"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Introduktionskurs i Psykologi, 7,5 hp

Engelskt namn: Introduction to Psychology

Denna kursplan gäller: 2022-08-22 och tillsvidare

Kurskod: 2PS114

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2015-02-23

Reviderad av: Prefekten, 2022-06-20

Innehåll

Kursen presenterar överskådligt psykologins olika ämnesområden, teoretiska angreppsätt och dess förankring i vetenskapen. Diskussionsseminarier/gruppuppgifter ges i direkt anslutning till föreläsningar och kurslitteratur. Innehållet på kursen är av introducerande karaktär och förväntas bland annat ge studenten en uppfattning om vad kommande studier innehåller.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenterna kunna:

Kunskap och förståelse
*    Visa grundläggande kunskap om vetenskapsteori samt psykologin som ämnesområde och vetenskap samt dess historia
*    Visa kunskap om olika teoretiska och metodologiska angreppssätt inom psykologins ämnesområden

Färdighet och förmåga
*    förklara och kritiskt granska psykologiska begrepp och teorier

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    visa förståelse och reflektera över psykologens roll vid etiska dilemman och för att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningen på kursen ges tillsammans med psykologprogrammet och psykologprogrammet med inriktning mot idrott. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Seminarier och gruppövningar kan, där så anges, vara obligatoriska och examinerande.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Undervisande inslag på kursen kan ske digitalt.

Examination

Individuell examination sker via digital hemtentamen, samt individuella skriftliga reflektionsuppgifter. Muntlig och skriftlig examination sker som del av grupparbete i form av skriftlig projektrapport samt muntliga redovisningar och seminarier. Examinerande inslag i form av muntliga redovisningar och seminarier kan ske digitalt.

Examinerande inslag anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd examinator. Förekomst av examinerande moment anges i schema.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd. För betyget godkänt krävs godkänt på samtliga examinerande moment. För betyget Väl godkänt krävs betyget väl godkänt på den individuella salstentamen samt betyget godkänt på övriga examinerande moment. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande vetenskapliga förändringar.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska examinator, i samråd med kursansvarig lärare och studievägledare, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 34

Huvudlitteratur

Hock Roger R.
Forty Studies That Changed Psychology : explorations into the history of psychological research.
7. ed., global ed. : Harlow : Pearson Education : 2015. : 349 p. :
ISBN: 9781292070964
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Stanovich Keith E.
How to think straight about psychology
Ninth edition, Pearson new international edition. : Harlow, Essex : Pearson : [2014] : ii, 214 pages :
ISBN: 9781292023106 (paperback) :
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Moghaddam Fathali M.
Great ideas in psychology : a cultural and historical introduction
Oxford : Oneworld Publication : cop. 2005 : xii, 340 s. :
ISBN: 1-85168-379-8 (hft.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Finns som e-böcker: Forty Studies That Changed Psychology, ISBN: 9781292070971. How to think straight about psychology, ISBN: 9781292036281. Great ideas in psychology: a cultural and historical introduction, ISBN: 9781780744506.

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen/momentet