Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Italienska A:1, 15 hp

Engelskt namn: Italian A:1

Denna kursplan gäller: 2022-08-08 och tillsvidare

Kurskod: 1IT007

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Italienska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2009-05-20

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2022-03-07

Innehåll

Kursen består av följande moment:

Moment 1: Introduktion i språkvetenskap, 1,5 högskolepoäng
Studier av språkliga nivåer, framför allt ordklasser och satsdelar, med tillhörande terminologi.
Moment 2: Lyrik och litteraturhistoria, 1,5 hp högskolepoäng
Träning i att analysera modern italiensk lyrik. Introduktion i italiensk litteraturhistoria från 1900-talets början till idag.
Moment 3: Skönlitteratur, 3 högskolepoäng
Läsning och analys av modern italiensk skönlitteratur (c:a 600 sidor).
Moment 4: Kultur och samhälle, 3 högskolepoäng
Studier av Italiens historia samt aktuella politiska, geografiska, kulturella förhållanden.
Moment 5: Fonetik och uttal, 3 högskolepoäng
Studier av ljudbildning, ordaccent och intonation i italienskt standardspråk. Praktiska övningar i att tala italienska med vårdat uttal och god intonation.
Moment 6: Muntlig språkfärdighet, 3 högskolepoäng
Träna förmåga att föra ett samtal på i stort sett korrekt italienska.

 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna
• uttrycka sig på någorlunda korrekt italienska i tal;
• med handledning hitta, sammanställa och presentera information till specifika frågeställningar;
• beskriva systematiska skillnader mellan italienska och svenska vad gäller morfologi och syntax;
• redogöra för några epoktypiska drag i modern italienskspråkig litteratur och utifrån detta inplacera lästa texter i sitt litteraturhistoriska sammanhang;
• redogöra för huvuddragen i Italiens moderna historia och nuvarande samhällssystem och göra jämförelser med förhållanden i Sverige.

 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Italienska 3. Gymnasiekurskravet kan ersättas av universitetskursen Italienska, Kvalifikationskurs 7,5 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisning och examination är helt eller delvis nätburna, varför tillgång till dator krävs för deltagande i kursen. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument.

Moment 1: Introduktion i språkvetenskap, 1,5 hp
Självstudier utifrån kurslitteraturen och texter på kurswebben. Det ges tillfälle för frågor och diskussion samt inlämning av analysuppgifter på kurswebben.

Moment 2: Lyrik och litteraturhistoria, 1,5 hp
Självstudier utifrån kurslitteraturen och texter på kurswebben. Det ges tillfälle för frågor och diskussion samt inlämning av analysuppgifter på kurswebben.

Moment 3: Skönlitteratur, 3 hp
Självstudier utifrån kurslitteraturen och texter på kurswebben. Det ges tillfälle för frågor och diskussion samt inlämning av analysuppgifter på kurswebben.

Moment 4: Kultur och samhälle, 3 hp
Självstudier utifrån kurslitteraturen och texter på kurswebben. Det ges tillfälle för frågor och diskussion samt inlämning av analysuppgifter på kurswebben.

Moment 5: Fonetik och uttal, 3 hp
Självstudier utifrån kurslitteraturen och texter på kurswebben. Det ges tillfälle för frågor och diskussion samt inlämning av analysuppgifter på kurswebben.

Moment 6: Muntlig språkfärdighet, 3 hp
Självstudier utifrån kurslitteraturen och texter på kurswebben. Det ges tillfälle för frågor och diskussion samt inlämning av analysuppgifter på kurswebben.

 

Examination

Moment 1: Introduktion i språkvetenskap, 1,5 hp
Fortlöpande examination samt skriftligt prov.

Moment 2: Lyrik och litteraturhistoria, 1,5 hp
Fortlöpande examination samt muntligt prov.

Moment 3: Skönlitteratur, 3 hp
Fortlöpande examination samt muntligt prov.

Moment 4: Kultur och samhälle, 3 hp
Fortlöpande examination samt skriftligt prov.

Moment 5: Fonetik och uttal, 3 hp
Bedömning av studentens inlämnade uppgifter och inspelade ljudfiler.

Moment 6: Muntlig språkfärdighet, 3 hp
Fortlöpande examination genom bedömning av det aktiva deltagandet i flashmeetings. Deltagandet i de nätburna konversationsövningarna är obligatoriskt med minst 75% närvaro.
Studenter som inte nått upp till 75% måste kontakta undervisande lärare för besked om hur examinationen ska fullgöras.

Varje prov bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. . För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 9 högskolepoäng.
Den som godkänts i prov får inte undergå förnyad prövning för högre betyg.
Anmälan till prov och omprov är obligatorisk.
En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det.  Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.
Studerande som en gång har underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.
Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov.
I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.
Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.
Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare.
Examinerande uppgifter, t.ex. hemtentamina och inlämningsuppgifter, ska vara inlämnade senast det datum som angetts av undervisande lärare. Sent inkomna uppgifter beaktas inte, utan den studerande hänvisas till nästa provtillfälle.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.
Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

 

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 32

För alla områden är dessa ordböcker nödvändiga:

Norstedts italiensk-svenska ordbok : [60.000 ord och fraser]
Johanson Sören, Tiozzo Enrico
Stockholm : Norstedt : 1994 : xxviii, 850 s. :
ISBN: 91-1-915752-5 (inb. (Inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Norstedts svensk-italienska ordbok : [51.000 ord och fraser]
Tomba Tomaso, Dehn Britt-Marie
Stockholm : Norstedt : 1994 : xxxvii, [1], 718 s. :
ISBN: 91-1-915762-2 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Obligatorisk litteratur Moment 1: Introduktion i språkvetenskap


Ingår i:
Språket - så fungerar det
Stockholm : Almqvist&Wiksell : 1999 : [8], 152 s. :
Obligatorisk

Material som läggs ut på kurswebben.

Obligatorisk litteratur Moment 2: Lyrik och litteraturhistoria

Ett urval av dikter och en överblick över litteraturhistoria läggs ut på kurswebben (c:a 35 sidor).

Obligatorisk litteratur Moment 3: Skönlitteratur

Morante Elsa.
La storia : romanzo
Torino : Einaudi : cop. 1974 : 665 s. :
ISBN: 88-06-39727-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Calvino Italo
Marcovaldo, ovvero, le stagioni in città
Milano: Mondadori 133 s. ISBN: 978-88-04-38224-9 : 2007 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Valda delar läses.

Ginzburg Natalia
Ti ho sposato per allegria e altre commedie
[Nuova ed.] : Torino : Einaudi : 1976 : 214 s. :
Obligatorisk

Silone Ignazio
Il segreto di Luca
Milano : Mondadori : 2003 : 186 s. :
ISBN: 88-04-49248-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Tamaro Susanna
Va' dove ti porta il cuore
Milano : Baldini & Castoldi : 1994 : 165 s. :
ISBN: 88-85989-40-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Obligatorisk litteratur Moment 4: Kultur och samhälle

Nencioni, Giuseppe: Skillnaderna mellan norra och södra Italien i historiskt och europeiskt perspektiv. I: Statsvetenskaplig Tidskrift, årgång 105, 2002, nr.4. Texter kring olika aspekter av dagens samhälle läggs ut på kurswebben. (Totalt för momentet c:a 150 sidor).

Obligatorisk litteratur Moment 5: Fonetik och uttal

Text- och ljudmaterial som tillhandahålles via kurswebben. Obligatorisk.

Referenslitteratur

Elementär fonetik : en kurs i artikulatorisk fonetik
Lundström-Holmberg Eva, Trampe Peter af
[Ny utg.] : Lund : Studentlitteratur : 1987 : 122 s. :
ISBN: 91-44-26792-4
Se bibliotekskatalogen Album

Obligatorisk litteratur Moment 6: Muntlig språkfärdighet

Övningsmaterial läggs ut på kurswebben.