"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Klassisk hebreiska: grundkurs, 15 hp

Engelskt namn: Classical Hebrew: Introductory Course

Denna kursplan gäller: 2017-07-24 till 2023-06-04 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1RE206

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Teologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2016-11-18

Innehåll

Kursen består av en introduktion till den bibliska hebreiskan. Det innebär framför allt en genomgång av huvuddragen i bibelhebreiskans formlära och syntax, samt inlärning av ett centralt ordförråd. Frågor om språkkunskapernas betydelse för textanalys aktualiseras också. Mot slutet av kursen läses ca 8 sidor ur den hebreiska bibeln på originalspråket.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
Kunskap och förståelse

  • visa prov på grundläggande kunskaper i biblisk hebreiska
  • äga en grundläggande förståelse av bibelhebreiskans syntax
  • visa insikter i den moderna språkvetenskapens metodologi och forskningsfrågor

Färdighet och förmåga

  • analysera de viktigaste beståndsdelarna och formerna i bibelhebreiskan
  • redogöra för betydelsen av c:a 300 av de vanligaste orden i den hebreiska bibeln
  • läsa hebreisk text högt med rätt uttal och betoningar
  • översätta sådan bibelhebreisk text som behandlats under kursen
  • dokumentera god förmåga att lösa uppgifter inom givna tidsramar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • muntligt och skriftligt kritiskt diskutera värdet och betydelsen av olika språkliga företeelser för olika former av textanalys och för ställningstaganden i etiska och estetiska frågor.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs normalt i form av seminarier med föreläsningsinslag. Kursen kan ges både som campuskurs samt distansbaserad internetkurs. När kursen ges som campuskurs samordnas den med undervisning på Internet. På webbplattformen publiceras föreläsningar och studiematerial under kursens gång på, liksom obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examination

Kunskapsredovisningen sker genom skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter 7,5 hp, samt genom skriftlig och muntlig tentamen 7,5 hp. När kursen ges via Internet sker den muntliga tentamen via Internet (vanligtvis Skype).

För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 22

OBS! Litteraturen kan komma att revideras fram till två månader innan kursstart.

Bergman Nava
Bibelhebreiska för nybörjare. : [Lärobok]
Rev. uppl. : Visby : Nomen : cop. 2010 : xviii, 491 s. :
ISBN: 978-91-7465-078-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Bergman Nava
Bibelhebreiska för nybörjare. : Övningsbok
Rev. uppl. : Visby : [Nomen] : cop. 2011 : ix, 356 s. :
ISBN: 978-91-7465-268-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Biblia Hebraica Stuttgartensia
Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft : 2007 :
Obligatorisk

A concise Hebrew and Aramaic lexicon of the Old Testament : based upon the lexical work of Ludwig Koehler and Walter Baumgartner
Holladay William Lee, Köhler Ludwig
15th corrected impression : Grand Rapids, Mich. : Eerdmans : 2000, 1988 :
ISBN: 0-8028-3413-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar och stencilmaterial