Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Introduktion till läkarutbildningen, 3 hp

Engelskt namn: Introductory course

Denna kursplan gäller: 2021-08-30 till 2022-01-16 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3MK009

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Beslutad av: Programrådet för läkarprogrammet, 2020-03-17

Innehåll

Kursens syfte är att ge information om studier vid Umeå Universitet, studiesociala frågor, läkar- och forskarutbildning, läkarrollen som en medarbetare i vård och omsorg, samt medicinsk vetenskap och historia. Vidare innehåller kursen basal anatomi med medicinsk terminologi, grundläggande kemi samt professionell utveckling med en introduktion till klinisk etik och bemötande.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
Efter avslutad kurs skall studenten ha kunskap om:
 • Grundläggande vårdetiska principer och kommunikativa riktlinjer för framgångsrikt teamarbete. (Examensmål 1, 4, 5 och 10)
 • Offentlighets- och sekretesslagen. (Examensmål 1, 4, 5, 9 och 10)
 • Hur man bör bemöta patienter, närstående och vårdpersonal. (Examensmål 15)
 • Läkarens roll inom vård och omsorg samt hur denna påverkas av förändringar i sjukdomspanoramat, den medicinska utvecklingen och vårdens organisation. (Examensmål 5)
 • Huvuddragen av den naturvetenskapliga medicinens framväxt och hur man går tillväga för läkemedelsutveckling. (Examensmål 1, 2 och 3)
 • Grundläggande kemi. (Examensmål 1)
 • Grundläggande anatomisk terminologi och medicinskt latin. (Examensmål 1)
 • Strukturer/organ som bygger upp rörelseapparaten, nervsystemet, cirkulations- och respirationssystemet, digestionssystemet och urogenitala systemet. (Examensmål 1)
 • Basal anatomi och organens översiktliga grundfunktioner. (Examensmål 1)
 • Grundläggande pedagogiska principer för att upprätta en studieplan. (Examensmål 23)
Färdigheter och förmåga: 
Efter avslutad kurs skall studenten ha:
 • förmåga att identifiera vanliga vårdetiska avvägningar samt förstå dessa i termer av vårdetiska principer. (Examensmål 10)
 • förmåga att tillämpa Offentlighets- och sekretesslagen och innebörden av tystnadsplikt. (Examensmål 10)

Behörighetskrav

Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13)

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, gruppövningar, seminarier samt praktisk tillämpning av kunskapsinnehållet, t ex via studier på träningsdockor, anatomiska modeller, och palpationsövningar.

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska men vissa kursmoment kan komma att ges på engelska. Vissa inlämningsuppgifter kan förväntas skrivas på engelska. Delar av undervisningen sker med användande av informations- och kommunikationsteknologi.

Examination

Kursen delas in i följande moduler:
 • Teoretiskt kunskapsprov 2 hp
  • Skriftligt prov i slutet av kursen.
 • Kursportfölj 1 hp
  • Gruppdiskussioner/redovisning. Examineras formativt i grupp. Omprov genomförs i form av skriftlig individuell ersättningsuppgift.
  • Individuell studieplan. En individuell studieplan ska vara formulerad för godkänt.
Regelverk kring examination
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

Student som inte har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (så kallat omprov) på kurs där studenten någon gång har registrerats, förutsatt att eventuella begränsningar i antalet examinationstillfällen inte överskrids. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle

Vid speciella examinationsformer där de angivna tidsgränserna för det första omprovet skulle leda till orimliga kostnader eller stora praktiska svårigheter för lärosätet eller tredje part är det möjligt att göra undantag från tidskravet. För att undantag ska vara tillåtet krävs att:
 • examinationsformen är tydligt motiverad utifrån kursplanens mål och inte kan ersättas av annan uppgift
 • det första omprovet i normal fallet erbjuds senast nästkommande termin
 • examinationsformen omfattar maximalt 15 högskolepoäng
Vid verksamhetsintegrerat lärande där de ovan angivna tidsgränserna för det första omprovet (se Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå, FS 1.1-2368-18) skulle leda till orimliga kostnader eller stora praktiska svårigheter för lärosätet eller tredje part är det möjligt att göra undantag från tidskravet. För att undantag ska vara tillåtet krävs att:
 • examinationsformen är tydligt motiverad utifrån kursplanens mål och inte kan ersättas av annan uppgift
 • det första omprovet i normal fallet erbjuds senast nästkommande termin
På de skriftliga och praktiska proven samt på de obligatoriska undervisningsmomenten sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga betygsgrundande moment är godkända. Betyget utgör därmed en sammanfattande bedömning av studieprestationen och sätts först när alla delar inom respektive moment är godkända. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).

En studerande som blivit underkänd i en examination har rätt att prövas efter samma kursplan som vid ordinarie prov vid ytterligare 5 tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Om inte godkänt resultat har uppnåtts efter två prov på kurs eller en del av kurs har den studerande rätt, att efter skriftlig begäran hos Programrådet för läkarutbildningen (PRL), få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar emot detta.  Efter fyra underkända examinationer kan den studerande ansöka hos PRL om att få omregistreras på kursen. Det ger inte ytterligare provtillfällen utöver de som följer av förstagångsregistreringen men ger en möjlighet att genomföra läraktiviteterna på kursen ytterligare en gång.

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller krav på professionellt förhållningssätt inklusive att mottagande verksamhets direktiv för klädsel och hygien efterlevs.

Student som fått betyget underkänt på verksamhetsintegrerat lärande erbjuds, i mån av ledig praktikplats, ett nytt praktiktillfälle som till sitt innehåll motsvarar den underkända perioden. Antalet provtillfällen på verksamhetsintegrerat lärande är begränsat till två.

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges möjlighet att göra omprov på kursen upp till två år från den tidpunkt då förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursupprop
Kursuppropet är obligatoriskt.

Befrielse från upprop kan endast ges av kurssamordnare vid föranmälan och endast då särskilda skäl föreligger. Frånvaro utan giltigt förfall kan föranleda förlust av kursplats. Beslut om detta fattas av kurssamordnaren.

Hälso- och vaccinationsprogram
Inför det verksamhetsintegrerade lärandet erbjuds studenter vid Medicinska fakulteten vid Umeå universitet vaccination mot Hepatit B. Hepatit B är den mest troliga smittorisk studenter kan utsättas för under det verksamhetsintegrerade lärandet och som det också går att vaccinera emot. Därtill erbjuds studenter som inte vaccinerats mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) att komplettera med detta. Medicinska fakulteten står enbart för de kostnader som uppkommer inom hälso- och vaccinationsprogrammet i det fall de skett inom ramen av de av programmen organiserade tillfällena.

Studietid
Under det verksamhetsintegrerade lärandet kan tjänstgöring förekomma på kvällar, nätter och helger.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 35

Anatomisk bildordbok
Feneis Heinz, Dauber Wolfgang, Spitzer Gerhard, Brinkman Ingrid
5., utökade uppl. / b [fackgranskning: Håkan Aldskogius] : Stockholm : Liber : 2006 : [4], 520 s. :
http://www2.liber.se/bilder/omslag/100/4705301o.jpg
ISBN: 91-47-05301-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album