Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Introduktionskurs för psykoterapeutprogrammet, 7,5 hp

Engelskt namn: Introductory course for the Psychotherapy Programme

Denna kursplan gäller: 2018-01-01 och tillsvidare

Kurskod: 2PS200

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2017-09-18

Innehåll

Psykoterapeutprogrammets inledande professionskurs rymmer etik och juridik utifrån psykoterapeutyrket men även utifrån de olika grundyrkenas historia och utveckling i arbete med psykoterapeutiska arbetsuppgifter. Kursen syftar även till att ge avsnitt om professionsteori och ett metaperspektiv på psykoterapeutens yrkesområden.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
•    Visa fördjupad kunskap och förståelse för psykoterapins historia, utveckling, aktuella förutsättningar och framtida möjligheter
•    Visa fördjupad kunskap om relevant juridik i yrkesutövningen som psykoterapeut
•    Visa fördjupad förståelse för etiska aspekter och ställningstaganden i psykoterapeutiskt arbete
•    Visa fördjupad kunskap om de yrkesetiska principerna i relation till det egna yrkesutövandet och i relation till andra yrkesgrupper


Färdighet och förmåga
•    Tillämpa organisations-och  professionsteori i analys av psykoterapeuters verksamheter samt utifrån dessa perspektiv reflektera kring samverkan mellan olika professioner


Värderingsförmåga och förhållningssätt
•    Visa förmåga att kritiskt diskutera, granska och reflektera kring  professionsteori och professionslitteratur
•    Visa förmåga att kritiskt diskutera, granska och reflektera kring frågor om makt för att förebygga att klient och medföljande inte förtrycks pga. diskrimineringsgrunder eller andra maktaspekter.
•    Visa förmåga att planera och reflektera kring en egen utbildningsplan för professionell utveckling

 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet (A)
- Psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare), eller
- Läkarexamen med specialistkompetens i allmän psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, eller
- Socionomexamen eller
- Annan yrkesexamen om minst 180 hp inom vård och som inkluderar ett vetenskapligt arbete om minst 15 hp.
 
Särskild behörighet (B)
- Utöver kurser ingående i examen enligt A ovan, skall sökande (gäller Läkarexamen, Socionomexamen och Annan yrkesexamen enligt A) slutfört kurser om minst:
o Utvecklingspsykologi, 7,5 högskolepoäng
o Personlighetspsykologi, 7.5 högskolepoäng
o Hälsopsykologi, 7,5 högskolepoäng
o Kognitiv psykologi, 7,5 högskolepoäng
o Relationell psykologi (ex gruppsykologi, systemteori, familjepsykologi), minst 7,5 högskolepoäng
o Psykoterapeutisk metod och teori, 15 högskolepoäng (grundläggande psykoterapiutbildning)
 
- Tillräckliga praktiska förkunskaper har för Psykologexamen enligt A ovan, den som vid ansökningstillfället har:
o har varit yrkesverksam under minst två år (minst halvtid) sedan Psykologexamen utfärdats och under dessa två år har tillämpat ett psykoterapeutiskt arbetssätt som en del av arbetsuppgifterna, vilket ska styrkas med intyg.
 
- Tillräckliga praktiska förkunskaper har för Läkarexamen, Socionomexamen och Annan yrkesexamen enligt A ovan, den som vid ansökningstillfället har:
o Varit yrkesverksam under minst två år (minst halvtid) från den tidpunkt respektive examen utfärdats, och under dessa två år har tillämpat ett psykoterapeutiskt arbetssätt som en del av arbetsuppgifterna vilket ska styrkas med intyg, samt
o Bedrivit psykoterapi under handledning. Handledningen ska ha omfattat minst 40 timmar vid individuell-, respektive 80 timmar vid grupphandledning. Handledaren ska ha varit Legitimerad Psykoterapeut med minst 5 års erfarenhet av yrket.
o Handledningen ska ha skett parallellt med eller i nära anslutning till, dock inte innan, genomgången kurs i Psykoterapeutisk teori och metod (se ovan).
 
- Den sökande ska uppvisa intyg, att denne under utbildningstiden kommer att arbeta minst halvtid med kliniskt patientarbete eller motsvarande och att den sökande där har möjlighet att arbeta psykoterapeutiskt med klienter. Den sökande ska också ingå i ett terapeutiskt sammanhang, dvs. ingå i ett team där det finns kunskaper och erfarenhet av psykoterapeutiska arbetsmetoder.
 
Övergångsbestämmelser för behörighet
Sökanden som slutfört en sammanhållen grundläggande psykoterapiutbildning om minst 45 högskolepoäng senast 2020-02-01, anses motsvara behörighetskravet i punkt B, första stycket ovan. För behörighet krävs dock att övriga krav under punkt A och B är uppfyllda.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i from av föreläsningar, seminarier/verkstäder, gruppövningar, praktisk färdighetsträning samt litteraturseminarier.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

 

Examination


Examination sker i form av muntliga och skriftliga redovisningar både enskilt och i grupp.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan komma att examineras. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. (Alternativt Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd för fristående kurser) Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. (minst två tillfällen om det gäller praktik eller klinisk undervisning eller motsvarande). För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets ”Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå”. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

 

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 1

  Etik och psykoterapi. Etisk kod för psykoterapeuter
  Remissvar, Akademikerförbundet SSR : 2013 :
  Obligatorisk

  Sveriges Psykologförbund
  Yrkesetiska principer för psykologer i Norden : Antagna av Sveriges Psykologförbunds kongress
  1998 :
  Psykologförbundet
  Obligatorisk

  Psykoterapi : de sex grundläggande kompetenserna
  Havnesköld Leif, Elmquist Birgitta
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 379 sidor :
  ISBN: 9789144117607
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Etik och juridik - för psykologer och psykoterapeuter
  Sverne Arvill Ebba, Hjelm Åke, Johnsson Lars-Åke, Sääf Christina
  8 uppl. : Studentlitteratur AB : 2020 : 456 sidor :
  ISBN: 9789144137759
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ett professionellt landskap i förvandling
  Brante Thomas, Svensson Kerstin, Svensson Lennart G.
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 393 sidor :
  ISBN: 9789144122274
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen/momentet

 • Giltig från: 2019 vecka 1

  Rekommenderad litteratur

  Brante Thomas
  Den professionella logiken : hur vetenskap och praktik förenas i det moderna kunskapssamhället
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 384 s. :
  ISBN: 9789147097609
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dennhag Inga
  Makt och psykoterapi
  Natur & Kultur Akademisk : 2017 : 233 sidor :
  ISBN: 978-91-27-14705-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Etik och psykoterapi. Etisk kod för psykoterapeuter
  Remissvar, Akademikerförbundet SSR : 2013 :
  Obligatorisk

  Sveriges Psykologförbund
  Yrkesetiska principer för psykologer i Norden : Antagna av Sveriges Psykologförbunds kongress
  1998 :
  Psykologförbundet
  Obligatorisk

  Etik och juridik för psykologer och psykoterapeuter
  Sverne Arvill Ebba, Hjelm Åke, Johnsson Lars-Åke, Sääf Christina
  Sjunde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 373 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11872-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen/momentet

 • Giltig från: 2018 vecka 1

  Rekommenderad litteratur

  Brante Thomas
  Den professionella logiken : hur vetenskap och praktik förenas i det moderna kunskapssamhället
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 384 s. :
  ISBN: 9789147097609
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dennhag Inga
  Makt och psykoterapi
  Natur & Kultur Akademisk : 2017 : 233 sidor :
  ISBN: 978-91-27-14705-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Etik och psykoterapi. Etisk kod för psykoterapeuter
  Remissvar, Akademikerförbundet SSR : 2013 :

  Lindsay Geoff.
  Ethics for European psychologists
  Cambridge, MA : Hogrefe & Huber : c2008. : 212 p. :
  ISBN: 9780889373570
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sveriges Psykologförbund
  Yrkesetiska principer för psykologer i Norden : Antagna av Sveriges Psykologförbunds kongress
  1998 :
  Psykologförbundet

  Etik och juridik för psykologer och psykoterapeuter
  Sverne Arvill Ebba, Hjelm Åke, Johnsson Lars-Åke, Sääf Christina
  Sjunde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 373 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11872-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen/momentet