Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Italienska BII, 15 hp

Engelskt namn: Italian BII

Denna kursplan gäller: 2020-01-06 till 2022-01-09 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1IT012

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Italienska: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanisitsk fakultetsnämnd, 2011-12-06

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2019-03-06

Innehåll

I kursen ingår studier av 1800-talets italienskspråkiga litteratur, litteraturhistoria, och språkhistoria samt en introduktion till vetenskapligt skrivande och översättning. Kursen består av fyra moment: Moment 1: 1800-talets litteratur och litteraturhistoria, 5,5 hp Literature and History of Literature Moment 2: 1800-talets italiensk språkhistoria, 2 hp History of the Italian Language Moment 3: Vetenskapligt skrivande med fördjupning, 5 hp Academic Writing and Project Work Moment 4: Översättning, 2,5 hp Translation

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna • redogöra för några epoktypiska drag i italienskspråkig litteratur under 1800-talet och utifrån detta inplacera lästa texter i sitt litteraturhistoriska sammanhang; • analysera och diskutera lästa litterära texter; • redogöra för huvuddragen av det italienska språkets utveckling under 1800-talet och tillämpa kunskaperna vid textanalys; • genomföra en mindre undersökning och presentera resultaten i en kortare vetenskaplig uppsats; • överföra ett givet innehåll från svenska till italienska.

Behörighetskrav

Univ: 30 hp italienska inom intervallet 1-30 hp + 12,5 hp italienska inom intervallet 31-60 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen ges som nätkurs och all undervisning och examination på kursen är nätbaserad. Kontakten mellan lärare och studenter sköts via en nätbaserad webbplattform. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se Tekniska krav för nätkurser på http://www.sprak.umu.se/student/dokument/. Moment 1: Litteratur och litteraturhistoria, 5,5 hp Innehåll Italiensk litteraturhistoria från 1800- talet och läsning av texter från denna period. Undervisning Självstudier utifrån kurslitteraturen och texter på kurswebben. Det ges tillfälle för frågor och diskussion samt inlämning av analysuppgifter på kurswebben. Examination Fortlöpande examination samt muntligt prov. Moment 2: Italiensk språkhistoria, 2 hp Innehåll Studier av italienska från 1800-talet. Undervisning Självstudier utifrån kurslitteraturen och texter på kurswebben. Det ges tillfälle för frågor och diskussion samt inlämning av analysuppgifter på kurswebben. Examination Fortlöpande examination samt skriftligt prov. Moment 3: Vetenskapligt skrivande med fördjupning, 5 hp Innehåll Träning i produktion av olika textsorter. Individuell fördjupning som presenteras skriftligt som en vetenskaplig uppsats. Undervisning Självstudier utifrån kurslitteraturen och texter på kurswebben. Det ges tillfälle för frågor och diskussion samt inlämning av textutkast på kurswebben. Examination Bedömning av inlämnad uppsats. Moment 4: Översättning, 2,5 hp Innehåll Övning i att översätta svensk normalprosa till italienska. Undervisning Självstudier utifrån kurslitteraturen och texter på kurswebben. Det ges tillfälle för frågor och diskussion samt inlämning av översättningsuppgifter på kurswebben. Examination Fortlöpande examination samt skriftligt prov.

Examination

De vanligtvis förekommande formerna för bedömning av de studerandes prestationer beskrivs ovan under respektive moment. Examinator beslutar om examinationsform. Varje prov bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyad prövning för högre betyg. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs dels att den studerande fullgjort uppgifterna inom angivna tidsramar, dels att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 10,5 högskolepoäng. För studerande som underkänts i prov anordnas ytterligare provtillfälle inom tre månader från ordinarie provtillfälle. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Tillgodoräknande Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett och ställs till Humanistiska fakultetsnämnden. Blanketten skickas till Umeå universitet, Registraturen, 901 87 Umeå. Prövning görs alltid individuellt. Regler för tillgodoräknande återfinns i Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 2

För alla områden är en ordbok nödvändig:

Norstedts italienska ordbok : [italiensk-svensk, svensk-italiensk : 111000 ord och fraser]
Dehn Britt-Marie, Johanson Sören, Tomba Tomaso
2., [omarb.] uppl. : Stockholm : Norstedt : 2010 : xxviii, 842, viii, 765 s. :
ISBN: 978-91-1-302872-9 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Zingarelli Nicola
Il nuovo Zingarelli. Vocabolario della lingua italiana,
Bologna, Zanichelli : Sen uppl. :
Obligatorisk

Vocabolario della lingua italiana 2014
Devoto Giacomo, Oli Gian Carlo
Milano: Mondadori Education, Le Monnier 3272 s. : 2013 :
Obligatorisk
Läsanvisning: ISBN: 978-88-005-0036-4

Dizionario Sabatini Coletti
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/
. :
Obligatorisk

eller den senaste upplagan.

Moment 1 Litteratur och litteraturhistoria

Valda texter som finns tillgängliga på kurswebben.

Moment 2 Italiensk språkhistoria

Material som finns tillgängligt på kurswebben.

Moment 3 Vetenskapligt skrivande med fördjupning

Skrivhandboken : vägledning i att skriva vetenskapliga texter
Westrup Ulrika, Eldh Christer, Sjöbeck Karin
2. uppl. : Lund : Institutionen för Service Management : 2008 : 96 s. :
Obligatorisk

Litteratur till fördjupning väljs i samråd med läraren.

Moment 4 Översättning

Övningar som finns tillgängliga på kurswebben.