"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Katastrofmedicin, 30 hp

Engelskt namn: Disaster Medicine

Denna kursplan gäller: 2006-09-18 och tillsvidare

Kurskod: 3KI000

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Kirurgi

Beslutad av: Grundutbildningsrådet, 2006-09-11

Reviderad av: Utbildningsstrategiska nämnden, 2013-10-04

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskap om olika katastrofmedicinska scenarier och de medicinska och psykologiska förutsättningar som gäller vid arbete inom område som drabbats av stora skadehändelser, epidemier, andra katastrofer och/eller krigshandlingar. Kursen är indelad i fyra moment: Moment 1 (PSYK): Psykotraumatologi Moment 2 (TRAU): Masskadehändelser/traumatologi Moment 3 (EPID): Infektionssjukdomar/Epidemibekämpning Moment 4: (FÄLT) Fördjupningsarbete teoretiskt och praktiskt plus praktiska övningar/ fältvecka.

Förväntade studieresultat

Kursen syftar till att ge studenterna grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i ämnet katastrofmedicin i dess vidare bemärkelse. Detta innebär att studenterna snabbt ska kunna bedöma vilka behov som föreligger vid olika katastrofmedicinska scenarier, samt kunna leda och genomföra dylika insatser. Kursen syftar också till att ge studenterna kunskaper i ”självskydd” så att de kan hantera sin egen personals sjukdomar och påkänningar.

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av interaktiv undervisning, case-undervisning, grupparbeten, föreläsningar, seminarier, samt praktiska övningar. Kursen avslutas med en stor fältövning som genomförs i samverkan med lämplig organisation eller myndighet. Studenterna skall under moment 4 också genomföra ett fördjupningsarbete motsvarande 4,5 poäng under handledning. Obligatoriska moment är praktiska övningar, grupparbeten, case-undervisning, seminarier, fördjupningsarbete med redovisningar, samt deltagande i fältövningen.

Examination

Examination sker i moment 1-3 genom skriftlig tentamen. Betyg på skriftlig tentamen är: Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG). Författande och redovisning av fördjupningsarbete samt fältövning (moment 4) bedöms med betygen: Underkänd (U) och Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. För att erhålla sammanvägningsbetyget Väl Godkänd (VG), krävs VG på minst två av momenten 1-3.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.