"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Italienska, Filologi i italienskt och romanskt perspektiv, 7,5 hp

Engelskt namn: Italian, Philology in an Italian and romance perspective

Denna kursplan gäller: 2023-07-24 och tillsvidare

Kurskod: 1IT017

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Italienska: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-03-04

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2023-03-16

Innehåll

Kursen behandlar forskningsinriktningen filologi och den filologiska metoden, med fokus på italiensk filologi i det bredare romanska perspektivet. Filologi introduceras och definieras i sina olika delar och tillämpningar inom textanalys och språkforskning som syftar till förståelse av kulturhistoriska förhållanden: från det metodologiska och det språkvetenskapliga, till textens tradition, interpretation och kritiska utgåva. Forskningsinriktningen kontextualiseras först inom det bredare romanska området, för att sedan lägga fördjupad fokus på exempel och utmaningar specifika för den italienska filologin.

Kursen består av 3 moduler:
1.    Introduktion till filologi (1,5 hp)
2.    Filologi i romanskt perspektiv (3 hp)
3.    Filologi i italienskt perspektiv (3 hp)

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
*    redogöra för och diskutera forskningsinriktningens historia, områden och tillämpningar
*    redogöra för och diskutera de teorier och metoder som kännetecknar forskningsinriktningen filologi i sina olika grenar, aspekter och tillämpningar inom det romanska språk- och kulturområdet, med speciellt fokus på italiensk filologi

Färdighet och förmåga
*    tillämpa de teorier och metoder som ligger till grund för filologiskt arbete i olika texter samt i sin muntliga och skriftliga produktion på italienska under användning av den specifika terminologin
*    uppvisa förmåga att självständigt problematisera textuella och språkkulturella traditioner utifrån de förvärvade teoretiska och metodologiska kunskaperna
*    självständigt använda relevant litteratur samt planera, genomföra och presentera egna kortare arbeten, vars genomförande ska diskuteras mot bakgrund av läst litteratur

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    självständigt och vetenskapligt utvärdera och problematisera olika textmaterial
*    kritiskt granska material utifrån språkvetenskapliga, textanalytiska, och kulturhistoriska aspekter
*    på ett vetenskapligt sätt kunna argumentera för sina analyser

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 hp Italienska i vilka ska ingå minst 15 hp i intervallet 61-90 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker via kursens lärplattform i form av föreläsningar, handledning samt obligatoriska seminarier. Seminarierna genomförs vid schemalagda tider. Undervisningen sker på italienska.

Examination

Examination sker på Italienska. Moment 1: aktivt deltagande i seminarium och en skriftlig inlämningsuppgift. Moment 2: aktivt deltagande i seminarium, skriftlig inlämningsuppgift, och muntligt prov. Moment 3: aktivt deltagande i seminarium, skriftlig inlämningsuppgift, och muntligt prov.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 

Vid examination av modul 1, 2 och 3 används betygsgraderna Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på minst 6 hp.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 30

Varvaro Alberto
Prima lezione di filologia
1. ed. : Roma : GLF editori Laterza : 2012 : 154 s. :
ISBN: 9788842098423
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Manuale di linguistica e filologia romanza
Renzi Lorenzo, Andreose Alvise
Nuova ed. : Bologna : Il mulino : 2015 : 339 s. :
ISBN: 978-88-15-25886-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Stussi Alfredo.
Introduzione agli studi di filologia italiana
5. ed. : Bologna : Il Mulino : 2015 : 305 pages :
ISBN: 9788815258878
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst