"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kognitionspsykologi 1, 7,5 hp

Engelskt namn: Cognitive Psychology 1

Denna kursplan gäller: 2022-08-15 och tillsvidare

Kurskod: 2PS118

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2015-10-05

Reviderad av: Prefekten, 2021-10-14

Innehåll

Kognitiv psykologi handlar om hur människan tillägnar sig, bearbetar, lagrar och använder information. Kursen behandlar centrala teorier, modeller, fenomen och tillämpningar inom perception, uppmärksamhet, minne, språk och tänkande. Olika perspektiv på intelligens i forskningen diskuteras. Kursen behandlar vidare hur kognitiva förmågor kan testas och studeras experimentellt.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten:

Kunskap och förståelse
·    kunna visa grundläggande kunskap om människans kognitiva funktioner
·    kunna visa grundläggande kunskap om metoder för att studera kognition

Färdighet och förmåga
·    kunna utföra enklare tester av kognitiva förmågor
·    visa förmåga att på engelska kommunicera inom det vetenskapliga fält kursen berör

Värderingsförmåga och förhållningssätt
·    kunna kritiskt resonera kring olika perspektiv på intelligens

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier/gruppövningar och laborationer med handledning. Undervisning kan komma att ske online. Deltagande i en lab är obligatoriskt och det ges minst tre tillfällen under kursen. Lärplattform används för att distribuera information och för inlämningsuppgifter.
 
Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen ges på engelska.

Examination

Examination sker genom individuell skriftlig salstentamen och en inlämningsuppgift i grupp.
 
Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd examinator.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska examinator, i samråd med kursansvarig lärare och studievägledare, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för psykologi eller programansvarig för sitt program.

Speciellt gäller att denna kurs ej kan räknas in i examen samtidigt som momentet kognitiv psykologi i kursen 2KO003 Biologisk och kognitiv psykologi 15 hp.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 33

Cognitive psychology
Gilhooly Ken J., Lyddy Fiona M., Pollick Frank, Buratti Sandra
Second edition : London : McGraw Hill : [2022] : 672 pages :
ISBN: 9781526848277
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen/momentet.