Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Karriärteori och vägledning, 7,5 hp

Engelskt namn: Career Theory and Career Counselling

Denna kursplan gäller: 2022-10-17 och tillsvidare

Kurskod: 6SY048

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Prefekten, 2022-03-11

Innehåll

I kursen fördjupas och befästs tidigare förvärvade kunskaper vad gäller teorier och metoder för att stödja individers karriärprocesser utifrån deras livssituationer. Därtill behandlas processer som uppstår mellan vägledare och vägledd i professionella samtal. Centrala begrepp av betydelsen för att analysera och förstå individers karriärprocesser behandlas.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • redogöra för och diskutera karriärteoriers betydelse i vägledningssamtal 
  • visa förståelse för processer som uppstår i relationen mellan vägledare och vägledd i professionellt samtal
Färdighet och förmåga
  • anpassa vägledningssamtal utifrån individens situation
  • tillämpa karriärteori i karriärvägledning 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • analysera och värdera sitt eget förhållningssätt i vägledningssamtal
  • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att utveckla sin vägledning

Behörighetskrav

Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20hp

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten samt laborativ vägledningsträning under individuell handledning. Föreläsningarna syftar till att introducera studenterna till problematisering, analys, kritisk granskning och värdering av kursinnehållet. Föreläsningar, seminarier, grupparbeten och tillämpningsövningar syftar till att befästa kursinnehåll samt att ge stöd för att uppnå förväntade studieresultat.

I kursen ingår obligatoriska inslag som kräver fysisk närvaro på campus och/eller deltagande vid schemalagda digitala träffar, se vidare i kurstillfällets gällande schema och information i lärplattform.

Examination

Fysisk närvaro och/eller deltagande vid schemalagda digitala träffar vid obligatoriska moment fordras för godkänt resultat på kursen, om inte annat anges i kurstillfällets gällande schema och information i lärplattform.

Examinationer består av analysuppgift och skriftlig tentamen.

Examination sker löpande under kursen. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Betyg för hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts när alla obligatoriska delar är betygssatta. Hel kurs betygssätts enligt skalan väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U).

Examinationsuppgifter betygsätts enligt betygsskalan väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Seminarier betygsätts enligt skalan godkänd (G) eller underkänd (U).

Vid bedömning för betyget väl godkänd (VG) läggs särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera kring olika teoretiska och metodiska aspekter med stöd av teoretiska begrepp. För betyget väl godkänd (VG) på hel kurs krävs betyget väl godkänd (VG) på inlämnade examinationsuppgifter samt betyget godkänd (G) på seminarier.

Den som erhållit betyget godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 42

Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

Kurslitteratur

Brott Pamelia E
A Constructivist Look at Life Roles
Ingår i:
The Career development quarterly [Elektronisk resurs].
Alexandria, VA : National Career Development Association : [1986- : 54 : sid. 138-149 :
Ladda ner pdf
Obligatorisk

Zunker Vernon G.
Career counseling : a holistic approach
Student edition. : Boston, MA : Cengage Learning : [2016] : 1 volume :
ISBN: 9781305087286
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Brott Pamelia E
Constructivist Assessment in Career Counseling
Ingår i:
Journal of career development.
Columbia, Mo. : College of Education, University of Missouri-Columbia : 1984- : 30 : sid. 189-200 :
Ladda ner pdf
Obligatorisk

Hope-action theory and practice
Amundson Norman, Niles Spencer G, Joon Yoon Hyung
Ingår i:
Psychologia Wychowawcza.
Warszawa : Instytut Wydawniczy "Nasza Ksiȩgarnia" : sid. 91-102 :
https://e-psychologiawychowawcza.pl/resources/html/article/details?id=211598&language=en
Obligatorisk

Lovén Anders
Karriärvägledning : en forskningsöversikt
Lund : Studentlitteratur : 2015 : 347 s. :
ISBN: 9789144097435
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Stowik Aneta
”Life Space Mapping” as an Innovative Method in Career Counselling for Refugees, Asylum Seekers and Migrants
Procedia - Social and Behavioral Sciences : 2014 :
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813053007
Obligatorisk

Vance Peavy Dr. R.
PART 1: A Brief Outline of SocioDynamic Counselling: A Co-Constructivist Perspective on Helping
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap : 2000 :
http://www.sociodynamic-constructivist-counselling.com/documents/brief_outline.pdf
Obligatorisk

The Chaos Theory of Careers (CTC) : Ten years on and only just begun
G. L. Pryor Robert, Bright Jim
Ingår i:
Australian Journal of Career Development (AJCD) [Elektronisk resurs]
1999- : 23 : sid. 4-12 :
https://www.researchgate.net/publication/274989166_The_Chaos_Theory_of_Careers_CTC_Ten_years_on_and_only_just_begun
Obligatorisk

Aktuella artiklar och kompendier tillkommer (cirka 300 sidor).

Referenslitteratur

Kolb Sharon
Active Problem Solving : A Model for Empowerment
Ingår i:
Teaching exceptional children.
Reston, Va., etc. : Council for Exceptional Children : 1968- : 38 : sid. 14-20 :
Ladda ner pdf

Att bana vägen mot framtiden : karriärval och vägledning i individuellt och politiskt perspektiv
Lundahl Lisbeth, Dresch James
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 253 s. :
ISBN: 978-91-44-05492-6
Se bibliotekskatalogen Album

Person Centered Planning in Saudi Schools : An Arabic Model
Kolb Sharon M, Collet-Klingenberg Lana, Alrabiah Abdalmajeed, Bergstrand Othman Lama, Robinson T. Rowand
Ingår i:
Journal of emerging trends in educational research and policy studies [Elektronisk resurs]
2010- : 11 : sid. 25-32 :
https://journals.co.za/content/journal/10520/EJC-1d0423354a

Planned Happanstance: Constructing Unexpected Career Opportunities
Mitchell Kathleen E, Levin Al S, Krumboltz John D
Journal of Counseling & Development : 1999 :
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/j.1556-6676.1999.tb02431.x/pdf
Läsanvisning: Vol.77, 115-124

Professionell vägledning : med samtal som redskap
Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 141, [3] s. :
ISBN: 978-91-44-01537-8
Se bibliotekskatalogen Album

Egan Gerard
The skilled helper : a problem-management and opportunity-development approach to helping
10. ed. : [Belmont, Calif.] : Brooks/Cole, Cengage Learning : [cop. 2012] : xv, 464 s. :
ISBN: 9781285065786 (international ed.)
Se bibliotekskatalogen Album