Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Klinisk kurs 1, 30 hp

Engelskt namn: Clinical sciences 1

Denna kursplan gäller: 2022-01-17 till 2022-08-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3ME119

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Beslutad av: Programrådet för läkarprogrammet, 2020-11-10

Reviderad av: Programrådet för läkarprogrammet, 2021-11-02

Innehåll

Kursens huvudinnehåll utgörs av verksamhetsintegrerat lärande och teoretisk undervisning i akuta och kroniska tillstånd inom internmedicin. Detta inkluderar ämnesområdena kardiologi, angiologi/stroke, endokrinologi, njurmedicin, gastroenterologi/hepatologi, lungmedicin/allergologi, hematologi förutom tumörsjukdomar, inklusive de akuta tillstånd som kan förväntas på en akutmedicinsk enhet. Dessutom ingår delar av, de genom utbildningen löpande ämnena; allmänmedicin, radiologi och nuklearmedicin, geriatrik, klinisk farmakologi, vetenskaplig skolning samt professionell utveckling. Allmänmedicin omfattar vanligt förekommande symtom, tillstånd och sjukdomar, handläggning av dessa, hantering av diagnostisk osäkerhet, samt övning i beslutsfattande och bedömning. Inom radiologi och nuklearmedicin behandlas undersökningsmetodik och bildbearbetning för de morfologiskt och funktionellt bildgivande metoderna samt deras tillämpningar i relation till sjukdomstillstånd inom Klinisk medicin 1. Kursen syftar även till att ge kunskap om klinisk farmakologi och dess kliniska tillämpningar inom de i kursen ingående ämnena. Ämnet geriatrik innehåller kunskap om normalt åldrande, de viktigaste hälsoriskerna hos äldre och hur de förebyggs samt geriatrisk diagnostik, rehabilitering och demenssjukdomar.

Inom ämnet professionell utveckling behandlas självkännedom, gruppdynamik och ledarskap inklusive betydelsen av sociala kategorier såsom etnicitet och genus.

Under kursen tränas kommunikationsförmåga och ledarskap i sjukhusmiljö. Studenterna utvecklar även sin etiska kompetens, kulturella förståelse, likarättsperspektiv och sin självkännedom. Det verksamhetsintegrerade lärandet ger träning i grundläggande arbetssätt på vårdavdelning, mottagning och akutmottagning, samt träning i att bedriva diagnostik och behandling.

Vetenskaplig metodutbildning (evidensbaserad medicin), innehåller träning i att förstå och använda evidensbaserade metoder för att utveckla kunskap om diagnostik och behandling av enskild patient, samt träning i att söka information och kritiskt värdera vetenskapliga studier i relation till diagnostik och behandling.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • förklara etiologi, symtom, utredning och behandling för vanliga och farliga sjukdomar inom internmedicin; kardiologi, lungmedicin, endokrinologi/diabetologi, njurmedicin, gastroenterologi/hepatologi, hematologi (förutom tumörsjukdomar), angiologi/stroke och geriatrik samt redogöra för handläggning av vanliga förgiftningstillstånd. (Examensmål 1)
 • redogöra för lämpliga undersökningsmetoder som används vid utredning och handläggning av de i kursen ingående sjukdomstillstånden; möjligheter och begränsningar, samt hur dessa relaterar till patofysiologi. (Examensmål 1)
 • förklara hur föreställningar om social tillhörighet t.ex. etnicitet och genus, får betydelse i mötet med människor. (Examensmål 1)
 • redogöra för gruppdynamiska processer och förståelse av hur ett gott ledarskap främjar gruppens utveckling. (Examensmål 1 och 17)
 • redogöra för ledarskapsteorier och principer för konflikthantering. (Examensmål 1 och 17)
 • ta fram och presentera det evidensbaserade kunskapsläget inom ett definierat område och identifiera behov av kunskaps- och kompetensutveckling. (Examensmål 2)
 • redogöra för basala begrepp och principer för systematisk utvärdering av vetenskapligt underlag för evidensbaserad hälso- och sjukvård. (Examensmål 3)
 • diskutera etiska frågeställningar vid svår sjukdom och i livets slutskede. (Examensmål 4)
 • diskutera hur ålder, socioekonomiska förhållanden och etnicitet kan påverka hälsan för individer och olika grupper ur ett nationellt och globalt perspektiv. (Examensmål 5)
 • förklara allmänmedicinska principer vid konsultation, utredning och behandling av patienter, samt redogöra för primär- och sekundärpreventionens betydelse för att bevara hälsa. (Examensmål 5)
 • visa kunskap om våld i nära relationer; kännetecken (inklusive normaliserings- och uppbrottsprocesser), omfattning och hälsoeffekter. (Examensmål 6)
 • beskriva en medicinsk vårdavdelnings uppbyggnad och vårdprocesser, inklusive olika yrkeskategoriers funktioner. (Examensmål 7)
 • göra en berättigandebedömning vid användning av joniserande strålning. (Examensmål 8)
 • visa kunskap om vårdhygieniska principer. (Examensmål 8)
 • visa kunskap om metoder för att utvärdera medicinsk verksamhet inom evidensbaserad medicin. (Examensmål 8)
 • visa kunskap om relevanta lagar och författningar applicerbart på den internmedicinska patienten. (Examensmål 9)
Färdigheter och förmåga:
Efter avslutad kurs ska studenten ha förmåga att:
 • använda sig av adekvat personcentrerad samtalsmetodik vid patientmöten. (Examensmål 10; EPA 1)
 • genomföra en adekvat och strukturerad anamnes samt utföra status på patient. (Examensmål 10; EPA 1)
 • bemöta patienter, medarbetare och andra yrkesgrupper inom olika utbildnings-, vård- och omsorgsteam på ett professionellt sätt. (Examensmål 10; EPA 9)
 • genomföra rond på patient med okomplicerat sjukdomsförlopp och föreslå vidare handläggning i samråd med medarbetare och patient. (Examensmål 10; EPA 9)
 • utifrån symtom värdera olika differentialdiagnoser i primär och sluten vård samt bestämma lämplig handläggning. (Examensmål 11; EPA 2)
 • sammanfatta klinisk information till kollegor från anamnes och övriga journaluppgifter som utgångspunkt för kliniskt beslutsfattande. (Examensmål 11; EPA 2)
 • formulera en specifik klinisk frågeställning med utgångspunkt från autentiska och simulerade patientfall. (Examensmål 11; EPA 2)
 • självständigt identifiera, diagnosticera och inleda behandling vid akuta livshotande tillstånd såsom bröstsmärta, akut och svår dyspné, svimning, medvetandesänkning, svår hypertoni, akut njursvikt och stroke, samt utföra A-HLR. (Examensmål 12; EPA 6 och 7)
 • självständigt identifiera, visualisera och diagnostisera uppenbar patologi i torax och hjärna, vid konventionell röntgenundersökning och datortomografi vid akuta livshotande tillstånd och inleda behandling. (Examensmål 12; EPA 7)
 • i samråd med patienten utreda, diagnostisera och behandla vanliga och viktiga tillstånd inom de ingående delämnena, överväga relevanta differentialdiagnoser samt vid behov planera rehabilitering och uppföljning. (Examensmål 13; EPA 2, 3 och 4)
 • i samförstånd med patienten utforska, handlägga och dokumentera eventuell våldsutsatthet och effekterna av denna. (Examensmål 6; EPA 1, 5, 8 och 9)
 • värdera möjligheter, begränsningar och potentiella risker för vanliga behandlingar och undersökningsmetoder. (Examensmål 13; EPA 3)
 • värdera riskfaktorer och ge individuellt anpassade råd för att förebygga sjukdomar. (Examensmål 14; EPA 5)
 • mpa vårdhygieniska principer. (Examensmål 14; EPA 6)
 • dokumentera i patientjournal, formulera remisser samt skriva recept och hjälpmedelskort i enlighet med författningskrav. (Examensmål 15; EPA 8)
 • kommunicera medicinskt relevant information till patient, kollega och andra medarbetare inom vården. (Examensmål 15; EPA 9)
 • tillämpa basala principer i att fatta medicinska beslut i samverkan med andra yrkesgrupper utifrån gällande etiska och juridiska riktlinjer. (Examensmål 15 och 17)
 • reflektera över sitt eget sätt att fungera i grupp, förmedla återkoppling till medarbetare och hantera konflikter. (Examensmål 16)
 • genomföra peer-learning genom att opponera på medstudenters inlämningsuppgifter inom evidensbaserad medicin. (Examensmål 16)
 • arbeta självständigt i ett team samt kunna bemöta och kommunicera med patienter, medarbetare och andra yrkesgrupper inom olika utbildnings-, vård- och omsorgsteam på ett professionellt sätt. (Examensmål 15 och 17; EPA 1 och 9)
 • leda och fördela arbetet vid A-HLR. (Examensmål 17; EPA 7)
 • identifiera och presentera det evidensbaserade kunskapsläget inom ett definierat område och identifiera behov av kunskaps- och kompetensutveckling. (Examensmål 18)
 • söka aktuell litteratur och kritiskt granska och värdera denna i förhållande till kliniska frågeställningar. (Examensmål 19)
 • arbeta med diktafon och datajournalsystem. (Examensmål 20; EPA 8)
 • söka medicinsk kunskap i etablerade medicinska databaser. (Examensmål 20)
 • bildbearbeta, identifiera och visualisera patologi i radiologiska och nuklearmedicinska bilder. (Examensmål 20)
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Efter avslutad kurs ska studenten ha förmåga att:
 • värdera och reflektera över sitt eget sätt att fungera i grupp, förmedla feedback till medarbetare och hantera konflikter. (Examensmål 21; EPA 9)
 • utöva och förmedla ett patientcentrerat förhållningssätt som präglas av förtroende, empati samt respekt för patientens rätt till information, inflytande och delaktighet i beslut. (Examensmål 21; EPA 1)
 • visa på förståelse av betydelsen av hur hierarkier, genus, mångfald och etnicitet kan påverka kommunikation och samarbete. (Examensmål 21)
 • reflektera över sitt eget sätt att fungera i grupp, förmedla feedback till medarbetare och hantera konflikter. (Examensmål 21)
 • tillämpa ett hälsofrämjande förhållningssätt avseende de vanligaste livsstilssjukdomarna. (Examensmål 22)
 • analysera sina starka och svaga sidor och självständigt ta ansvar för sitt lärande och utveckling. (Examensmål 23)
 • genom egen planering ta ansvar för fullföljandet av sin egen utbildning och därvid även identifiera och repetera tidigare inhämtad relevant kunskap. (Examensmål 23)

Behörighetskrav

Godkänt på Introduktionskurs, Cellens struktur och funktion, Organsystemens struktur och funktion, Attack och försvar, Sjukdomslära, symtom och diagnostik samt modulen Verksamhetsintegrerat lärande från kursen Klinisk propedeutik eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningens pedagogiska upplägg bygger på ett studentaktivt lärande med frekventa bedömningstillfällen med återkoppling, där veckor med verksamhetsintegrerat lärande varvas med teoriveckor med olika internmedicinska teman. Studenten tränas i att diagnosticera vanliga och farliga sjukdomar inom det internmedicinska området, och i samverkan med patienten och övriga berörda handlägga dessa. I detta ingår att diagnosticera och inleda behandling av akuta livshotande tillstånd.

Den teoretiska undervisningen bygger på case-metodik. Föreläsningar ges i realtid och som inspelade föreläsningar. Utöver detta sker undervisning som gruppövningar, undervisningsmottagningar, patientdemonstrationer, demonstration inom laborativ verksamhet (bilddiagnostik, klinisk fysiologi), konsultationsövningar med video- och skådespelarpatienter samt praktiska övningar i reell eller simulerad miljö.

Undervisning inom professionell utveckling genomförs som en veckolång kurs, UGL (Utveckling av Grupp och Ledare). UGL genomförs som internat.

Undervisningen bedrivs på fyra studieorter; Umeå, Sunderbyn, Sundsvall och Östersund. Det verksamhetsintegrerade lärandet genomförs på studieorten inom några av de ämnen som undervisas på kursen. Fokus för det verksamhetsintegrerade lärandet ligger på att bygga generella färdigheter inom läkaryrkets kärnaktiviteter. Förutom undervisningen på studieorterna förkommer utloka­li­serat verksamhetsintegrerat lärande på andra sjukhus och hälsocentraler i norra regionen.

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska men kan ges på engelska. Vissa inlämningsuppgifter kan förväntas skrivas på engelska. Delar av undervisningen sker med användande av informations- och kommunikationsteknologi.

Examination

Kursen delas in i följande moduler:
 • Teoretiskt kunskapsprov 6,5 hp
  • Skriftligt prov i slutet av kursen.
 • Praktiskt prov 6,0 hp
  • Praktiska färdigheter examineras vid ett praktiskt prov, Objective Structured Clinical Examination (OSCE). De lärandemål som examineras i OSCE är utöver kursens specifika ämnen också kunskaper och färdigheter som inhämtats i tidigare kurser. Här förväntas studenten uppvisa progression i sin utveckling mot uppnående av examensmålen jämfört med visade färdigheter och förståelse vid tidigare kurser. Vid underkänd OSCE görs omprov vid nästa ordinarie OSCE (nästkommande termin).
 • Verksamhetsintegrerat lärande 9,0 hp
  • Under det verksamhetsintegrerade lärandet ingår fortlöpande examination av färdigheter, värderingsförmåga och förhållningssätt till medarbetare, patienter och deras anhöriga. Färdigheterna bedöms löpande vid patientkontakt.
 • Kursportfölj 8,5 hp
  • I kursportföljen dokumenteras samtliga examinerande moment som inlämningsuppgifter, case, seminarier, UGL.
  • Under kursen sker fortlöpande bedömning av professionella förmågor och professionellt förhållningssätt gentemot studenter, lärare, medarbetare, patienter och deras närstående. 
  • Genomfört progresstest och godkänd individuell studieplan inklusive reflektion om progress mot examensmålen.
Regelverk kring examination
På de skriftliga och praktiska proven samt på de obligatoriska undervisningsmomenten sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga betygsgrundande moment är godkända. Betyget utgör därmed en sammanfattande bedömning av studieprestationen och sätts först när alla delar inom respektive moment är godkända. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).

En studerande som blivit underkänd i en examination har rätt att prövas efter samma kursplan som vid ordinarie prov vid ytterligare 5 tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Om inte godkänt resultat har uppnåtts efter två prov på kurs eller en del av kurs har den studerande rätt, att efter skriftlig begäran hos Programrådet för läkarutbildningen (PRL), få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar emot detta.  Efter fyra underkända examinationer kan den studerande ansöka hos PRL om att få omregistreras på kursen. Det ger inte ytterligare provtillfällen utöver de som följer av förstagångsregistreringen men ger en möjlighet att genomföra läraktiviteterna på kursen ytterligare en gång.

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter krävs att studenten uppvisar ett professionellt förhållningssätt inklusive att mottagande verksamhets direktiv för klädsel och hygien efterlevs.

Om verksamheten vägrar ta emot student på grund av dennes brist på professionellt förhållningssätt kan lärosätet inte garantera tillgång till praktikplats. I dessa fall kan då heller inte examinationer som baseras på bedömningar på praktikplatsen genomföras.

Student som fått betyget underkänt på verksamhetsintegrerat lärande erbjuds, i mån av ledig praktikplats, ett nytt praktiktillfälle som till sitt innehåll motsvarar den underkända perioden. Antalet provtillfällen på verksamhetsintegrerat lärande är begränsat till två.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter students begäran om anpassad examinationsform ska examinator skyndsamt utreda och fatta beslut i. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

Student som inte har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (så kallat omprov) på kurs där studenten någon gång har registrerats, förutsatt att eventuella begränsningar i antalet examinationstillfällen inte överskrids. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle

Vid speciella examinationsformer där de angivna tidsgränserna för det första omprovet skulle leda till orimliga kostnader eller stora praktiska svårigheter för lärosätet eller tredje part är det möjligt att göra undantag från tidskravet. För att undantag ska vara tillåtet krävs att:
 • examinationsformen är tydligt motiverad utifrån kursplanens mål och inte kan ersättas av annan uppgift
 • det första omprovet i normal fallet erbjuds senast nästkommande termin
 • examinationsformen omfattar maximalt 15 högskolepoäng
Vid verksamhetsintegrerat lärande där de ovan angivna tidsgränserna för det första omprovet (se Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå, FS 1.1-2368-18) skulle leda till orimliga kostnader eller stora praktiska svårigheter för lärosätet eller tredje part är det möjligt att göra undantag från tidskravet. För att undantag ska vara tillåtet krävs att:
 • examinationsformen är tydligt motiverad utifrån kursplanens mål och inte kan ersättas av annan uppgift
 • det första omprovet i normal fallet erbjuds senast nästkommande termin
För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges möjlighet att göra omprov på kursen upp till två år från den tidpunkt då förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Hälso- och vaccinationsprogram
Inför det verksamhetsintegrerade lärandet erbjuds studenter vid Medicinska fakulteten vid Umeå universitet vaccination mot Hepatit B. Hepatit B är den mest troliga smittorisk studenter kan utsättas för under det verksamhetsintegrerade lärandet och som det också går att vaccinera emot. Därtill erbjuds studenter som inte vaccinerats mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) att komplettera med detta. Medicinska fakulteten står enbart för de kostnader som uppkommer inom hälso- och vaccinationsprogrammet i det fall de skett inom ramen av de av programmen organiserade tillfällena.

Studietid
Under det verksamhetsintegrerade lärandet kan tjänstgöring förekomma på kvällar, nätter och helger.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 3

Rekommenderad kurslitteratur redovisas på kurssidan inom läkarprogrammets utbildningsplattform. Studenten förutsätts självständigt inhämta relevant kunskap enligt den beskrivning av kursmål som finns för kursen och enligt de anvisningar som ges under kursens gång.

Medicin och kardiologi

En av dessa böcker:

Internmedicin
Dahlström Ulf, Kechagias Stergios, Stenke Leif
Sjätte upplagan : Stockholm : Liber : 2018 : 1046 sidor :
ISBN: 978-91-47-11326-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Medicin
Lindgren Stefan, Engström-Laurent Anna, Karason Kristjan, Tiensuu Janson Eva
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 800 sidor :
ISBN: 9789144108162
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Clinical Key
Clinical Key :
Fördjupningslitteratur online

Accessmedicine
Accessmedicine :
Fördjupningslitteratur online

Allmänmedicin

Terapirekommendationer 2021
Region Västerbotten :
Terapirekommendationer
Obligatorisk

Internmedicin
Dahlström Ulf, Kechagias Stergios, Stenke Leif
Sjätte upplagan : Stockholm : Liber : 2018 : 1046 sidor :
ISBN: 978-91-47-11326-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Medicin
Lindgren Stefan, Engström-Laurent Anna, Karason Kristjan, Tiensuu Janson Eva
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 800 sidor :
ISBN: 9789144108162
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Angiologi

Internmedicin
Dahlström Ulf, Kechagias Stergios, Stenke Leif
Sjätte upplagan : Stockholm : Liber : 2018 : 1046 sidor :
ISBN: 978-91-47-11326-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Medicin
Lindgren Stefan, Engström-Laurent Anna, Karason Kristjan, Tiensuu Janson Eva
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 800 sidor :
ISBN: 9789144108162
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Bild- och funktionsmedicin

Herring William
Learning radiology : recognizing the basics
Third edition. : Philadelphia : Saunders : [2016] : 332 pages :
ISBN: 9780323328074
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Akut radiologi
Koskinen Seppo K., Blanco Sequeiros Roberto
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2017] : 219 sidor :
ISBN: 9789147113620
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Nuklearmedicin
Hietala Sven-Ola, Åhlström Riklund Katrine
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 190 s. :
ISBN: 9789144067537
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Diagnostic Radiology Physics, A Handbook for Teachers and Students
International Atomic Energy Agency, Diagnostic Radiology Physics, IAEA, Vienna : 2014 :
Kostnadsfrig PDF-version
Obligatorisk
Läsanvisning: Kapitel 20 och 23 obligatorisk, övriga kapitel fördjupningslitteratur

Radiologi
Aspelin Peter, Pettersson Holger
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 848 s. :
http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/31995-01/height/320/width/320/bild.jpg
ISBN: 978-91-44-03887-2 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Isaksson Mats
Grundläggande strålningsfysik
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 340 sidor :
ISBN: 9789144128863
Se bibliotekskatalogen Album

Svensk förening för Medicinsk Radiologi: Se särskilt checklista för remittenter angående jodkontrast
Svensk förening för Medicinsk Radiologi :
Kontrastmedelsrekommendationer

Internetmedicin Radiologi: även radiologisk utredning för svenska förhållanden inom andra ämnen
Internetmedicin :
https://www.internetmedicin.se/specialitet/rontgen-radiologi/#list

Radiology assistant: Pedagogiskt studiematerial för komplettering inom BFM
The Radiology Assistant :
The Radiology assistant

Radiopaedia: Sökbar stor databas inom BFM
Radiopaedia :
https://radiopaedia.org/

Endokrinologi och diabetologi

Fördjupningslitteratur

Werner Sigbritt
Endokrinologi
3., omarb. och uppdaterade uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 528 s. :
ISBN: 9789147114313
Se bibliotekskatalogen Album

Landin-Olsson Mona
Diabetes
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 494 sidor :
ISBN: 9789144131108
Se bibliotekskatalogen Album

Läkemedelsboken
Läkemedelsboken :
Läkemedelsboken
Läsanvisning: Kapitlen om diabetes mellitus respektive kortikosteroider och hypofyshormoner

Evidensbaserad medicin (EBM)

Internetmedicin.se
Internetmedicin.se :
Webb
Obligatorisk

Evidensbaserad Medicin (EBM) – Översikt
Internetmedicin.se :
Översikt
Obligatorisk

Evidensbaserad Medicin (EBM) – Informationssökning
Internetmedicin.se :
Infosökning
Obligatorisk

Evidensbaserad Medicin (EBM) – RCT
Internetmedicin.se :
RCT
Obligatorisk

Evidensbaserad Medicin (EBM) – Kritisk Granskning
Internetmedicin.se :
Kritisk Granskning
Obligatorisk

Evidensbaserad Medicin (EBM) – Tolkning av resultat
Internetmedicin.se :
Tolkning av resultat
Obligatorisk

Evidensbaserad Medicin (EBM) – Systematisk översikt
Internetmedicin.se :
Systematisk översikt
Obligatorisk

Gastroenterologi

Fördjupningslitteratur

Gastroenterologi och hepatologi
Hultcrantz Rolf, Bergquist Annika, Lindgren Stefan, Simrén Magnus, Stål Per, Suhr Ole B.
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 648 s. :
ISBN: 9789147103645
Se bibliotekskatalogen Album

Geriatrik

Fördjupningslitteratur

Geriatrik
Dehlin Ove, Rundgren Åke
2., [omarb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 415 s. :
ISBN: 978-91-44-03849-0 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Akutgeriatrik
Wisten Aase, Rundgren Åke, Larsson Berit
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 277 s. :
ISBN: 9789144069838
Se bibliotekskatalogen Album

Hematologi

Fördjupningslitteratur

Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin
Laurell Carl-Bertil, Theodorsson Elvar, Berggren Söderlund Maria
Tionde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 763 sidor :
ISBN: 9789144119748
Se bibliotekskatalogen Album

Kardiologi

Fördjupningslitteratur

Perssons kardiologi : hjärtsjukdomar hos vuxna
Persson Jerker, Stagmo Martin
Åttonde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 243 sidor :
ISBN: 9789144117294
Se bibliotekskatalogen Album

Klinisk farmakologi

Fördjupningslitteratur

Rang and Dale's Pharmacology
Ritter James, Flower R. J., Henderson Graeme, Loke Yoon Kong, Rang Humphrey Peter, Dale M. Maureen
Ninth edition : Amsterdam : Elsevier : 2019 : 789 pages :
ISBN: 9780702074486
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Livsstil- och beteendemedicin

Fördjupningslitteratur

Levnadsvanor : en klinisk handbok
Rössner Stephan, Egger Garry, Binns Andrew
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 349 s. :
ISBN: 9789144082486
Se bibliotekskatalogen Album

Garry Egger
Lifestyle Medicine: Lifestyle, the Environment and Preventive Medicine in Health and Disease [Elektronisk resurs]
Academic Press : 2017 :

Lungmedicin

Fördjupningslitteratur

Lungmedicin
Sandström Thomas, Eklund Anders
2., [uppdaterade och utök.] uppl. : Stockholm : Studentlitteratur : 2015 : 503 s. :
ISBN: 9789144084190
Se bibliotekskatalogen Album

Njurmedicin

Fördjupningslitteratur

Njurmedicin
Aurell Mattias, Samuelsson Ola, Guron Gregor, Saeed Aso
Femte upplagan / under redaktion av Mattias Aurell, Ola Samuelsson, Gregor Guron, Aso Saeed : Stockholm : Liber : [2020] : 309 sidor :
ISBN: 9789147130573
Se bibliotekskatalogen Album

Palliativ medicin

Palliativ medicin i praktiken [Elektronisk resurs]
Axelsson Bertil, Lybeck Carolina Kockum
Johanneshov : MTM : 2017 : 1 CD-R :
Obligatorisk

Palliativ medicin och vård
Strang Peter, Beck-Friis Barbro
4., rev. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 432 s. :
ISBN: 978-91-47-10538-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Professionell utveckling

Fördjupningslitteratur

Andersson Sven-Olof
Professionell utveckling inom läkaryrket
Stockholm : Liber : 2012 : 306 s. :
ISBN: 978-91-47-09967-2
Se bibliotekskatalogen Album

Wheelan Susan A.
Att skapa effektiva team : en handledning för ledning och medlemmar
Tredje upplagan, reviderad : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 192 sidor :
ISBN: 978-91-44-11919-9
Se bibliotekskatalogen Album