Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kemometri, 7,5 hp

Engelskt namn: Chemometrics

Denna kursplan gäller: 2014-08-18 och tillsvidare

Kurskod: 5KE053

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kemi: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Kemiska institutionen

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-11-20

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-08-28

Innehåll

Introduktion till det "kemometriska konceptet": I detta avsnitt ges studenterna en överblick det kemometriska konceptet och hur kemometri fungerar som en röd råd i, (i) definition av mål, (ii) planering av experiment, (iii) skapande av informationsrika data, (iv) modellering och utvärdering, (v) visualisering av stora datamängder, samt (vi) validering och prediktioner.
Grunderna i (kemisk) dataanalys: I detta avsnitt ligger fokus på modellbegreppet och variabilitet samt hur modeller av variabilitet kan användas i dataanalys.
Försöksplanering (experimentell design): I detta avsnitt behandlas hur försöksplanering (experimentell design) kan användas för att göra så att data innehåller information, hur dessa data kan anlyseras och utvärderas samt hur man kan använda denna filosofi för att optimera (kemiska) system och processer där många variabler påverkar utfallet. Olika typer av experimentella designer, analys- och optimeringsmetoder tas upp.
Multivariat dataanalys: I detta avsnitt behandlas hur stora komplexa datamängder (tabeller) uppbyggda av ett stort antal korrelerade variabler kan analyseras så att, (i) en överblick av multivariata data kan erhållas, (ii) likheter och skillnader mellan prover kan detekteras och tolkas, (iii) relationen mellan block (tabeller) av data kan modelleras och tolkas. Specifika tillämpningar tas upp såsom, kvantitativa strukturegenskapssamband, multivariat kalibrering, multivariat klassificering samt övervakning och kontroll av industriella och andra processer. Olika typer av multivariata projektionsmetoder såsom principalkomponentanalys (PCA), partial least squares projections to latent structures (PLS) och ortogonal PLS (OPLS) presenteras.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- teoretisk såväl som praktisk förstå det kemometriska konceptet för tolkning av komplexa (kemiska) data och processer.
- planera och utvärdera (kemiska) experiment där många variabler påverkar utfallet.
- behärska typiska multivariata tillämpningar inom naturvetenskap och industri såsom kvantitativastrukturegenskaps samband, multivariat kalibrering, multivariat klassificering samt monitorering och kontroll av industriella och andra processer.
- kommunicera principer, problem och forskningsresultat med med såväl experter som ickespecialister inom kemometriområdet i frågor som ligger inom ramen för kursens innehåll.
- tillgodogöra sig en sådan kunskap om det kemometriska konceptet så att hon/han ska kunna applicera/administrera detta för tillämpningar inom forskning eller industri.

Behörighetskrav

Univ: Godkända kurser i kemi om 45 hp eller motsv. Engelska A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, räkneövningar, datorövningar, laborationer och projekt. Laborationer är obligatoriska moment i kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen sker normalt genom ett skriftligt prov vid kursens slut, men också fortlöpande i samband med undervisningen i form av prov, övningar och redovisningar. I kursen ingår ett projektarbete som redovisas såväl muntligt som skriftligt. På projektarbetet sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyg på kursen sätts först när prov, laborationskurs samt projekt är godkända. Betygsskalan på skriftligt prov liksom på hel kurs består av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Studerande som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för att få högre betyg.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Kemiska institutionen.
TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodräknandeordning).

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.