälle.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 36

Den friska människan : anatomi och fysiologi
Aldskogius Håkan, Rydqvist Bo
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 476 sidor :
ISBN: 9789147105694
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Tandvårdens etik
Helgesson Gert, Kvist Thomas
1. uppl. : Stockholm : Gothia fortbildning : 2015 : 228 s. :
ISBN: 9789172059351
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Henricson Maria
Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur AB : 2017 : 510 sidor :
ISBN: 978-91-44-11328-9
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Psykologi för vårdprofessioner
Kaiser Niclas, Lundberg Mattias
Första utgåvan : 2018 : 328 sidor :
ISBN: 9789127140325
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Anatomy of orofacial structures : a comprehensive approach
Brand Richard W., Isselhard Donald E.
Eighth edition. : St. Louis, Missouri : Elsevier : 2019 : 481 pages :
ISBN: 978-0-323-48023-9
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Pedriatric Dentistry: A Clinical Approach
Koch Goran, Poulsen Sven, Espelid Ivar, Haubek Dorte
John Wiley & Sons : 2016 : 408 s. :
ISBN: 9781118913499
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Den friska människan : anatomi och fysiologi Arbetsbok
Aldskogius Håkan, Rydqvist Bo
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 141 sidor :
ISBN: 9789147130641
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Introduktion till socialpsykologi
Angelöw Bosse, Jonsson Thom, Stier Jonas
3., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 287 s. :
ISBN: 9789144092973
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Utvecklingspsykologi
Hwang Philip, Nilsson Björn
Fjärde utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2019] : 420 sidor :
ISBN: 9789127826977
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Magnusson Ann-Sofie
Juridik för hälso- och sjukvård : grundläggande förståelse för regelverket
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 119 sidor :
ISBN: 9789147127740
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Svedberg Lars
Gruppsykologi : om grupper, organisationer och ledarskap
6., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 337 s. :
ISBN: 9789144111261
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Edward Stig
Odontologisk ordbok
9., [rev.] uppl. : Stockholm : Gothia fortbildning : 2014 : 153 s. :
ISBN: 9789172058200
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Att mötas i hälso och sjukvård : ett utbildningsmaterial för reflektion om bemötande och jämlika villkor
Stockholm : Socialstyrelsen : 2015 : 120 s. :
ISBN: 9789175552460
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Hälso- och sjukvårdsrätt : en introduktion för professionsutbildningar
Staaf Annika, Wendel Lotta, Zanderin Lars
Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 141 sidor :
ISBN: 9789147126989
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Hygien och smittskydd i tandvården : att förebygga infektioner
Zimmerman Mikael, Sjöberg Klas
Tredje upplagan : Stockholm : Gothia Fortbildning : [2018] : 254 sidor :
ISBN: 9789177410553
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Regeringskansliet
Svensk författningssamling
Institutionen för odontologi: Tandhygienistutbildning :
Svensk författningssamling
Obligatorisk

Heimer Gun M.
Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar
Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 397 sidor :
ISBN: 9789144126777
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst