"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kandidatuppsats i idrottspedagogik med inriktning tränarskap, 15 hp

Engelskt namn: Bachelor Thesis in Sport Education with specialization in Sports Coaching

Denna kursplan gäller: 2022-09-12 och tillsvidare

Kurskod: 2IP044

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottspedagogik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2022-09-22

Reviderad av: Prefekten, 2022-09-22

Innehåll

Idrottspedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang inom idrottens område. Inom det idrottspedagogiska problemområdet behandlas bland annat olika aspekter av fostran, socialisation, utbildning, lärande, undervisning, styrning, organisering och ledning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

Kursen inriktas mot att träna studentens förmåga att systematiskt beskriva, förklara och förstå idrottspedagogiska processer av relevans för tränarskap. Studenten skriver under kursen en uppsats där ett vetenskapligt problem formuleras, beskrivs, analyseras, tolkas och diskuteras på ett grundläggande och systematiskt sätt. Ämnet för uppsatsarbetet väljs av studenten i samråd med en handledare. Särskild vikt läggs vid att färdighetsträna tidigare kursers inslag av ämnesteori och metod inom ramen för vetenskapligt arbetssätt.

Förväntade studieresultat

Kandidatuppsats i idrottspedagogik med inriktning tränarskap, 15.0 hp
Bachelor Thesis in Sport Education with specialization in Sports Coaching, 15.0 credits

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

  •  beskriva, diskutera samt motivera val och användning av vetenskapliga metoder i uppsatsarbetet

Färdigheter och förmåga

  • självständigt söka, samla, värdera och kritiskt tolka vetenskapliga källor med relevans för uppsatsarbetet
  • självständigt samla in data, tolka erhållna resultat och dra slutsatser i relation till uppställda hypoteser och/eller frågeställningar
  • självständigt formulera, genomföra och rapportera ett uppsatsarbete inom området tränarskap

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • diskutera och försvara sitt uppsatsarbete samt granska, värdera och diskutera medstudenters uppsatsarbeten utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
  • självständigt placera in den egna kunskapsproduktionen inom befintlig relevant forskning om tränarskap

Behörighetskrav

Godkänt resultat på kurser i idrottspedagogik på grundnivå, 45 hp, varav 15hp ska utgöras av kurserna Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder 1 (7,5 hp) samt Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder 2 (7,5 hp), eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningens upplägg
Kursen kan ges på svenska och/eller engelska. Undervisning sker i form av seminarier och handledning. Upp till två studenter kan samarbeta per uppsats förutsatt att författarnas insatser kan särskiljas. En forskningsplan ska upprättas och diskuteras med handledaren innan forskningsarbetet får påbörjas. Handledningsresursen ska primärt nyttjas under den termin då kursen ges men kan också nyttjas under följande termin för efterarbete och eventuella kompletteringar.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag:

  • En skriftlig forskningsplan (U/G)
  • Ett skriftligt uppsatsarbete (U/G/VG)
  • Ett muntligt seminarium (U/G)

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar har godkänts. För att erhålla betyget väl godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget väl godkänd har uppnåtts på uppsatsarbetet.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 37

God forskningssed
Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 82 s. : 2017 :
Obligatorisk
Läsanvisning: I övrigt väljs litteratur i samråd med handledare.