Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Klinisk fördjupning, 7,5 hp

Engelskt namn: Advanced Clinical practice

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 3LO065

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Logopedi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Logopedi

Beslutad av: Programrådet för logopedprogrammet (PRLP), 2017-06-14

Reviderad av: Programrådet för logopedprogrammet (PRLP), 2019-02-27

Innehåll

Kursen innebär ytterligare fördjupning och integrering av tidigare inhämtade teoretiska och kliniska kunskaper på grund och avancerad nivå inom ett logopediskt område. Studenten väljer själv område för fördjupningen som förläggs till exempelvis logopedmottagning, språkförskola/-klass, re-/habiliteringsklinik eller resurscenter. Fördjupningen innebär patientarbete och/eller andra handledande eller undervisade aktiviteter, auskultationer, litteraturstudier kopplade till valt område samt en timmas handledning per vecka.

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv.
 
Studenten ska ha genomgått hälso- och vaccinationsprogrammet för studerande inom medicinska fakultetens grundutbildningar innan praktik i hälso- och sjukvården. Om studenten väljer att inte genomgå hälso- och vaccinationsprogrammet kommer det att påverka möjligheterna att genomföra utbildningen.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 
  • fördjupa sig i den teoretiska bakgrund som är relevant för den valda kliniska inriktningenFärdighet och förmåga

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten ytterligare ha fördjupat sin förmåga att:
 
  • bedöma, diagnostisera patientens svårigheter och/eller informera och handleda berörd personal om diagnos/svårighet
  • planera, genomföra och utvärdera relevanta åtgärder
  • kritiskt granska, bedöma och använda relevant information i patientmötet/anhörigmötet/ mötet med berörd personal
  • diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med andra personer och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten:
 
  • visa förmåga till självkännedom och empati
  • visa förmåga till helhetssyn på människan
  • visa förmåga att göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna
  • visa förmåga till professionellt förhållningssätt gentemot patienter/klienter och deras närstående/berörd personal
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens

Behörighetskrav

Godkända kurser i logopedprogrammets termin 1-6 (180 hp) samt genomgångna kurser i termin 7 med godkänd VFU 4, 4,5 hp eller motsvarande. Kunskaper i engelska och svenska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till högskolestudier på grundnivå.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av tjänstgöring under handledning motsvarande 6 tim/dag i 4 veckor, samt möjlighet till auskultationer eller andra patientrelaterade aktiviteter kopplade till valt område inom logopedin. Studenten har också utrymme för reflektion och relevanta litteraturstudier utifrån område.

Examination

Kursen examineras i två delar, dels fortlöpande under kursens gång och utifrån handledarens skriftliga omdöme av studenten utifrån ett antal kriterier, och dels i form av en skriftlig och muntlig redovisning i seminarieform av ett patientfall/-ärende kopplat till litteraturstudier inom det område studenten valt att fördjupa sig inom. I tveksamma fall görs bedömning av studentens klinisk praktiska förmåga gemensamt av handledare och examinator.
 
Student som ej blivit godkänd i Klinisk praktisk fördjupning har rätt att genomgå ytterligare ett utbildningstillfälle i enlighet med Högskoleförordningen 6 kap. 21 §. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas i enlighet med Högskolelagen 1 kap 4§. Student som ej blivit godkänd vid första examinationen erbjuds stödåtgärder innan och under andra utbildningstillfället, för att om möjligt förhindra att studenten tvingas avbryta sin utbildning. Student som underkänts i VFU har rätt att hos programrådet för logopedprogrammet begära byte av examinator efter första provtillfället. I övrigt hänvisas till utbildningsplan för logopedprogrammet.
 
Student som på grund av medicinska eller sociala skäl varit frånvarande från undervisningen upp till 25 % kan få kursen godkänd om handledare och examinator bedömer att studenten har uppnått de färdigheter som krävs för godkänd kurs.
 
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.
 
I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.