Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Klinisk kurs 2, 30 hp

Engelskt namn: Clinical Sciences 2

Denna kursplan gäller: 2022-01-17 och tillsvidare

Kurskod: 3KI006

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Kirurgi

Beslutad av: Programrådet för läkarprogrammet, 2020-11-18

Reviderad av: Programrådet för läkarprogrammet, 2021-11-02

Innehåll

Undervisningen sker i form av föreläsningar, case, demonstrationer, seminarier, patientdemonstrationer, gruppövningar och verksamhetsintegrerat lärande.


Undervisningen bedrivs på fyra studieorter; Umeå, Sunderbyn, Sundsvall och Östersund. Det verksamhetsintegrerade lärandet genomförs på studieorten inom några av de ämnen som undervisas på kursen. Fokus för det verksamhetsintegrerade lärandet ligger på att bygga generella färdigheter inom läkaryrkets kärnaktiviteter. Förutom undervisningen på studieorterna förkommer utloka­li­serat verksamhetsintegrerat lärande på andra sjukhus och hälsocentraler i norra regionen.

Undervisningen inom professionell utveckling bedrivs genom gruppdiskussioner/ övningar, med handledning och feedback på genomförda filmade samtal samt muntlig/skriftlig reflektion över den egna insatsen i övningarna och egna utvecklingsbehov. Det genomförs konsultationsträning dels med feedback på filmade patientintervjuer och dels i form av rollspel, video-playback-teknik och gruppdiskussioner. Studenterna introduceras stegvis i kommunikations-, konsultations- samt ledarskapsteorier och får därefter successivt får träna praktiskt och diskutera utifrån sammansatta vårdsituationer som kräver etiska överväganden, resonemang kring genus och mångfald, empatisk förmåga, ledarskap och självkännedom.

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska men kan ges på engelska. Vissa inlämningsuppgifter kan förväntas skrivas på engelska. Delar av undervisningen sker med användande av informations- och kommunikationsteknologi.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
Efter avslutad kurs ska studenten ha:
 • fördjupad kunskap om och förståelse för etiologi, symtom, statusfynd, utredning, behandling, uppföljning och prognos för vanliga tillstånd och sjukdomar inom onkologi/malign hematologi, kirurgi, urologi och anestesi/intensivvård. (Examensmål 1)
 • kunskap om möjligheter och begränsningar av olika behandlingar och metodval för behandling av sjukdomstillstånd inom de ingående ämnena samt kunskap och förståelse för komplikationer och biverkningar av olika behandlingar och hur detta påverkar handläggning av olika tillstånd. (Examensmål 1 och 8)
 • kunskap om livshotande sjukdomstillstånd som kräver akut omhändertagande inklusive akut kirurgi och intensivvård. (Examensmål 1)
 • kunskap och förståelse för perioperativt omhändertagande, inklusive bedömning av operabilitet, postoperativ vård samt kunskap om olika typer av anestesi och analgesi. (Examensmål 1)
 • kunskap och förståelse för akut traumaomhändertagande, inklusive prioritering. (Examensmål 1 och 8)
 • kunskap och förståelse för medicinskt arbete, prioriteringar och samverkan med andra myndigheter på olycksplats, både vid mindre olyckor och vid masskadesituationer. (Examensmål 7, 12 och 17)
 • kännedom om akut handläggning och bemötande av våldsutsatta personer inklusive mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation. (Examensmål 6)
 • kunskap om olika radiologiska och nuklearmedicinska undersökningar av de i kursen ingående sjukdomstillstånden, samt metodernas informationsinnehåll, begränsningar och biverkningar. (Examensmål 1)
 • förståelse för hur olika radiologiska och nuklearmedicinska metoder kan diagnostisera, stadieindela, prognostisera, utesluta sjukdom och utvärdera terapieffekter. (Examensmål 1)
 • kunskap om Good Clinical Practice (GCP) och kriterier för randomiserade kontrollerade studier av god kvalitet. (Examensmål 3)
 • kunskap om vårdhygieniska principer i samband med patientmöten, patientundersökningar och i operationsmiljö. (Examensmål 8)
 • kunskap om att konstatera dödsfall på såväl direkta som indirekta kriterier. (Examensmål 9)
 • kunskap om den patientcentrerade konsultationsprocessen. (Examensmål 10 och 15)
 • kunskap om Helsingforsdeklarationen och principerna för etiskt godkännande inom forsknings- och utvecklingsarbete. (Examensmål 2 och 4)
Färdigheter och förmåga: 
Efter avslutad kurs ska studenten ha förmåga att:
 • inhämta anamnes och genomföra relevant statusundersökning med ett patientcentrerat arbetssätt. Det innefattar att anpassa anamnes och status efter den aktuella situationen, att använda öppna frågor, adekvata och riktade frågor till patienter, att säkerställa informationsöverföring, samt att då så är påkallat eftersöka tecken till missbruk eller utsatthet för våld. (Examensmål 10; EPA 1 och 7)
 • värdera information, tillämpa patofysiologiska principer och utifrån en syntes föreslå en prioriterad utrednings- och behandlingsplan i komplexa kliniska situationer/patientfall. (Examensmål 11 och 13; EPA 2, 3 och 4)
 • muntligt och skriftligt sammanfatta och dokumentera anamnes, status och bedömning i digital journal utifrån ett patientmöte. (Examensmål 11, 15 och 20; EPA 8)
 • i patientarbetet använda de vanligaste informationssystemen i sjukvården (patientjournal, laboratoriemoduler, röntgenmoduler samt läkemedelsmoduler). (Examensmål 11, 15 och 20; EPA 8)
 • i simulerad miljö identifiera patienter i behov av akut vård och genomföra ett primärt omhändertagande. (Examensmål 12; EPA 7)
 • identifiera tillstånd som kräver akut handläggning respektive kan handläggas mer planerat, och i samverkan med patient och anhöriga föreslå en initial behandlingsplan. (Examensmål 10, 11 och 12; EPA 1, 2, 3 och 7)
 • genomföra medicinska procedurer, relevanta i de för kursen ingående ämnena, på ett patientsäkert sätt, inklusive etablera venös infart, ge injektioner, applicera lokalbedövning, sätta hudsutur, KAD, lägga om sår, etablera fria luftvägar samt utföra prokto-/rektoskopi. (Examensmål 12; EPA 6)
 • föreslå lämpliga radiologiska och nuklearmedicinska metoder för utredning av patienter med de i kursen ingående sjukdomstillstånden. (Examensmål 12 och 13; EPA 3)
 • identifiera uppenbar patologi i buk och torax i vanliga radiologiska undersökningar och föreslå lämpliga åtgärder och behandling. (Examensmål 12 och 13)
 • konstatera dödsfall på indirekta kriterier. (Examensmål 9; EPA 6)
 • tillämpa vårdhygieniska principer såväl vid patientmöten som vid operation. (Examensmål 8 och 12; EPA 1, 6 och 9)
 • tillfredsställande hantera basala kirurgiska instrument under operation. (Examensmål 12; EPA 6)
 • ta fram och presentera det evidensbaserade kunskapsläget inom ett definierat område inom de i kursen ingående ämnena och identifiera kunskapsluckor, värdera relevanta studier och deras betydelse för aktuella utrednings- och behandlingsrekommendationer. (Examensmål 2, 11 och 19)
 • genomföra motiverande samtal utifrån betydelsen av rökning, alkohol, mobilisering och kosthållning inför anestesi, kirurgi och onkologisk behandling. (Examensmål 14 och 15; EPA 5)
 • leda rondarbetet i samverkan med andra vårdprofessioner. (Examensmål 17; EPA 9)
 • informera patienter och anhöriga om planerade medicinska procedurer, inklusive att besvara förväntningar och farhågor. (Examensmål 15; EPA 4)
 • snabbt orientera sig i en vårdsituation, genomföra en konsultation med respekt och empati enligt patientcentrerad konsultationsmodell, samt besluta om handläggning i samråd med berörda parter och ge förståelig information. (Examensmål 10, 13 och 15; EPA 1, 4 och 9)
 • reflektera över interaktionen i konsultativa möten med patienter, närstående, medarbetare och andra yrkesgrupper inom och utanför hälso- och sjukvården och ge konstruktiv återkoppling vad gäller kommunikationsstil, uttryck för empati och respekt, klarhet i information och medicinsk handläggning. (Examensmål 11 och 21)
 • kontinuerligt medverka till att studentgruppens kunskap och förståelse ökar och därmed bidra till den egna lärandemiljön. (Examensmål 16 och 23)
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Efter avslutad kurs ska studenten ha förmåga att:
 • etisk analysera och reflektera över sin läkarroll och som beslutsfattare i relation till patienter, närstående, medarbetare och andra yrkesgrupper, liksom sitt eget förhållningssätt till hälsa, sjukdom, lidande och död (examensmål 21)
 • tillämpa ett empatiskt, etiskt och professionellt förhållningssätt i mötet med patienter, närstående, studenter, lärare och sjukvårdspersonal. (Examensmål 21 och 22; EPA 1, 3, 4 och 5)
 • diskutera, värdera och prioritera handläggning och utredningsresultat samt dess risker med patient, ansvarig läkare och sjukvårdspersonal. (Examensmål 10, 11 och 22; EPA 4 och 9)
 • bemöta patienter på ett likvärdigt och respektfullt sätt oberoende av bakgrund, ålder eller kön. (Examensmål 10, 21 och 22; EPA 1 och 4)
 • reflektera över och utifrån etiska principer analysera sin läkarroll och beslutsfattande i relation till patienter, närstående, medarbetare och andra yrkesgrupper, samt över sitt eget förhållningssätt till hälsa, sjukdom, lidande och död. (Examensmål 21 och 23)
 • reflektera över egna svagheter och styrkor i måluppfyllelse på vägen mot läkarexamen samt revidera egen planering för uppnående av examensmål. (Examensmål 23)

Behörighetskrav

Godkänt på Introduktionskurs, Cellens struktur och funktion, Organsystemens struktur och funktion, Attack och försvar, Sjukdomslära, symtom och diagnostik, Klinisk propedeutik, samt modulen Verksamhetsintegrerat lärande från kursen Klinisk kurs 1 eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i studerandeaktiv form huvudsakligen med casemetodik.  Även PBL-pedagogik kan förekomma. Undervisningen sker i form av föreläsningar, demonstrationer, seminarier, patientdemonstrationer, gruppövningar och i form av klinisk handledning. Delar av undervisningen sker på distans med användande av Informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Lärandestöd i form av självskattning av studentens kunskapsnivå kan förekomma.

Förutom den regionaliserade undervisningen i Sunderbyn, Sundsvall och Östersund förkommer utlokaliserad klinisk praktik på andra sjukhus i norra regionen. Jourtjänstgöring kan förekomma kvällar, nätter och helger.

Undervisningen inom professionell utveckling bedrivs i studerandeaktiv form med introduktioner, gruppdiskussioner/ övningar, med handledning och feedback på genomförda filmade samtal samt muntlig/skriftlig reflektion över den egna insatsen i övningarna och egna utvecklingsbehov. Det genomförs konsultationsträning dels med feedback på filmade patientintervjuer och dels i form av rollspel, video playback-teknik och gruppdiskussioner. Studenterna introduceras stegvis i kommunikations-, konsultations- samt ledarskapsteorier och därefter successivt får träna praktiskt och diskutera utifrån sammansatta vårdsituationer som kräver etiska överväganden, resonemang kring genus och mångfald, empatisk förmåga, ledarskap och självkännedom.

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska men kan ges på engelska. Vissa inlämningsuppgifter kan förväntas skrivas på engelska. Delar av undervisningen sker med användande av Informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Obligatoriska läraktiviteter utöver upprop är den undervisning som markerats som obligatorisk i schema.

Examination

Kursen är indelad i följande moduler:
 • Teoretiskt kunskapsprov 7 hp
  • Skriftligt prov i slutet av kursen
 • Verksamhetsintegrerat lärande 12 hp
  • Under det verksamhetsintegrerade lärandet ingår fortlöpande examination av färdigheter, värderingsförmåga och förhållningssätt till medarbetare, patienter och deras anhöriga. Färdigheterna bedöms löpande vid patientkontakt.
 • Kursportfölj 11 hp
  • Examinerande medsittning (Sit-in)
  • Tillämpning av kunskaper och praktiska färdigheter examineras löpande under kursen genom bedömning i grupp, vid exempelvis demonstrationer, case-genomgångar, seminarier, gruppövningar med rollspel, prov i regel­samlingar, eller anatomi, liksom vid förberedande praktiska moment i exempelvis under­sök­nings­­teknik. Vid vissa av dessa bedömningar sker även individuell bedömning och återkoppling av tillämpningen av de teoretiska kunskaperna, liksom av den individuella förståelsen och analysen.
  • Genomfört progresstest och godkänd individuell studieplan inklusive reflektion om progress mot examensmålen.
  • Under kursen sker fortlöpande bedömning av professionella förmågor och professionellt förhållningssätt gentemot studenter, lärare, medarbetare, patienter och deras närstående. 
Regelverk kring examination
På de skriftliga och praktiska proven samt på de obligatoriska undervisningsmomenten sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga betygsgrundande moment är godkända. Betyget utgör därmed en sammanfattande bedömning av studieprestationen och sätts först när alla delar inom respektive moment är godkända. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).

En studerande som blivit underkänd i en examination har rätt att prövas efter samma kursplan som vid ordinarie prov vid ytterligare 5 tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Om inte godkänt resultat har uppnåtts efter två prov på kurs eller en del av kurs har den studerande rätt, att efter skriftlig begäran hos Programrådet för läkarutbildningen (PRL), få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar emot detta.  Efter fyra underkända examinationer kan den studerande ansöka hos PRL om att få omregistreras på kursen. Det ger inte ytterligare provtillfällen utöver de som följer av förstagångsregistreringen men ger en möjlighet att genomföra läraktiviteterna på kursen ytterligare en gång.

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter krävs att studenten uppvisar ett professionellt förhållningssätt inklusive att mottagande verksamhets direktiv för klädsel och hygien efterlevs.

Om verksamheten vägrar ta emot student på grund av dennes brist på professionellt förhållningssätt kan lärosätet inte garantera tillgång till praktikplats. I dessa fall kan då heller inte examinationer som baseras på bedömningar på praktikplatsen genomföras.

Student som fått betyget underkänt på verksamhetsintegrerat lärande erbjuds, i mån av ledig praktikplats, ett nytt praktiktillfälle som till sitt innehåll motsvarar den underkända perioden. Antalet provtillfällen på verksamhetsintegrerat lärande är begränsat till två.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter students begäran om anpassad examinationsform ska examinator skyndsamt utreda och fatta beslut i. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

Student som inte har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (så kallat omprov) på kurs där studenten någon gång har registrerats, förutsatt att eventuella begränsningar i antalet examinationstillfällen inte överskrids. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle

Vid speciella examinationsformer där de angivna tidsgränserna för det första omprovet skulle leda till orimliga kostnader eller stora praktiska svårigheter för lärosätet eller tredje part är det möjligt att göra undantag från tidskravet. För att undantag ska vara tillåtet krävs att:
 • examinationsformen är tydligt motiverad utifrån kursplanens mål och inte kan ersättas av annan uppgift
 • det första omprovet i normal fallet erbjuds senast nästkommande termin
 • examinationsformen omfattar maximalt 15 högskolepoäng
Vid verksamhetsintegrerat lärande där de ovan angivna tidsgränserna för det första omprovet (se Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå, FS 1.1-2368-18) skulle leda till orimliga kostnader eller stora praktiska svårigheter för lärosätet eller tredje part är det möjligt att göra undantag från tidskravet. För att undantag ska vara tillåtet krävs att:
 • examinationsformen är tydligt motiverad utifrån kursplanens mål och inte kan ersättas av annan uppgift
 • det första omprovet i normal fallet erbjuds senast nästkommande termin
För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges möjlighet att göra omprov på kursen upp till två år från den tidpunkt då förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Hälso- och vaccinationsprogram
Inför det verksamhetsintegrerade lärandet erbjuds studenter vid Medicinska fakulteten vid Umeå universitet vaccination mot Hepatit B. Hepatit B är den mest troliga smittorisk studenter kan utsättas för under det verksamhetsintegrerade lärandet och som det också går att vaccinera emot. Därtill erbjuds studenter som inte vaccinerats mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) att komplettera med detta. Medicinska fakulteten står enbart för de kostnader som uppkommer inom hälso- och vaccinationsprogrammet i det fall de skett inom ramen av de av programmen organiserade tillfällena.
 
Studietid
Under det verksamhetsintegrerade lärandet kan tjänstgöring förekomma på kvällar, nätter och helger.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 35

  Rekommenderad kurslitteratur

  Rekommenderad kurslitteratur redovisas på kurssidan inom läkarprogrammets utbildningsplattform. Studenten förutsätts självständigt inhämta relevant kunskap enligt den beskrivning av kursmål som finns för kursen och enligt de anvisningar som ges under kursens gång.

  Anestesiologi och intensivvård

  Kirurgi
  Ljungqvist Olle, Naredi Peter, Sund Malin, Thorlacius Henrik
  Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 725 sidor :
  ISBN: 9789144134239
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Rekommenderad kurslitteratur: Denna bok 5:e upplagan eller Kir. av Hamberger B och Haglund U. Relevanta kapitel om perioperativ medicin, nutrition/metabolism, blödning/trombos, och anestesi, post-op. smärtlindring, sepsis/multiorgan dysfunktion syndrom, traumaomhändertagande i kirurgi.

  Basics of Anesthesia, 7th Edition
  ClinicalKey :
  ClinicalKey
  Läsanvisning: Du behöver skapa en användare på clinicalkey via din region-mail.

  Morgan & Mikhail's clinical anesthesiology
  Butterworth John F., Mackey David C., Wasnick John D.
  Sixth edition : New York : McGraw-Hill Education : [2018] : xiii, 1393 pages :
  https://accessanesthesiology.mhmedical.com/book.aspx?bookid=2444
  ISBN: 9781259834424
  Se bibliotekskatalogen Album

  Anestesiologi
  Lundberg Dag, Roth Bengt, Werner Mads, Bodelsson Mikael
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 223 s. :
  ISBN: 9789144069739
  Se bibliotekskatalogen Album

  Anestesi
  Lindahl Sten, Winsö Ola, Åkeson (red.) Jonas
  3. uppl. : Liber : 2016 : 660 s. :
  ISBN: 9789147100545
  Se bibliotekskatalogen Album

  Intensivvård
  Rubertsson Sten, Larsson Anders, Lipcsey Miklos, Smekal David
  Tredje upplagan, grundligt omarbetad och utökad : Stockholm : Liber : [2020] : 840 sidor :
  ISBN: 9789147125883
  Se bibliotekskatalogen Album

  Bild- och funktionsmedicin

  Herring William
  Learning radiology : recognizing the basics
  4th edition. : Philadelphia, PA : Elsevier : [2020] : xiii, 382 pages :
  ISBN: 9780323567299
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Akut radiologi
  Koskinen Seppo K., Blanco Sequeiros Roberto
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2017] : 219 sidor :
  ISBN: 9789147113620
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nuklearmedicin
  Hietala Sven-Ola, Åhlström Riklund Katrine
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 190 s. :
  ISBN: 9789144067537
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Diagnostic Radiology Physics, A Handbook for Teachers and Students
  International Atomic Energy Agency, Diagnostic Radiology Physics, IAEA, Vienna : 2014 :
  Kostnadsfrig PDF-version
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kapitel 20 och 23 obligatorisk, övriga kapitel fördjupningslitteratur

  Radiologi
  Aspelin Peter, Pettersson Holger
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 848 s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/31995-01/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 978-91-44-03887-2 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Fördjupningslitteratur

  Isaksson Mats
  Grundläggande strålningsfysik
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 340 sidor :
  ISBN: 9789144128863
  Se bibliotekskatalogen Album

  Svensk förening för Medicinsk radiologi
  Svensk förening för Medicinsk radiologi :
  http://www.sfmr.se/sidor/publicerat/

  Internetmedicin Radiologi kontrastmedel
  Internetmedicin.se :
  Röntgen/Radiologi

  Radiology assistant : Pedagogiskt studiematerial för komplettering inom BFM
  Radiology assistant :
  Radiology assistant

  Radiopaedia: Sökbar stor databas inom BFM
  Radiopaedia :
  Radiopaedia

  Kirurgi

  En av dessa böcker:

  Kirurgi
  Ljungqvist Olle, Naredi Peter, Sund Malin, Thorlacius Henrik
  Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 725 sidor :
  ISBN: 9789144134239
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Denna bok eller 9789147112982.

  Kirurgi
  Hamberger Bertil, Haglund Ulf
  Nionde upplagan, reviderad : Stockholm : Liber : 2017 : 682 sidor :
  ISBN: 9789147112982
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Denna bok eller 9789144134239.

  Onkologi inkl hematologi

  Nilbert Mef
  Klinisk onkologi
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 285 s. :
  ISBN: 9789144083421
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Internmedicin
  Dahlström Ulf, Kechagias Stergios, Stenke Leif
  Sjätte upplagan : Stockholm : Liber : 2018 : 1046 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11326-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  The MD Anderson Manual of Medical Oncology
  AccessMedicine :
  The MD Anderson Manual of Medical Oncology

  Onkologi
  Ringborg Ulrik, Henriksson Roger, Dalianis Tina
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2008 : 655 s. :
  ISBN: 978-91-47-08401-2 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Rekommenderad tilläggslitteratur

  Vårdprogram för de vanligaste tumörsjukdomarna
  Cancercentrum.se :
  Vårdprogram för de vanligaste tumörsjukdomarna

  Axelsson Bertil
  Palliativ medicin i praktiken
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 282 s. :
  ISBN: 9789144102672
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Rekommenderad tilläggslitteratur

  Gidlund Kristian
  I kroppen min : resan mot livets slut och alltings början
  Stockholm : Forum : 2013 : 329 s. :
  ISBN: 978-91-37-14052-0 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Rekommenderad tilläggslitteratur

  Professionell utveckling

  Andersson Sven-Olof
  Professionell utveckling inom läkaryrket
  Stockholm : Liber : 2012 : 306 s. :
  ISBN: 978-91-47-09967-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 3, 4 och 5.

  Larsen Jan-Helge
  Patientsamtalet : handbok i mötet mellan läkare och patient
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 239 s. :
  ISBN: 9789144095646
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Urologi

  En av dessa böcker:

  Kirurgi
  Ljungqvist Olle, Naredi Peter, Sund Malin, Thorlacius Henrik
  Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 725 sidor :
  ISBN: 9789144134239
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Denna bok eller 9789144075921.

  Urologi
  Damber Jan-Erik, Peeker Ralph
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 549 s. :
  ISBN: 978-91-44-07592-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Denna bok eller 9789144134239.

 • Giltig från: 2022 vecka 3

  Rekommenderad kurslitteratur

  Rekommenderad kurslitteratur redovisas på kurssidan inom läkarprogrammets utbildningsplattform. Studenten förutsätts självständigt inhämta relevant kunskap enligt den beskrivning av kursmål som finns för kursen och enligt de anvisningar som ges under kursens gång.

  Anestesiologi och intensivvård

  Kirurgi
  Ljungqvist Olle, Naredi Peter, Sund Malin, Thorlacius Henrik
  Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 725 sidor :
  ISBN: 9789144134239
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Rekommenderad kurslitteratur: Denna bok 5:e upplagan eller Kir. av Hamberger B och Haglund U. Relevanta kapitel om perioperativ medicin, nutrition/metabolism, blödning/trombos, och anestesi, post-op. smärtlindring, sepsis/multiorgan dysfunktion syndrom, traumaomhändertagande i kirurgi.

  Basics of Anesthesia, 7th Edition
  ClinicalKey :
  ClinicalKey
  Läsanvisning: Du behöver skapa en användare på clinicalkey via din region-mail.

  Morgan & Mikhail's clinical anesthesiology
  Butterworth John F., Mackey David C., Wasnick John D.
  Sixth edition : New York : McGraw-Hill Education : [2018] : xiii, 1393 pages :
  https://accessanesthesiology.mhmedical.com/book.aspx?bookid=2444
  ISBN: 9781259834424
  Se bibliotekskatalogen Album

  Anestesiologi
  Lundberg Dag, Roth Bengt, Werner Mads, Bodelsson Mikael
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 223 s. :
  ISBN: 9789144069739
  Se bibliotekskatalogen Album

  Anestesi
  Lindahl Sten, Winsö Ola, Åkeson (red.) Jonas
  3. uppl. : Liber : 2016 : 660 s. :
  ISBN: 9789147100545
  Se bibliotekskatalogen Album

  Intensivvård
  Rubertsson Sten, Larsson Anders, Lipcsey Miklos, Smekal David
  Tredje upplagan, grundligt omarbetad och utökad : Stockholm : Liber : [2020] : 840 sidor :
  ISBN: 9789147125883
  Se bibliotekskatalogen Album

  Bild- och funktionsmedicin

  Herring William
  Learning radiology : recognizing the basics
  4th edition. : Philadelphia, PA : Elsevier : [2020] : xiii, 382 pages :
  ISBN: 9780323567299
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Akut radiologi
  Koskinen Seppo K., Blanco Sequeiros Roberto
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2017] : 219 sidor :
  ISBN: 9789147113620
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nuklearmedicin
  Hietala Sven-Ola, Åhlström Riklund Katrine
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 190 s. :
  ISBN: 9789144067537
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Diagnostic Radiology Physics, A Handbook for Teachers and Students
  International Atomic Energy Agency, Diagnostic Radiology Physics, IAEA, Vienna : 2014 :
  Kostnadsfrig PDF-version
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kapitel 20 och 23 obligatorisk, övriga kapitel fördjupningslitteratur

  Radiologi
  Aspelin Peter, Pettersson Holger
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 848 s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/31995-01/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 978-91-44-03887-2 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Fördjupningslitteratur

  Isaksson Mats
  Grundläggande strålningsfysik
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 340 sidor :
  ISBN: 9789144128863
  Se bibliotekskatalogen Album

  Svensk förening för Medicinsk radiologi
  Svensk förening för Medicinsk radiologi :
  http://www.sfmr.se/sidor/publicerat/

  Internetmedicin Radiologi kontrastmedel
  Internetmedicin.se :
  Röntgen/Radiologi

  Radiology assistant : Pedagogiskt studiematerial för komplettering inom BFM
  Radiology assistant :
  Radiology assistant

  Radiopaedia: Sökbar stor databas inom BFM
  Radiopaedia :
  Radiopaedia

  Kirurgi

  En av dessa böcker:

  Kirurgi
  Ljungqvist Olle, Naredi Peter, Sund Malin, Thorlacius Henrik
  Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 725 sidor :
  ISBN: 9789144134239
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Denna bok eller 9789147112982.

  Kirurgi
  Hamberger Bertil, Haglund Ulf
  Nionde upplagan, reviderad : Stockholm : Liber : 2017 : 682 sidor :
  ISBN: 9789147112982
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Denna bok eller 9789144134239.

  Onkologi inkl hematologi

  Nilbert Mef
  Klinisk onkologi
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 285 s. :
  ISBN: 9789144083421
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Internmedicin
  Dahlström Ulf, Kechagias Stergios, Stenke Leif
  Sjätte upplagan : Stockholm : Liber : 2018 : 1046 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11326-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  The MD Anderson Manual of Medical Oncology
  AccessMedicine :
  The MD Anderson Manual of Medical Oncology

  Onkologi
  Ringborg Ulrik, Henriksson Roger, Dalianis Tina
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2008 : 655 s. :
  ISBN: 978-91-47-08401-2 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Rekommenderad tilläggslitteratur

  Vårdprogram för de vanligaste tumörsjukdomarna
  Cancercentrum.se :
  Vårdprogram för de vanligaste tumörsjukdomarna

  Axelsson Bertil
  Palliativ medicin i praktiken
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 282 s. :
  ISBN: 9789144102672
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Rekommenderad tilläggslitteratur

  Gidlund Kristian
  I kroppen min : resan mot livets slut och alltings början
  Stockholm : Forum : 2013 : 329 s. :
  ISBN: 978-91-37-14052-0 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Rekommenderad tilläggslitteratur

  Professionell utveckling

  Andersson Sven-Olof
  Professionell utveckling inom läkaryrket
  Stockholm : Liber : 2012 : 306 s. :
  ISBN: 978-91-47-09967-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 3, 4 och 5.

  Larsen Jan-Helge
  Patientsamtalet : handbok i mötet mellan läkare och patient
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 239 s. :
  ISBN: 9789144095646
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Urologi

  En av dessa böcker:

  Kirurgi
  Ljungqvist Olle, Naredi Peter, Sund Malin, Thorlacius Henrik
  Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 725 sidor :
  ISBN: 9789144134239
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Denna bok eller 9789144075921.

  Urologi
  Damber Jan-Erik, Peeker Ralph
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 549 s. :
  ISBN: 978-91-44-07592-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Denna bok eller 9789144134239.