Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Introduktion till databashantering, 7,5 hp

Engelskt namn: Introduction to Database Management

Denna kursplan gäller: 2018-01-01 och tillsvidare

Kurskod: 5DV202

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-12-27

Innehåll

Kursen omfattar de begrepp och verktyg som behövs för att använda databasystem. Kursen börjar med att introducera de relationella och halvstrukturerade datamodellerna och sedan fördjupa sig i de klassiska relationella frågespråken (tuple-kalkyl och relationell algebra), normaliseringsteori och enhetrelationsmodellering. Detta följs av en djuplodande genomgång av SQL inklusive dess användning i en servermiljö. Kursens sista del omfattar halvstrukturerad datamodell med XML och åtkomst via XPath / XQuery.

Kursen består av två moment:
Moment 1, teori, 4.5 hp
Detta moment täcker följande begrepp: relationsmodellen för data, bruk av SQL som självstående språk och dess användande i applikationer skrivna i C, Java eller Python som värdspråk för att uttrycka frågor och uppdateringar samt för att deklarera schema, relationsalgebra och relationskalkyl, Entity Relationship-baserad utveckling av schema, normalisering av relationella schema. Den semistrukturerade datamodellen som representeras i XML med frågor i XPath / XQuery.

Moment 2, laborationer, 3 hp
I detta moment omsätts en del av de teorier och tekniker som diskuteras i den teoretiska delen i praktik. Momentet består av ett antal obligatoriska uppgifter.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • beskriva relationsmodellen för data (FSR 1),
 • förklara vad begreppsmässig modellering är och hur den används i utveckling av databasschema (FSR 2)
 • visa gedigen förståelse för normalformer för relationella schema och beskriva algoritmer för att realisera dem (FSR 3),
 • visa en god förståelse för datamodellering och frågeställande i semistrukturerad data-sammanhang (FSR 4).
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • visa förmåga att deklarera relationella schema med SQL (FSR 5),
 • visa bred kompetens i att formulera frågor och uppdateringar i SQL (FSR 6),
 • utveckla gränssnitt mot databashanteringssystem med stöd av ODBC med C, Java eller Python som värdspråk (FSR 7),
 • uttrycka frågor i relationsalgebra och relationskalkyl (FSR 8),
 • översätta Entity Relationship-specifikationer till relationella schema (FSR 9),
 • definiera enkla scheman i XML, representera data inom dessa scheman och uttryck enkla frågor i XPath / XQuery (FSR 10).

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 60 hp i huvudområdet datavetenskap eller 2 års avklarade studier, i båda fallen inkluderande kurserna (eller motsvarande kunskaper):
1) Antingen kursen DV2: Algoritmer och problemlösning (5DV169) eller Datastrukturer och Algoritmer (5DV149/5DV150) och
2) DV4: Datavetenskaplig logik (5DV163) eller Grundläggande logik och modellteori (5DV102) eller minst 22.5hp kurser i matematik
3) Engelska A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och laborationer. Utöver schemalagda aktiviteter krävs även individuellt arbete med materialet.

Examination

Examinationen på Moment 1 (FSR 1,2,3,4,6,8,9,10) består av 6 reciteringar värda 33 poäng vardera och skriftlig salstentamen som är värd 800 poäng. Reciteringarna går till så att studenterna lämnar in en skriven lösning på givna problem och sen deltar vid ett reciteringstillfälle. Under detta tillfälle väljs en slumpmässig student ut som presenterar sina lösningar för de andra. De andra studenterna förväntas då diskutera och bidra till de lösningar som presenteras. Momentet bedöms med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Betyget baseras på följande skala:

5: p >= 900
4: 900 > p >= 750
3: 750 > p >= 500
U: 500 > p

Moment 2 (FSR 5,6,7,9,10) examineras genom tre obligatoriska uppgifter som redovisas i labmiljö. Inlämningsuppgifterna bedöms var och en som avklarade eller ej avklarade. På Moment 2 ges betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). Momentet får betyget G först när alla tre obligatoriska uppgifter bedömts som avklarade. Om student deltagit i examination men inte fått samtliga uppgifter bedömda som avklarade vid kursen slut sätts betyget U på momentet.

På kursen som helhet sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För betyget godkänt/3 på kursen krävs att båda momenten är godkända. För högre betyg görs en sammanvägning av resultatet på tentamen och de obligatoriska inlämningsuppgifterna och är normalt samma som betyget på moment 1 och är aldrig lägre än det betyget.

För studerande som inte godkänns vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle.

Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för datavetenskap.

Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Detta gäller även om kursen lagts ned och denna kursplan upphört gälla.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap och/eller programansvarig för sitt program.

Speciellt gäller att denna kurs inte kan ingå i en examen tillsammans med kursen 5DV119 Introduktion till databashantering. Överlappet mellan dessa kurser och denna är 7.5 hp.

Kursens kopplingar till program och examina
Kursen är baskurs på Kandidatprogrammet i datavetenskap, Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap och kan ingå Bioinformatikprofilen på Civilingenjörsprogrammet i bioteknik.

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 1

  Database systems : the complete book
  Garcia-Molina Hector, Ullman Jeffrey D., Widom Jennifer
  2. ed., new internat. ed. : Harlow, Essex : Pearson Education Ltd : cop. 2014 : ii, 1133 s. :
  ISBN: 129202447X
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: ISBN-13 9781292024479

 • Giltig från: 2018 vecka 2

  Database systems : the complete book
  Garcia-Molina Hector, Ullman Jeffrey D., Widom Jennifer
  2. ed. : Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall : cop. 2009 : xxxvi, 1203 s. :
  ISBN: 978-0-13-187325-4
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (2009 or 2013 or 2014) ISBN (978-0131873254, 978-0-13-135428 or 978-1-292-02447-9) Alla dessa har samma innehållsförteckning och kan användas.

  Rekommenderad litteratur/Recommended litterature

 • Giltig från: 2018 vecka 1

  Database systems : the complete book
  Garcia-Molina Hector, Ullman Jeffrey D., Widom Jennifer
  2. ed. : Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall : cop. 2009 : xxxvi, 1203 s. :
  ISBN: 978-0-13-187325-4
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (2009 or 2013 or 2014) ISBN (978-0131873254, 978-0-13-135428 or 978-1-292-02447-9)

  Rekommenderad litteratur/Recommended litterature