Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Italienska, Kvalifikationskurs, steg 3, 7,5 hp

Engelskt namn: Italian Qualification Course, level 3

Denna kursplan gäller: 2013-01-14 till 2022-08-07 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1IT009

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanisitsk fakultetsnämnd, 2011-12-15

Reviderad av: Studierektor, Institutionen för språkstudier, 2012-11-21

Innehåll

I kursen ingår studier av italiensk formlära, syntax och ordbildning samt träning av den skriftliga och muntliga språkfärdigheten. Vidare studeras den italienska kulturen och det italienska samhället.
Kursen består av tre moment:

Moment 1: Italiensk grammatik, 2,5 hp
Italian grammar

Moment 2: Skriftlig språkfärdighet, 2,5 hp
Written proficiency

Moment 3: Muntlig språkfärdighet, 2, 5 hp
Oral proficiency

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna
• förstå huvudinnehållet i talade och skrivna standardspråkliga italienska texter om bekanta ämnen;
• delta i samtal om bekanta och vardagliga ämnen och bidra till att kommunikationen fungerar;
• muntligt och skriftligt kommunicera inom för den studerande bekanta områden och därvid kunna tillämpa grundläggande regler i italiensk morfologi och syntax;
• uppvisa grundläggande kunskaper om Italiens politiska, geografiska och kulturella samhällsförhållanden.

Behörighetskrav

Italienska steg 2 Eller: Italienska 2 (områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag) eller Univ: Italienska, Nybörjarkurs, 15 hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Kursen ges som nätkurs och all undervisning och examination på kursen är nätbaserad. Kontakten mellan lärare och studenter sköts via en nätbaserad webbplattform. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se Tekniska krav för nätkurser på http://www.sprak.umu.se/student/dokument/.

Moment 1: Italiensk grammatik, 2,5 hp
Innehåll
Studier av och övningar i italiensk formlära, syntax och ordbildning.
Undervisning
Självstudier utifrån kurslitteraturen och texter på kurswebben. Det ges tillfälle för frågor och diskussion samt inlämning av analysuppgifter på kurswebben.
Examination
Fortlöpande examination samt skriftligt prov.

Moment 2: Skriftlig språkfärdighet, 2,5 hp
Innehåll
Studier av 0lika typer av texter (bl.a. om Italiens politiska, geografiska och kulturella samhällsförhållanden) och skrivövningar.
Undervisning
Självstudier utifrån kurslitteraturen och texter på kurswebben. Det ges tillfälle för frågor och diskussion samt inlämning av skrivuppgifter på kurswebben.
Examination
Fortlöpande examination samt skriftligt prov.

Moment 3: Muntlig språkfärdighet, 2,5 hp
Innehåll
Olika slags kommunikationsövningar inom för den studerande bekanta områden.
Undervisning
Självstudier utifrån kurslitteraturen och texter på kurswebben. Det ges tillfälle för frågor och diskussion på kurswebben.
Examination
Fortlöpande examination.

Examination

De vanligtvis förekommande formerna för bedömning av de studerandes prestationer beskrivs ovan under respektive moment. Examinator beslutar om examinationsform.
Varje prov bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyad prövning för högre betyg. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs dels att den studerande fullgjort uppgifterna inom angivna tidsramar, dels att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 5 högskolepoäng.
För studerande som underkänts i prov anordnas ytterligare provtillfälle inom tre månader från ordinarie provtillfälle. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden.
Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett och ställs till Humanistiska fakultetsnämnden. Blanketten skickas till Umeå universitet, Registraturen, 901 87 Umeå. Prövning görs alltid individuellt. Regler för tillgodoräknande återfinns i Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet.

Litteratur

 • Giltig från: 2014 vecka 3

  För alla områden är denna ordbok nödvändig:

  Norstedts italienska ordbok : [italiensk-svensk, svensk-italiensk : 111000 ord och fraser]
  Dehn Britt-Marie, Johanson Sören, Tomba Tomaso
  2., [omarb.] uppl. : Stockholm : Norstedt : 2010 : xxviii, 842, viii, 765 s. :
  ISBN: 978-91-1-302872-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  eller senaste upplagan.

  Moment 1 Italiensk grammatik

  Modern italiensk grammatik.
  Edström Tore, Hedenquist Jan-Anders, Forsgren Mats
  4. uppl. : Stockholm : Almqvist&Wiksell : 2001 : 206 s. :
  ISBN: 91-21-19921-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senaste upplagan.

  Övningar som finns tillgängliga på kurswebben.

  Moment 2 Skriftlig språkfärdighet

  Valda texter som finns tillgängliga på kurswebben. Obligatorisk

  Moment 3 Muntlig språkfärdighet

  Övningar som finns tillgängliga på kurswebben. Obligatorisk

  Referenslitteratur (Ej obligatorisk)

  Dahl, Östen: Grammatik. Lund: Studentlitteratur, senaste upplagan. Ginzburg, Natalia: Ti ho sposato per allegria. Torino: Einaudi, senaste upplagan (easyreader version)

 • Giltig från: 2013 vecka 4

  För alla områden är denna ordbok nödvändig:

  Norstedts italienska ordbok : [italiensk-svensk, svensk-italiensk : 111000 ord och fraser]
  Dehn Britt-Marie, Johanson Sören, Tomba Tomaso
  2., [omarb.] uppl. : Stockholm : Norstedt : 2010 : xxviii, 842, viii, 765 s. :
  ISBN: 978-91-1-302872-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  eller senaste upplagan.

  Moment 1 Italiensk grammatik

  Modern italiensk grammatik.
  Edström Tore, Hedenquist Jan-Anders, Forsgren Mats
  4. uppl. : Stockholm : Almqvist&Wiksell : 2001 : 206 s. :
  ISBN: 91-21-19921-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senaste upplagan.

  Övningar som finns tillgängliga på kurswebben.

  Moment 2 Skriftlig språkfärdighet

  Valda texter som finns tillgängliga på kurswebben.

  Moment 3 Muntlig språkfärdighet

  Övningar som finns tillgängliga på kurswebben.

  Referenslitteratur (Ej obligatorisk)

  Dahl, Östen: Grammatik. Lund: Studentlitteratur, senaste upplagan. Ginzburg, Natalia: Ti ho sposato per allegria. Torino: Einaudi, senaste upplagan (easyreader version)