"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Jämlikhet i policy och praktik, 7,5 hp

Engelskt namn: Equality in policy and practice

Denna kursplan gäller: 2022-08-22 och tillsvidare

Kurskod: 2KC032

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Genusvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Beslutad av: Föreståndaren, 2019-06-14

Reviderad av: Föreståndaren, 2022-10-14

Innehåll

Kursen behandlar jämställdhet som politiskt ideal och praktik. Med en historisk utgångspunkt diskuterar vi frågor som: Hur och när etablerades jämställdhet på den politiska agendan i de nordiska länderna? Hur förstås och praktiseras jämställdhet idag? Vilka betydelser läggs i begreppet jämställdhet? Kursen kommer att ge kunskap om hur olika historiska och ideologiska val gällande välfärdsstaten fortfarande påverkar politiken idag. Kursen kommer också att utforska idealet om jämställdhet från olika perspektiv och tyngdpunkten ligger på hur länder i allmänhet och jämställdhetspolitiken i synnerhet ingår i processer av kolonialism, heteronormativitet och nyliberalism. Kursen bygger på studenternas aktiva deltagande och består av föreläsningar, lärandeaktiviteter och skriftliga examinationer. Kursen ges och examineras på engelska.

Kursen är indelad i tre övergripande teman: 1) Välfärdsstatens utveckling och dess konsekvenser för jämställdhet. 2) Heteronormativt, sexualitet, och jämstlldhet3) Jämställdhet policy och praktik

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse

  • förstå och förklara olika teorier om välfärdsstatens expansion och hur olika omfördelningssystem har olika konsekvenser för jämställdhet
  • förstå och förklara sambandet mellan kön och sexualitet i policyer kring jämställdhet,
  • förstå och förklara hur jämställdhet kan konceptualiseras och fyllas med mening

Färdighet och förmåga

  • redogöra för och relatera för aspekter som kan påverka jämställdhet samt diskutera centrala perspektiv, skiljelinjer, begrepp och teman kring jämställdhet som politiskt ideal och praktik 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • muntligt och skriftlig kunna presentera en självständiga analys av en jämställdhetspolicy
  • självständigt tillämpa relevanta teorier om empiriska eller teoretiska problem relaterade till jämställdhet

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 hp varav minst 15 hp ska vara självständigt arbete, alternativt minst 120 hp. Dessutom krävs Engelska A/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs på helfart online på en lärplattform som studenterna får tillgång till vid kursstart. På kursplattformen tar studenterna del av föreläsningar samt genomför obligatoriska uppgifter och andra lärandeaktiviteter. Studierna karaktäriseras av en hög grad av självständigt där studenterna söker kunskap och reflekterar kritiskt både individuellt och i grupp.  Kursen fokuserar på aktivt lärande, d.v.s. att kritiskt kunna reflektera över kunskapen och omsätta denna i praktiken. Olika strategier för undervisning och lärande kommer att användas, såsom föreläsningar, gruppdiskussioner och olika
former av individuella och gruppuppgifter. För att bli godkänd på kursen förväntas studenten delta aktivt i samtliga seminarier och bli godkänd på examinationsuppgiften.

Examination

Examination sker genom följande obligatoriska moment:
1) Obligatoriska uppgifter under kursens gång.
 2) Individuell skrivuppgift.
 
För punkt 1 ges betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För punkt 2 ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På hela kursen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För betyget Godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delar är godkända.  Rätt till förnyad examination erbjuds tidigast tio arbetsdagar och senast tre månader efter att resultatet av ordinarie examination meddelats. Ytterligare ett prov erbjuds inom ett år. Den som godkänts i examination får inte undergå förnyad examination för högre betyg. Möjlighet till examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tillfället ges under minst två år efter studentens registrering på kursen. Sammanlagt ges studenten möjlighet att genomföra prov vid fem tillfällen. Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för ett kursmoment eller del av moment, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot.

Övriga föreskrifter

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.