"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Juridisk översiktskurs med inriktning mot Service Management, 15 hp

Engelskt namn: Introductory Course in Law for the Study Programme in Service Management

Denna kursplan gäller: 2015-10-26 och tillsvidare

Kurskod: 2JU043

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Programkommittén för civilekonomprogrammen, 2008-09-25

Reviderad av: Prefekten, 2015-06-01

Innehåll

Kursen inleds med ett avsnitt om allmän rättskunskap och juridisk metod samt en översikt över de rättskällor som anlitas vid lösningen av juridiska problem. Därefter behandlas en rad regler, problem och frågor inom centrala delar av civilrätten, den offentliga rätten och EU-rätten.

De rättsliga områdena tas upp med särskild inriktning mot servicenäringens specifika problem.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter kursen:
- kunna särskilja ett rättssystem från andra normerande system,

- förstå huvuddragen i det svenska rättssystemet och kunna särskilja dess civilrättsliga del från den offentligrättsliga, samt ha
grundläggande kunskaper om det svenska rättssystemets förhållande till EU-rätten,

- kunna och förstå rättsordningens olika medel för att reglera förhållandet mellan individer, grupper, företag och organisationer,

- ha kunskap om de centrala delarna av rättssystemet som aktualiseras vid arbete inom tjänstesektorn,

- självständigt och i grupp kunna tillämpa rättsvetenskaplig metod inbegripet att ta fram och kunna tolka relevanta rättskällor samt inom givna tidsramar kunna identifiera, formulera och lösa enklare juridiska problem inom främst civilrätten,

- ha förmåga att såväl självständigt som i grupp i olika sammanhang muntligen och skriftligen redogöra för och kunna diskutera rättsligt material, rättsliga problem och deras lösningar i förhållande till olika grupper och därvid också kunna föra juridisk argumentation för och emot olika lösningar på problem.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består främst av seminarier som förbereds i basgrupper, föreläsningar samt ljudsatta presentationer. Några övningar förekommer också. För seminarierna gäller obligatorisk närvaro och dessa ingår som ett led i examinationen (se nedan).

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats eller omregistrerats på.

Examination

Examinationen sker på grundval av två delar, dels de under kursen obligatoriska delar som anges under punkt 1 nedan, dels ett avslutande skriftligt prov enligt punkt 2 nedan.

Punkt 1
a. Aktivt deltagande vid seminarier.
b. Fullgörande av duggor (skriftliga deltentor).
Punkt 2
Fullgörande av en avslutande skriftlig, individuell salstentamen.

Betyg m.m.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan. För punkt 1, och de däri ingående delarna, ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). För den skriftliga salstentamen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen grundar sig på den skriftliga tentamen och sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 ovan är utförda.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen, krysstest, dugga eller muntlig tentamen, har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Studenten kan fortfarande få högre betyg än Godkänd på kursen som helhet, förutsatt att kraven för dessa betyg uppnåtts. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Kursen får tillgodoräknas såsom motsvarande juridisk översiktskurs om 15 högskolepoäng.
 

Litteratur

 • Giltig från: 2024 vecka 49

  Svensk juridik
  Persson Mats, Giertz Magdalena, Hellstadius Åsa, Nilsson Mattias, Reichel Jane, Sjödin Erik, Ågren Jack, Åhman Karin
  3 uppl. : Norstedts Juridik : 2023 : 718 sidor :
  ISBN: 9789139025993
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sveriges Rikes Lag, Wolters Kluwer, Sveriges Lag, Studentlitteratur, Svensk Lag, Iustus, eller annan lagtextsamling. Sveriges Rikes Lag (den blå lagboken) rekommenderas till denna kurs.

 • Giltig från: 2023 vecka 44

  Svensk juridik
  Persson Mats, Giertz Magdalena, Hellstadius Åsa, Nilsson Mattias, Reichel Jane, Sjödin Erik, Ågren Jack, Åhman Karin
  3 uppl. : Norstedts Juridik : 2023 : 718 sidor :
  ISBN: 9789139025993
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Valfri lagtextsamling (lagbok), t.ex. Sveriges Rikes Lag, Wolters Kluwer (den blå lagboken), Sveriges Lag, Studentlitteratur (den svarta lagboken), Svensk Lag, Iustus (den gröna lagboken). Som ett alternativ till en fysisk lagtextsamling kan de juridiska databaserna Zeteo eller Karnov användas. Som student inskriven vid Umeå universitet har man tillgång till dessa via universitetsbiblioteket ub.umu.se.

 • Giltig från: 2022 vecka 44

  Svensk juridik
  Giertz Magdalena, Hellstadius Åsa, Nilsson Mattias, Reichel Jane, Sjödin Erik, Ågren Jack, Åhman Karin, Persson Mats
  2 uppl. : Norstedts Juridik AB : 2020 :
  ISBN: 9789139208952
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Valfri lagtextsamling (lagbok), t.ex. Sveriges Rikes Lag, Wolters Kluwer (den blå lagboken), Sveriges Lag, Studentlitteratur (den svarta lagboken), Svensk Lag, Iustus (den gröna lagboken). Som ett alternativ till en fysisk lagtextsamling kan de juridiska databaserna Zeteo eller Karnov användas. Som student inskriven vid Umeå universitet har man tillgång till dessa via universitetsbiblioteket ub.umu.se.

 • Giltig från: 2020 vecka 45

  Svensk juridik
  Giertz Magdalena, Hellstadius Åsa, Nilsson Mattias, Reichel Jane, Sjödin Erik, Ågren Jack, Åhman Karin, Persson Mats
  2 uppl. : Norstedts Juridik AB : 2020 :
  ISBN: 9789139208952
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Valfri lagtextsamling (lagbok), t.ex. Sveriges Rikes Lag, Wolters Kluwer (den blå lagboken), Sveriges Lag, Studentlitteratur (den svarta lagboken), Svensk Lag, Iustus (den gröna lagboken). Som ett alternativ till en fysisk lagtextsamling kan de juridiska databaserna Zeteo eller Karnov användas. Som student inskriven vid Umeå universitet har man tillgång till dessa via universitetsbiblioteket ub.umu.se.

 • Giltig från: 2019 vecka 36

  Svensk juridik
  Upplaga 1 : Stockholm : Wolters Kluwer : [2017] : 710 sidor :
  ISBN: 9789139207900
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Warnling Conradson Wiweka
  En introduktion till förvaltningsrätten
  Tolfte reviderade upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik : [2018] : 160 sidor :
  ISBN: 9789139208471
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst