"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kandidatuppsats i psykologi med inriktning tränarskap, 15 hp

Engelskt namn: Bachelor Thesis in Psychology with specialization in Sports Coaching

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 2PS335

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2022-10-18

Innehåll

Kursen inriktas mot att träna studentens förmåga att systematiskt beskriva, förklara och förstå idrottspsykologiska processer av relevans för tränarskapet. Studenten skriver under kursen en uppsats där ett vetenskapligt problem formuleras, beskrivs, analyseras, tolkas och diskuteras på ett grundläggande och systematiskt sätt. Ämnet för uppsatsarbetet väljs av studenten i samråd med en handledare. Särskild vikt läggs vid att färdighetsträna tidigare kursers inslag av ämnesteori och metod inom ramen för vetenskapligt arbetssätt. 

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 

Kunskap och förståelse 

  • beskriva, diskutera samt motivera val och användning av vetenskapliga metoder i uppsatsarbetet 

Färdighet och förmåga 

  • självständigt söka, samla, värdera och kritiskt tolka vetenskapliga källor och artiklar med relevans för uppsatsarbetet 
  • självständigt samla in data, tolka erhållna resultat och dra slutsatser i relation till uppställda hypoteser och/eller frågeställningar 
  • självständigt formulera, genomföra och rapportera ett uppsatsarbete inom området tränarskap 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

  • diskutera och försvara sitt uppsatsarbete samt granska, värdera och diskutera medstudenters uppsatsarbeten utifrån relevanta samhälleliga och etiska aspekter. 
  • självständigt placera in den egna kunskapsproduktionen inom befintlig relevant forskning om tränarskap 

Behörighetskrav

Godkänt resultat på kurser i psykologi på grundnivå, 45hp, varav 15hp ska utgöras av kurserna Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder 1 (7,5 hp) samt Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder 2 (7,5 hp), eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen kan ges på svenska och/eller engelska. Undervisning sker i form av seminarier och handledning. Upp till två studenter kan samarbeta per uppsats förutsatt att författarnas insatser kan särskiljas. En forskningsplan ska upprättas och diskuteras med handledaren innan forskningsarbetet får påbörjas. Handledningsresursen ska primärt nyttjas under den termin då kursen ges men kan också nyttjas under följande termin för efterarbete och eventuella kompletteringar. 

Examination

Kursen examineras genom följande inslag: 

  • En skriftlig  forskningsplan (U/G) 
  • Ett skriftligt uppsatsarbete (U/G/VG) 
  • Ett muntligt seminarium (U/G) 

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar har godkänts. För att erhålla betyget väl godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget väl godkänd har uppnåtts på uppsatsarbetet. 

Handledaren föreslår betyg med skriftlig motivering. Ett betygskollegium sammansatt av disputerade lärare granskar uppsatsen med beaktande av handledarens förslag och föreslår ett slutgiltigt betyg till examinator som fastställer betyget.  

Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. 

Frånvaro vid det muntliga seminariet kompletteras genom inlämning av en skriftlig sammanfattning av aktuella examensarbeten tillsammans med egna kommentarer och reflektioner. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan de istället ersättas med likvärdig uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. 

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination.  

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska examinator, i samråd med kursansvarig lärare och studievägledare, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 1

God forskningssed [Elektronisk resurs]
Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 82 s. : 2017 :
Obligatorisk

I övrigt väljs litteratur i samråd med handledare.