"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Klinisk Oral Fysiologi 1, 6 hp

Engelskt namn: Clinical Oral Physiology 1

Denna kursplan gäller: 2021-09-06 och tillsvidare

Kurskod: 3OT147

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Tandläkarutbildningen

Beslutad av: Programrådet för odontologiska program, 2012-12-13

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2021-09-16

Innehåll

Kursen ges inom tandläkarprogrammet, termin 5.

 • Funktionell anatomi och biomekanik för käk- nacksystemet
 • Normal käkfunktion
 • Underkäkens gränsrörelser och rörelserum
 • Överkäks- och underkäkständernas kontaktpositioner
 • Relationen mellan underkäkens positioner och rörelser och käkledens och
 • käkmusklernas anatomi och funktion
 • Parafunktion. Bruxism. Tandslitage
 • Käkregistrering och artikulatoranalys
 • Smärta och funktionsstörningar i käksystemet
 • Symtom och kliniska tecken på smärta och funktionsstörningar i käksystemet
 • Orsaker till smärta och funktionsstörningar i käksystemet
 • Diagnostik av smärta och funktionsstörningar i käksystemet
 • Träning i klinisk undersökningsmetodik, bedömning och klinisk diagnostik. Introduktion i patientomhändertagande
 • Anpassning av stabiliseringsskena och mjuk bettskena

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
studerande ska

 • vara väl förtrogen med terminologi inom ämnesområdet
 • kunna beskriva ocklusion med avseende på morfologi och funktion samt förstå sambandet mellan ocklusion, artikulation, och käkleds- och muskelfunktion, samt kontaktmönster i relation till huvudets position
 • kunna beskriva naturlig käkfunktion, vilket inkluderar kunskaper om anatomi, biomekanik, rörelsemönster och sensorisk-motorisk kontroll i käksystemet och kunna beskriva smärta och funktionsstörningar i käksystemet
 • kunna beskriva och vara väl förtrogen med tillvägagångssättet för klinisk undersökning av käksystemet och beskriva klinisk diagnostik av smärta och käkfunktionsstörningar.

Färdigheter och förmåga
Den studerande ska

 • visa självständig färdighet och förmåga att ta avtryck av käkarna, alternativt digitalt avbilda käkarna, samt göra en korrekt käkregistrering samt genomföra en medelvärdesinslagning i artikulator
 • visa självständig färdighet och förmåga att värdera skillnader mellan ocklusionskontakter i munnen och vid medelvärdesinslagning och vad de beror på
 • visa självständig färdighet och förmåga att anpassa och justera in en stabiliseringsskena och mjuk bettskena till optimal passform och funktion
 • visa självständig färdighet och förmåga att genomföra en klinisk undersökning av käksystemet samt visa grundläggande kunskaper i att identifiera, undersöka och diagnostisera de vanligaste tillstånden relaterade till smärta och funktionsstörningar i käksystemet
 • visa självständig färdighet och förmåga att tolka symtom och tecken på smärta och funktionsstörning i käksystemet samt kunna redogöra för möjliga orsaker till dessa tillstånd.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska

 • visa att han/hon har förmåga till lagarbete och samverkan med övriga studerande samt olika personalgrupper inom tandvården, kunna kommunicera och etablera god kontakt med studiekamrater i par och grupparbeten.

Behörighetskrav

För att börja kursen Klinisk oral fysiologi 1 krävs att alla kurser t.o.m. termin 4 är genomgångna. För att få påbörja utbildning på termin 5 ska samtliga kurser på termin 1-2 vara examinerade med godkänt resultat och studenten ska ha uppnått minst 90 högskolepoäng inom programmet.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av litteraturstudier, föreläsningar, demonstrationer, laborationer, klinisk färdighetsträning, samt fallseminarier. I undervisningen ingår obligatoriska moment som: demonstrationer, laborationer, klinisk träning, klinisk undersökningsmetod och fallseminarier.
Vid frånvaro från obligatoriskt moment kontaktas kursansvarig som beslutar om hur momentet ska kompletteras.

Examination

Den studerandes kunskaper, färdigheter och förhållningssätt bedöms vid såväl laborationer, kliniska moment, seminarier som skriftliga prov. För att bli godkänd krävs godkända resultat inom samtliga avsnitt, närvaro vid obligatoriska moment samt godkänt provresultat. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av alla dessa moment och sätts först när alla delar är godkända. Den studerande har rätt att byta examinator efter två underkända examinationer. Efter en praktisk utbildningsperiod har studenten rätt att byta examinator efter första provtillfället. Anhållan om byte av examinator inlämnas skriftligt till programrådet (PRO).

Den studerande som underkänts vid prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle ska beredas tillfälle att deltaga i ytterligare prov inom två månader. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Den studerande som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.

Den studerande som blivit underkänd i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov två gånger. Om studenten efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten rekommenderas, eller på eget initiativ, ansöka om att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. Den studerande som genomfört sammanlagt fem prov men inte blivit godkänd ges inget ytterligare provtillfälle. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 36

Okeson Jeffrey P.
Management of temporomandibular disorders and occlusion
7. ed. : St. Louis, Mo. : Mosby : cop. 2013 : 488 s. :
ISBN: 978-0-323-08220-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Okeson Jeffrey P.
Management of temporomandibular disorders and occlusion
8th edition. : St. Louis, Missouri : Elsevier : [2019] : xi, 497 pages :
ISBN: 0323582109
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Vetenskapliga artiklar
Tandläkarutbildningen :