Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kognitionsvetenskap: individuellt projekt, 7,5 hp

Engelskt namn: Cognitive science: individual project

Denna kursplan gäller: 2019-08-19 och tillsvidare

Kurskod: 2KO026

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kognitionsvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2019-05-06

Innehåll

I kursen får studenten planera och genomföra ett kognitionsvetenskapligt projekt vid ett företag, en organisation eller inom ett forskningsprojekt vid universitet eller högskola. Studenten ska applicera sina kunskaper och färdigheter hon/han tillägnat sig under tidigare kurser på arbetsuppgifter eller problemställningar som har anknytning till kognitionsvetenskap.

Projektarbetet ska ha en tydlig beställare och ska ske i samverkan med minst en kontaktperson på företaget/i organisationen/i forskningsprojektet. Studenten ska under tiden för projektet föra en individuell dokumentation som sedan används som underlag vid en redovisning. Den individuella dokumentationen ska lämnas in till kursansvarig.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten uppvisa

Kunskap och förståelse
*    för kognitionsvetares arbetsuppgifter och profession utifrån projektarbetets utmaningar och förutsättningar    
*    för de teorier och begrepp som är relevanta för projektarbetet

Färdighet och förmåga att
*    tillämpa sina kognitionsvetenskapliga kunskaper och erfarenheter samt tillägna sig för projektet relevanta kunskaper och färdigheter
*    planera och genomföra ett kognitionsvetenskapligt projektarbete i samverkan med uppdragsgivaren
*    dokumentera och redovisa projektet såväl muntligt som skriftligt
*    kommunicera resultat i dialog med uppdragsgivaren
*    visa förmåga att inta en professionell och etisk hållning till uppdragsgivare, handledare, kollegor och eventuella kunder och övriga kontakter under projektarbetet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    reflektera över eget lärande och arbetssätt
*    visa insikt om kognitionsvetenskapens roll i projektet och om människors ansvar för hur den används
*    visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens i förhållande till projektbehovet

Behörighetskrav

Har minst 60 hp kurser inom kognitionsvetenskap på grundnivå inkluderande kursen Projektarbete i kognitionsvetenskap, 7,5 hp 2KO014.

Undervisningens upplägg

Studenten ansvarar själv för att knyta kontakt med lämplig uppdragsgivare och initiera projektsamarbetet. Vid början av kursen ska studenten tillsammans med uppdragsgivaren formulera en projektplan. Ett projektarbete genomförs därefter med en kontaktperson på ett företag, organisation eller forskningsprojekt. Studenten ska under tiden för projektet föra en individuell dokumentation som sedan används som underlag vid en redovisning. Den individuella dokumentationen ska lämnas in till kursansvarig.

Kursen avslutas med en muntlig redovisning av projektet. Därtill ska en skriftlig dokumentation av projektarbetet lämnas in med en självreflektion över studentens egen prestation och lärdomar från projektet. Projektplanen, projektet, redovisningen och självreflektionen samt dokumentationen är obligatoriska och därmed examinerande inslag.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

De examinerande inslagen är projektplanen (skriftligt), projektet (praktiskt genomförande), redovisningen (muntligt), självreflektionen (muntligt) samt dokumentationen (skriftligt). Projektet examineras av examinatorn utifrån ett underlag som inhämtas från uppdragsgivaren. Oetiskt uppträdande och andra allvarliga brister i det professionella förhållningssättet kan leda till underkännande under pågående kurs. På projektplanen samt projektet ges betygen Godkänt (G) eller Underkänt (U). På de tre övriga examinerande inslagen (redovisning, självreflektionen samt dokumentation) kan man få betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Komplettering av examinationen anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum tidigast inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet och senast två månader efter ordinarie examination. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Betyg på kursen sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd. Betyg på hela kursen sätts utifrån en sammanvägd bedömning av alla examinerande inslag så att man för Väl godkänt (VG) på hela kursen måste ha Väl godkänt (VG) på två av de examinerande inslagen samt Godkänt (G) på övriga. För Godkänt (G) på kursen krävs att samtliga examinerande inslag har blivit godkända. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare kontakta studierektor. Studierektor ska skyndsamt fatta beslut om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 34

Litteraturen utgörs av den litteratur som den studerande använder sig av i sitt projektarbete. Kurslitteratur fastställs individuellt i samråd med kursledaren.