"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Introduktion till kulturgeografi, 15 hp

Engelskt namn: Introduction to human geography

Denna kursplan gäller: 2023-03-06 och tillsvidare

Kurskod: 2KG701

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2022-10-12

Reviderad av: Prefekten, 2023-03-08

Innehåll

Denna kurs introducerar grundläggande kunskaper om ämnet kulturgeografi, dess historia, vetenskapsteoretiska utveckling, nutida inriktningar och relevans. Kursen ger också grundläggande färdigheter i vetenskapligt skrivande och en introduktion till ett vetenskapligt förhållningssätt.

 

Modul 1: Kulturgeografisk ämnesöversikt, 9 hp

Modulen innefattar en bred översikt av kulturgeografins olika inriktningar och perspektiv. Med utgångspunkt i samspelet mellan människa och miljö behandlas historiska skeenden som format den värld vi lever i idag. Här diskuteras frågor relaterade till befolkning, ekonomi, kultur och samhälle utifrån ett hållbarhetsperspektiv med fokus på både fysisk miljö och social ojämlikhet på olika geografiska nivåer. Grundläggande färdigheter i bearbetning och presentation av kvantitativa data förmedlas i modulen. Dessutom introduceras planeringens roll i samhällsutvecklingen.

 

Modul 2: Ämnesteori och akademiskt skrivande, 6 hp

Modulen behandlar kulturgeografins historia och utveckling samt grundläggande vetenskapsteori. Med utgångspunkt i olika teoretiska perspektiv presenteras kulturgeografins övergripande ämneshistoria med fördjupning i några av de dominerande vetenskapliga inriktningarna. Modulen har även inslag för att utveckla förmågan i akademiskt skrivande.

 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse:

1. redogöra för olika kulturgeografiska ämnesinriktningar,  
2. redogöra för grundläggande teoretiska utgångspunkter i kulturgeografi,

 

Färdighet och förmåga:

3. i grupp författa akademisk rapport (PM) och presentera den muntligt i enlighet med givna instruktioner och tidsramar,
4. systematiskt exemplifiera hur geografiska förutsättningar påverkar individers och samhällsgruppers levnadsvillkor och handlingsutrymme,
5. tillgodogöra sig kunskaper i akademisk informationssökning och referenshantering,
6. reflektera över olika vetenskapsteoretiska perspektiv,
7. diskutera hur ekonomiska och sociala processer kan förstås med hjälp av kulturgeografiska teorier,
8. diskutera samhälleliga processer och fenomen utifrån olika dimensioner av hållbarhet och hållbarhetsmål.

 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier, övningar, inlämningsuppgifter, grupparbeten och studiebesök/exkursion. Delar av undervisningen kan komma att ges på engelska.

Examination

Kursen examineras genom följande prov:

Modul 1
En övning i litteratursökning (U/G)
Salstentamen (0-60 poäng)

Modul 2
Ett grupparbete som redovisas skriftligt och muntligt, samt diskuteras vid ett seminarium (U/G)
En skriftig inlämningsuppgift som genomförs i grupp (0-40 poäng)

För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla examinationer är godkända. Betyg på kursen sätts först när samtliga prov är godkända. Som betyg används en tregradig skala med betygsstegen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget Godkänd krävs minst 50% och för Väl godkänd krävs minst 75%. Omtentamen och övrig examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under två år efter vederbörande students förstagångsregistrering till kursen.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

 
Betyg kan inte överklagas, d.v.s. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut.
 
Studerande som erhållit godkänt resultat på prov kan ej genomgå förnyat prov för högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
 
Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Sådan förfrågan ska prövas skyndsamt. Begäran om ny examinator ska ställas till studierektor.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Ansökningar om tillgodoräkningar handläggs av Examensenheten vid Studentcentrum, http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

 

 

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 10

l

An introduction to human geography
Daniels P. W., Bradshaw Michael J., Shaw Denis J. B., Sidaway James D., Hall Tim
Fifth edition. : Harlow : Pearson : 2016 : xvi, 560 pages :
ISBN: 9781292082981
Se Umeå UB:s söktjänst

Murphy Alexander B.
Geography : why it matters
Medford, Massachusetts : Polity : 2018 : xii, 162 pages :
ISBN: 9781509523009
Se Umeå UB:s söktjänst

Litteratur enligt lärares anvisningar tillkommer, till exempel i anslutning till föreläsningar, seminarier och övningar.