Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kandidatuppsats i psykologi - Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer, 15 hp

Engelskt namn: Bachelor´s Thesis in Psychology

Denna kursplan gäller: 2008-01-21 och tillsvidare

Kurskod: 2PS066

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten på institutionen för psykologi, 2013-03-01

Innehåll

Inom kusen genomför den studerande, under handledning, ett självständigt empiriskt forskningsarbete. Innehållslig fördjupning sker främst inom områden som återspeglar institutionens och handledarens forskningsområden. Särskild vikt läggs vid att färdighetsträna tidigare kursers inslag av ämnesteori, metod och statistik inom ramen för vetenskapligt arbetssätt. Kursen skall utmynna i en uppsats som behandlas på samma sätt som en vetenskaplig disputation där rollerna som opponent och respondent tränas.

Förväntade studieresultat

Efter kursen skall studenten:
- kunna planera en vetenskaplig undersökning
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka vetenskapliga källor och artiklar
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera problem
- under handledning självständigt kunna genomföra en empirisk undersökning
- under handledning självständigt kunna använda tillämpliga forskningsmetoder inom valt ämnesområde
- under handledning självständigt genomföra adekvata statistiska analyser
- kunna tolka erhållna resultat och dra slutsatser i relation till uppställda hypoteser och/eller frågeställningar
- kunna diskutera konsekvenser för bakomliggande teorier givet resultaten av undersökningen
- under handledning självständigt kunna skriva en vetenskaplig rapport
- genomföra en presentation och opposition av en annan uppsats och försvara den egna uppsatsen

Behörighetskrav

Univ: För att antas till kursen krävs minst betyget Godkänd på samtliga kurser under år 1 och 2 samt termin 5 på Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av handledning och seminarier.

Examination

Kursen examineras i fyra delar; ett uppsats-pm, uppsatsens innehåll och uppsatsprocessen, prestationen och opposition av en annan uppsats samt försvar av den egna uppsatsen. Som mest får två studenter samarbeta per uppsats. Handledaren föreslår betyg med skriftlig motivering. Ett betygskollegium sammansatt av disputerade forskare granskar uppsatsen med beaktande av handledarens förslag och föreslår ett slutgiltigt betyg till examinator som fastställer betyget. På uppsatsen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). På de övriga delarna sätts något av betygen Underkänt (U) eller Godkänt (G). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga fyra delar har godkänts. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt fastställt schema. Studenten har möjlighet att genomföra prov vid totalt fem tillfällen. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande vetenskapliga förändringar. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap.22 §). Begäran om ny examinator ställs till nämnden för grundutbildning, institutionen för psykologi. För mer information se ” Regler och riktlinjer för betyg och examination”, dnr: 500-4-05.
TILLGODORÄKNANDE
Ansöka om tillgodoräknande kan göras av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis kommer detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.