Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Kläddesign, 15 hp

Engelskt namn: Design - dressmaking

Denna kursplan gäller: 2019-06-03 och tillsvidare

Kurskod: 6TX037

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-03-15

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2020-03-16

Innehåll

Kursen innehåller följande moment: Moment 1, Idéer och uttryck 7,5 hp och Moment 2, Estetiska
skapandeprocesser 7,5 hp

Modul 1, Idéer och uttryck 7,5 hp
Modulen syftar till att utveckla grundläggande kunskaper i formgivning och klädsömnad utifrån egen kunskapsnivå. Processen synliggörs genom att gestalta idéer inom kläddesign. Undervisnings- och lärandeperspektiv ingår. Genom tekniska färdigheter så som sömnad och mönsterkonstruktion utforskar studenten plaggformer i relation till kroppen. Grundläggande färdigheter för ett
självständigt skapande där studenten arbetar från idé till färdigt plagg. Metoder för skissande utvecklas. Materialkunskap ntroduceras.

Modul 2, Estetiska skapandeprocesser 7,5 hp
Innehållet i modulen fokuseras på att ge kunskaper och färdigheter inom formgivning och hantverk i kläddesign. Tyngdpunkten läggs på att kunna utforska och utveckla idéer med betoning på estetiska skapandeprocesser. Utgångspunkt för tematiska studier är experimentellt arbete och formgivning, där de studerande självständigt söker egna uttryckssätt och inspirationskällor.
Studenterna uppmuntras till nytänkande och nyskapande med inspiration från kulturarv och kulturyttringar i dagens samhälle. Vidare berörs hur vi med hjälp av formgivning och hantverk konstruerar och tolkar vår omvärld ur ett genus-, etnicitet- och miljöperspektiv. Metoder för skissande utvecklas. Kunskap om textila material utifrån valt område är centralt. Undervisningsoch
lärandeperspektiv ingår.

Förväntade studieresultat

Efter godkänd kurs ska den studerande:

Modul 1
 • behärska grundläggande tekniska färdigheter relaterade till klädskapande
 • utforska och utveckla egna idéer i formgivning
 • självständigt planera, genomföra och utvärdera en arbetsprocess i olika steg
 • relatera sitt skapande arbete till omvärlden
 • analysera och kritiskt granska olika slags texter relaterade till klädskapande
Modul 2
 • kunna tillämpa ett tematiskt och utforskande förhållningssätt i arbetsprocessen
 • kunna använda idéprocessen för utveckling av det egna uttrycket med hjälp av färg, form,
  material och teknik
 • kunna relatera hantverksarbetet till ett perspektiv i samhället
 • kunna självständigt planera, genomföra och utvärdera eget valt fördjupningsområde
 • kunna dokumentera, analysera och reflektera över sin arbetsprocess i en kortare vetenskaplig
  rapport
 • kunna förhålla sig till och relatera till i kursen ingående litteratur
 • kommunicera och presentera kursens tematiska arbete i ord och bild via ett lämpligt medium

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker dels nätbaserat med studier - och läsinstruktioner och laborationsuppgifter, samt vid fysiska träffar. Undervisningen innehåller teoretisk och praktisk introduktion, individuellt arbete, seminarier, praktiska workshoppar, handledning samt redovisningar. Tillgång till dator med nätuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna.

Examination

Formativ bedömning sker under pågående kurs. Examination grundas på enskilda redovisningar av uppgifter, seminarier och skriftlig dokumentation. Examination sker även visuellt genom uppvisade av färdigheter och förmågor. Reflektion och analys av det praktiska arbetet tillmäts stor betydelse.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med
examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 25

Modul 1

Sy dina egna kläder : en komplett handbok med tekniker, material och inspiration
Bardwell Sandra, Junker Miranda Ulrika
Stockholm : Bonnier fakta : 2012 : 269 s. :
ISBN: 978-91-7424-243-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Fredriksson Cecilia
Mode
1. uppl. : Malmö : Liber : 2012 : 123 s. :
ISBN: 978-91-47-09672-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Modedesign : samtal med Ann-Sofie Back - Ann-Sofie Back, Åsa Göransson - Blank, Astrid Olsson - Fifth Avenue Shoe Repair, Karl-Wilhelm Björk - Velour, Rickard Lindqvist - Rickard Lindqvist, Sandra Backlund - Sandra Backlund
Lundstedt Lotta, Hallnäs Lars
Borås : Centrum för textil forskning : [2008] : 120 s. :
http://dspace.bib.hb.se:8080/dspace/handle/2320/1544
ISBN: 978-91-975576-2-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Slow fashion : din guide till smart och hållbart mode
Johansson Jennie, Nilsson Johanna
Stockholm : Ordfront : cop. 2016 : 183 s. :
ISBN: 9789170379161
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Munters Ninni
Textil materiallära
1. uppl. : Stockholm : Liber : 1989 : [26] bl., 119, [1] s. :
ISBN: 91-40-71812-3
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Modul 2

Fletcher Kate
Sustainable fashion and textiles : design journeys
Second edition : Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge : 2014 : 267 p. :
ISBN: 9780415644556
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Havemose Karin
Ting i rörelse : om designprocessen
Stockholm : Santérus : 2012 : 117 s. :
ISBN: 978-91-7359-059-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Gustavsson Bernt
Kunskap i det praktiska
Studentlitteratur : 2004 : 223 s. :
ISBN: 91-44-03580-2
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Urval av sidor

Design : process och metod
Wikberg Nilsson Åsa, Ericson Åsa, Törlind Peter
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 237 s. :
ISBN: 9789144108858
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Seivewright Simon
Basic Fashion Design 01
Lausanne: AVA Publishing : 2012 :
Obligatorisk
Läsanvisning: ISBN: 9782940411702, Finns som E-bok

Mönster och konstruktioner för damkläder
Öberg Inger, Ersman Hervor, Cedervall Malin, Svensson Camilla
5. [uppl.] /b [illustrationer: Malin Cedervall och Camilla Svensson / ritningar: Inger Öberg] : Stockholm : Natur & kultur : 2010 : 312 s. :
ISBN: 978-91-27-12005-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Välj denna eller Mönsterkonstruktion Herrkläder. Båda behöver inte införskaffas.

Mönsterkonstruktion : herrkläder
Öberg Inger, Ersman Hervor
Stockholm : LT : 1989 : 181, [2] s. :
ISBN: 91-36-02722-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Välj denna eller Mönster och konstruktioner för damkläder. Båda behöver inte införskaffas.