Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Italienska C, Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp

Engelskt namn: Italian C, Degree Assignment for Bachelor's Degree

Denna kursplan gäller: 2019-08-19 och tillsvidare

Kurskod: 1IT015

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Italienska: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2015-06-17

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2019-03-06

Innehåll

I kursen ges en introduktion i grundläggande vetenskaplig metod och teori samt vetenskapligt skrivande. Studenten genomför en självständig undersökning av en väl avgränsad frågeställning inom italiensk språkvetenskap, kultur eller litteratur. Undersökningen redovisas på italienska i form av en vetenskaplig uppsats. Kursen består av tre moment:
 
Moment 1. Forskningsplan, 1,5 hp
Moment 2. Utkast vid 70 %-seminarium, 6 hp
Moment 3. Färdigställt examensarbete, 7,5 hp

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna:
Moment 1 (Forskningsplan)
 • formulera en undersökningsbar forskningsfråga och välja adekvat metod för insamling och analys av material,
 • referera och kritiskt granska ett urval sekundärlitteratur med anknytning till valt forskningsområde. 
Moment 2 (Utkast vid 70 %-seminarium)
 • välja och använda forskningsmetoder utifrån syfte och frågeställningar,
 • samla in och analysera material på adekvat sätt utifrån frågeställningen,
 • analysera insamlat material och dra slutsatser samt diskutera dem utifrån vald teoribakgrund 
Moment 3 (Färdigställt examensarbete)
 • producera en vetenskaplig uppsats på italienska som uppfyller vedertagna krav inom respektive forskningsområde,
 • utforma texten (inklusive referenser, tabeller och figurer) i enlighet med vedertagna, vetenskapliga konventioner,
 • dra slutsatser utifrån analys av materialet samt diskutera dem utifrån vald teoribakgrund
 • diskutera undersökningens slutsatser och beskriva hur studien skulle kunna utvecklas i ett större sammanhang,
 • tydligt redovisa hur studien är avgränsad, placera den i en vetenskaplig kontext samt diskutera dess relevans,
 • presentera och diskutera sina resultat muntligt och skriftligt på italienska med grammatiskt och idiomatiskt korrekt språkbruk på ett för aktuellt ämnesområde stilistiskt korrekt sätt,
 • kritiskt och konstruktivt granska andra studenters examensarbeten

Behörighetskrav

Uni: 60 hp italienska inom intervallet 1-60 hp + 12,5 hp italienska inom intervallet 61-90 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är nätbaserad och bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och enskild handledning. Närvaro är obligatorisk vid samtliga seminarier.
 
Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument.

Examination

Examinationen i moment 1 görs genom bedömning av utarbetad forskningsplan. I detta moment används endast betygen Godkänd och Underkänd. Godkänt moment 1 är en förutsättning för att kunna examineras på kommande moment.
 
Examinationen i moment 2 görs genom bedömning av utkast till forskningsrapport. I detta moment används endast betygen Godkänd och Underkänd. Godkänt moment 2 är en förutsättning för att kunna examineras på kommande moment.
 
Examinationen i moment 3 görs genom bedömning av färdigställt examensarbete. Här krävs att den studerande presenterat och försvarat ett examensarbete som motsvarar de förväntade studieresultaten samt genomfört en godkänd opposition på ett annat arbete. Vid examinationen av detta moment används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänt läggs i bedömningen särskild vikt vid den studerandes förmåga att identifiera och visa relevant teori och forskning, problematisera forskningsmetodiska frågor samt att på ett reflekterande och självständigt sätt analysera, värdera och diskutera de egna resultaten i relation till nationell och internationell forskning, teorier, forskningsetiska principer och yrkesverksamhet. För Väl godkänt på momentet vägs även en väl genomförd opposition in i betyget.
 
För betyget Väl godkänd på kursen krävs att studenten uppnått betyget Väl godkänt på moment 3.
 
Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov, s.k. uppsamlingprov, erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle.
 
Anmälan till skriftliga prov och omprov samt till deltagande i uppsamlingsprov är obligatorisk. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden. Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.
 
I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det i stället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.
 
Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 28

Obligatorisk litteratur

Artiklar i anslutning till det valda ämnet. Övrig litteratur väljs i samråd med berörd handledare.

Referenslitteratur

Eco Umberto
Come si fa una tesi di laurea : le materie umanistiche
15. ed. : Milano : Bompiani : 2004 : 249 s. :
ISBN: 88-452-4631-0
Se bibliotekskatalogen Album

Skrivhandboken : vägledning i att skriva vetenskapliga texter
Westrup Ulrika, Eldh Christer, Sjöbeck Karin
2. uppl. : Lund : Institutionen för Service Management : 2008 : 96 s. :

Lagerholm Per
Språkvetenskapliga uppsatser
Lund : Studentlitteratur : 2005 : 146, [2] s. :
ISBN: 91-44-03318-4
Se bibliotekskatalogen Album

Lindblad Inga-Britt
Uppsatsarbete : en kreativ process
Lund : Studentlitteratur : 1998 : 70 s. :
ISBN: 91-44-00797-3 ; 120:00
Se bibliotekskatalogen Album