"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Juridisk översiktskurs, 15 hp

Engelskt namn: Introductory Course in Law

Denna kursplan gäller: 2024-01-15 och tillsvidare

Kurskod: 2JU033

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten för juridiska institutionen i beslutsmöte, 2009-06-01

Reviderad av: Prefekten, 2023-09-25

Innehåll

Kursen inleds med en översiktlig orientering i allmän rättskunskap och juridisk metod. Bland annat behandlas rättens uppdelning i civil- och offentlig rätt. Under kursen behandlas ett antal centrala rättsområden inom såväl civilrätt som offentlig rätt.

Förväntade studieresultat

Campus - helfart

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten för godkänt betyg:

 • Visa översiktlig kunskap om rättssystemets uppbyggnad och funktion,
 • Visa översiktlig kunskap om juridisk metod och dess rättskällor

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska studenten för godkänt betyg: 

 • Visa grundläggande förmåga att identifiera, formulera och lösa juridiska problem genom att tillämpa juridisk metod.
 • Visa förmåga att skriftligen och muntligen, i grupp och enskilt, föra en juridisk argumentation för att lösa ett rättsligt problem.

Distans nät - halvfart

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten för godkänt betyg: 

 • Visa översiktlig kunskap om rättssystemets uppbyggnad och funktion,
 • Visa översiktlig kunskap om juridisk metod och dess rättskällor

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska studenten för godkänt betyg: 

 • Visa grundläggande förmåga att identifiera, formulera och lösa juridiska problem genom att tillämpa juridisk metod.
 • Visa förmåga att skriftligen föra en juridisk argumentation för att lösa ett rättsligt problem.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Campus - helfart
Undervisningen består av seminarier som förbereds i basgrupper, föreläsningar, samt ljudsatta presentationer. Några övningar förekommer också. För seminarierna gäller obligatorisk närvaro och dessa ingår som ett led i examinationen (se nedan).

Distans nät - halvfart
Undervisningen är nätbaserad och består av obligatoriska skriftliga inlämningsuppgifter som kan ta utgångspunkt i en rättegång, kurslitteratur och inspelade föreläsningar.

*Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Campus - helfart
Examinationen sker på grundval av två delar, dels de under kursen obligatoriska delar som anges under punkt 1 nedan, dels ett avslutande skriftligt prov enligt punkt 2 nedan.

Punkt 1: a. Aktivt deltagande vid seminarier, b. Fullgörande av duggor (skriftliga deltentor).

Punkt 2: Fullgörande av en avslutande skriftlig, individuell salstentamen.

Betyg m.m.

För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan. För punkt 1, och de däri ingående delarna, ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). För den skriftliga salstentamen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen grundar sig på den skriftliga salstentamen och sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 ovan är utförda.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen, quiz, dugga eller muntlig tentamen, har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Studenten kan fortfarande få högre betyg än Godkänd på kursen som helhet, förutsatt att kraven för dessa betyg uppnåtts. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Distans nät - halvfart
Examinationen på kursen utgörs av tre obligatoriska delar; inlämningsuppgifter (p.1), deltentamen (p.2) samt avslutande tentamen (p.3). 

 1. Individuella skriftliga inlämningsuppgifter
 2. Individuell skriftlig deltentamen (dugga)
 3. Avslutande individuell skriftlig hemtentamen

Betyg med mera

För att bli godkänd på kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar (p. 1-3). För skriftliga inlämningsuppgifter (p.1) ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). För deltentamen och avslutande tentamen (p. 2-3) ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). 

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Kursbetyget grundar sig på individuella skriftliga tentamina (p. 2-3) och sätts först när samtliga aktiviteter enligt punkterna 1-3 är utförda. 

Närmare anvisningar angående betygssättningen och de olika delarnas inbördes vikt lämnas av kursansvarig vid terminens början. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle anordnas ytterligare examinationstillfälle. Student som erhållit godkänt betyg på examinationsuppgift får inte genomgå förnyad examination. En student som utan godkänt resultat har genomgått två examinationstillfällen för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Student som deltagit, men blivit underkänd, vid examination som inte rubriceras som någon form av individuell tentamen (till exempel inlämningsuppgift) har rätt att göra komplettering upp till betyget Godkänd (G) för den aktuella examinationen. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att godkänd nivå inte har uppnåtts. Studenten kan dock få högre betyg än Godkänd (G) på kursen som helhet, förutsatt att kraven för dessa betyg uppnåtts. 

Avsteg från kursplanens examinationsformer kan göras för student med funktionsnedsättning under förutsättning att det finns ett beslut om stödåtgärder. Individuell anpassning av examinationsform övervägs utifrån studentens behov och inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran från studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform som meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande.

Litteratur

 • Giltig från: 2024 vecka 35

  På kursen behöver du tillgång till relevant lagtext. Den finns i svensk författningssamling som du hittar på nätet. FÖR CAMPUSSTUDENTER: Många studenter väljer att köpa en bok med samlad lagtext, en så kallad lagbok. Här finns många alternativ t.ex. Sveriges Rikes Lag, Wolters Kluwer (den blå lagboken), Sveriges Lag, Studentlitteratur (den svarta lagboken) eller Svensk Lag, Iustus (den gröna lagboken). Ni som läser kursen på distans behöver inte en lagbok - det räcker med JUNO.

  Svensk juridik
  Persson Mats, Giertz Magdalena, Hellstadius Åsa, Nilsson Mattias, Reichel Jane, Sjödin Erik, Ågren Jack, Åhman Karin
  3 uppl. : Norstedts Juridik : 2023 : 718 sidor :
  ISBN: 9789139025993
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Observera att du som student vid Umeå universitet kommer att ha tillgång till databasen JUNO. Genom den databasen kommer du åt lagtexten i svensk författningssamling. Du har också tillgång till en hel del lagkommentarer samt viss litteratur där.

 • Giltig från: 2024 vecka 3

  På kursen behöver du tillgång till relevant lagtext. Den finns i svensk författningssamling som du hittar på nätet. FÖR CAMPUSSTUDENTER: Många studenter väljer att köpa en bok med samlad lagtext, en så kallad lagbok. Här finns många alternativ t.ex. Sveriges Rikes Lag, Wolters Kluwer (den blå lagboken), Sveriges Lag, Studentlitteratur (den svarta lagboken) eller Svensk Lag, Iustus (den gröna lagboken). Ni som läser kursen på distans behöver inte en lagbok - det räcker med JUNO.

  Svensk juridik
  Persson Mats, Giertz Magdalena, Hellstadius Åsa, Nilsson Mattias, Reichel Jane, Sjödin Erik, Ågren Jack, Åhman Karin
  3 uppl. : Norstedts Juridik : 2023 : 718 sidor :
  ISBN: 9789139025993
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Observera att du som student vid Umeå universitet kommer att ha tillgång till databasen JUNO. Genom den databasen kommer du åt lagtexten i svensk författningssamling. Du har också tillgång till en hel del lagkommentarer samt viss litteratur där.