"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Klassisk mekanik A, 9 hp

Engelskt namn: Classical Mechanics

Denna kursplan gäller: 2011-02-14 och tillsvidare

Kurskod: 5FY041

Högskolepoäng: 9

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2008-02-29

Reviderad av: teknisk naturvetenskaplig fakultet, 2011-02-21

Innehåll

Kursen inleds med en introduktion av kraftbegreppet och en genomgång av statiken och fortsätter sedan med kinematik i tre dimensioner. Såväl cartesiska, polära och naturliga koordinatsystem utnyttjas. Newtons rörelselagar med tillämpningar utgör ett centralt moment i kursen. Storheter som arbete, energi, rörelsemängd och rörelsemängdsmoment presenteras och konserveringslagar för partikelsystem härleds och tillämpas. Kursen innehåller vidare elastiska och plastiska stötar, stela kroppens plana rörelse, harmonisk svängningsrörelse samt en elementär beskrivning av relativ rörelse och tröghetskrafter. Med utgångspunkt från relativitetsprincipen och ljushastighetspostulatet härleds slutligen Lorentztransformationen och några av den speciella relativitetsteorins konsekvenser. Kursen omfattar en teoridel om 7,0 hp, en experimentell laborationsdel om 1,5 hp samt en datorlaborationsdel om 0,5 hp.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna: • definiera och redogöra för fundamentala begrepp inom den klassiska mekaniken, • härleda kursens centrala teorem, • analysera och lösa problem i statik, kinematik och dynamik, inkluderande stela kroppens plana rörelse och harmonisk svängningsrörelse, • redogöra för grunderna i den speciella relativitetsteorin, härleda grundläggande relationer, samt använda teorin för att lösa enklare problem, • använda vektorer och envariabelanalys som verktyg vid problemlösning, • förklara några tekniska tillämpningar inom mekaniken, • genomföra enklare experiment, värdera de experimentella resultaten, samt presentera detta i såväl skriftlig som muntlig form, • använda dator för enklare fysikaliska beräkningar.

Behörighetskrav

Univ: För tillträde till kursen krävs Metoder och verktyg för ingenjörer (5FY060, 7,5 hp), Programmeringsteknik med C och Matlab (5DV104, 7,5 hp) samt Envariabelanalys 2 (5MA011, 7,5 hp) eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektionsundervisning och räkneövningar samt genom handledning vid experimentlaborationer och datorlaborationer. Laborationerna är obligatoriska moment i kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen sker normalt genom muntliga och skriftliga redovisningar under kursens gång samt genom ett skriftligt prov vid kursens slut. Provet är normalt skriftigt och omfattar såväl problemlösning som teoriuppgifter. På de muntliga och skriftliga redovisningarna sätts betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G). På det skriftliga provet sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga muntliga och skriftliga redovisningar är godkända samt att det skriftliga provet är godkänt. Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för fysik. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas individuellt.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 48

  Nyberg Christer
  Mekanik : partikeldynamik
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 358 s. :
  ISBN: 9789147114436
  Se Umeå UB:s söktjänst

  OCH

  Nyberg Christer
  Mekanik : stelkroppsdynamik
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 346 s. :
  ISBN: 9789147114443
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Dessutom:

  Physics Handbook
  Nordling C., Österman J.
  Studentlitteratur : 1999 :

  Kompendier utgivna av institutionen för fysik. Laborationsinstruktioner.

 • Giltig från: 2020 vecka 47

  Nyberg Christer
  Mekanik : partikeldynamik
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 358 s. :
  ISBN: 9789147114436
  Se Umeå UB:s söktjänst

  OCH

  Nyberg Christer
  Mekanik : stelkroppsdynamik
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 346 s. :
  ISBN: 9789147114443
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Alternativt boken nedan av Bedford och Fowler.

  Engineering Mechanics: Dynamics
  Bedford Anthony, Fowler Wallace
  Fifth Edition : Singapore : Prentice Hall : 2008 :
  ISBN: 139789810679408
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Dessutom:

  Physics Handbook
  Nordling C., Österman J.
  Studentlitteratur : 1999 :

  Kompendier utgivna av institutionen för fysik. Laborationsinstruktioner.

 • Giltig från: 2016 vecka 45

  Engineering Mechanics: Dynamics
  Bedford Anthony, Fowler Wallace
  Fifth Edition : Singapore : Prentice Hall : 2008 :
  ISBN: 139789810679408
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Alternativt de två böckerna nedan av Christer Nyberg.

  Nyberg Christer
  Mekanik : partikeldynamik
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 358 s. :
  ISBN: 9789147114436
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nyberg Christer
  Mekanik : stelkroppsdynamik
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 346 s. :
  ISBN: 9789147114443
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Physics Handbook
  Nordling C., Österman J.
  Studentlitteratur : 1999 :

  Kompendier utgivna av institutionen för fysik.

  Laborationsinstruktioner.

 • Giltig från: 2014 vecka 48

  Nyberg Christer
  Mekanik : partikeldynamik
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 358 s. :
  ISBN: 9789147114436
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nyberg Christer
  Mekanik : stelkroppsdynamik
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 346 s. :
  ISBN: 9789147114443
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Physics Handbook
  Nordling C., Österman J.
  Studentlitteratur : 1999 :
  Läsanvisning: Senaste upplagan

  Kompendier utgivna av institutionen för fysik.

  Laborationsinstruktioner.

 • Giltig från: 2011 vecka 8

  Engineering Mechanics: Dynamics
  Bedford Anthony, Fowler Wallace
  Fifth Edition : Singapore : Prentice Hall : 2008 :
  ISBN: 139789810679408
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Physics Handbook
  Nordling C., Österman J.
  Studentlitteratur : 1999 :
  Läsanvisning: Senaste upplagan

  Kompendier utgivna av institutionen för fysik.

  Laborationsinstruktioner.

 • Giltig från: 2011 vecka 7

  Engineering Mechanics: Dynamics
  Bedford Anthony, Fowler Wallace
  Fifth Edition : Singapore : Prentice Hall : 2008 :
  ISBN: 139789810679408
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Physics Handbook
  Nordling C., Österman J.
  Studentlitteratur : 1999 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Senaste upplagan

  Kompendier utgivna av institutionen för fysik.

  Laborationsinstruktioner.