"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Klassisk hebreiska: grundkurs, 15 hp

Engelskt namn: Classical Hebrew: Introductory Course

Denna kursplan gäller: 2023-06-05 och tillsvidare

Kurskod: 1RE206

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Teologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2016-11-18

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2023-02-27

Innehåll

Kursen består av en introduktion till den bibliska hebreiskan. Det innebär framför allt en genomgång av huvuddragen i bibelhebreiskans formlära och syntax, samt inlärning av ett centralt ordförråd. Frågor om språkkunskapernas betydelse för textanalys aktualiseras också. Mot slutet av kursen läses ca 8 sidor ur den hebreiska bibeln på originalspråket.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
Kunskap och förståelse

  • visa prov på grundläggande kunskaper i biblisk hebreiska
  • äga en grundläggande förståelse av bibelhebreiskans syntax
  • visa insikter i den moderna språkvetenskapens metodologi och forskningsfrågor

Färdighet och förmåga

  • analysera de viktigaste beståndsdelarna och formerna i bibelhebreiskan
  • redogöra för betydelsen av c:a 300 av de vanligaste orden i den hebreiska bibeln
  • läsa hebreisk text högt med rätt uttal och betoningar
  • översätta sådan bibelhebreisk text som behandlats under kursen
  • dokumentera god förmåga att lösa uppgifter inom givna tidsramar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • muntligt och skriftligt kritiskt diskutera värdet och betydelsen av olika språkliga företeelser för olika former av textanalys och för ställningstaganden i etiska och estetiska frågor.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs normalt i form av seminarier med föreläsningsinslag. Kursen kan ges både som campuskurs samt distansbaserad internetkurs. När kursen ges som campuskurs samordnas den med undervisning på Internet. På webbplattformen publiceras föreläsningar och studiematerial under kursens gång på, liksom obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examination

Kunskapsredovisning sker på följande sätt avseende de olika momenten:  

Moment 1: "Grundläggande formlära", 5 hp. Skriftlig tentamen samt muntlig examination av högläsning. 

Moment 2: "Verblära och syntax", 5 hp. Skriftlig tentamen. 

Moment 3: "Översättning och grammatik", 5 hp. Muntlig tentamen. 

När kursen ges via Internet sker den muntliga tentamen via Internet. 

Examinationerna bedöms med betygsgraderna Väl godkänt (VG), Godkänt (G) och Underkänt (U). För betyget godkänt på hela kursen krävs att den studerande fått minst omdömet godkänt på samtliga delar av kursen. För betyget väl godkänt på hela kursen krävs att den studerande fått minst omdömet väl godkänt på 10 hp av kursen och minst betyget godkänt på övriga delar. 

 

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. För prov som genomförs under maj och juni månad erbjuds första omprovet inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg.  

 

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas efter studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.  

 

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.  

 

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 23

OBS! Litteraturen kan komma att revideras fram till två månader innan kursstart.

Bergman Nava
Bibelhebreiska för nybörjare. : [Lärobok]
Rev. uppl. : Visby : Nomen : cop. 2010 : xviii, 491 s. :
ISBN: 978-91-7465-078-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Bergman Nava
Bibelhebreiska för nybörjare. : Övningsbok
Rev. uppl. : Visby : [Nomen] : cop. 2011 : ix, 356 s. :
ISBN: 978-91-7465-268-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Biblia Hebraica Stuttgartensia
Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft : 2007 :
Obligatorisk

A concise Hebrew and Aramaic lexicon of the Old Testament : based upon the lexical work of Ludwig Koehler and Walter Baumgartner
Holladay William Lee, Köhler Ludwig
15th corrected impression : Grand Rapids, Mich. : Eerdmans : 2000, 1988 :
ISBN: 0-8028-3413-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar och stencilmaterial