"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kognitiv Design, 7,5 hp

Engelskt namn: Cognitive Design

Denna kursplan gäller: 2020-08-24 och tillsvidare

Kurskod: 5ID225

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kognitionsvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Industridesign: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-09-04

Innehåll

I kursen ges en orientering om interaktionsdesign och dess roll inom industridesign och produktutveckling. Syftet med kursen är att ge en grundläggande insikt i interaktionsdesign och att belysa möjligheterna till samarbete mellan interaktionsdesigner och kognitionsvetare. De processer och arbetsmetoder som används inom industridesign och interaktionsdesign introduceras, och tillämpas i ett praktiskt projekt som löper genom hela kursen. Kursens syftar till att ge grundläggande kunskaper i utformning av gränssnitt utifrån ett designperspektiv. Tonvikt läggs på användarvänlighet, typografi, layout, allmänna kunskaper om grafisk design och det visuella uttrycket i gränssnittsutformningen. Förmågan att skapa, visualisera, testa och utvärdera olika typer av gränssnitt tränas, genom hela kursen. Olika metoder för visualisering, såväl manuella som datorstödda, tillämpas i projektarbetet och ett starkt fokus ligger på att kommunicera idéer och resultat såväl muntligt som skriftligt och visuellt.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • Redogöra för centrala begrepp och metoder inom området interaktionsdesign.

Färdighet och förmåga

  • Granska, värdera, diskutera och utforma grafiska användargränssnitt utifrån användbarhets- och nyttoaspekter, samt relatera dessa till produktsemantiska och estetiska kriterier.
  • Tillämpa metoder för, och självständigt genomföra och utvärdera, användarstudier med privatpersoner, företag eller organisationer.
  • Genomföra ett designprojekt i grupp, och redovisa såväl arbetsprocess som resultat av detta muntligt, skriftligt och visuellt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Skriftligt beskriva och reflektera över den egna designprocessen i relation till sin framtida yrkesroll.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet. För tillträde till kursen krävs även 60 högskolepoäng i huvudområdet kognitionsvetenskap eller motsvarande. Av dessa 60 hp ska följande kurser ingå: Perception 7,5 hp, Kunskap och minne 7,5, Resonerande och informationsbehandling 7,5  Handling 7,5 hp, eller motsvarande.
Sökande som inte uppfyller behörighetskraven kan medges undantag: detta gäller studenter med minst 60 hp inom områdena industridesign eller ingenjörsvetenskap med inriktning mot interaktionsdesign.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, handledning, praktiska övningar, grupparbeten och projektarbete. Detaljer anges i den specifikat projektbeskrivningen som presenteras vid kursstarten. Studenter arbetar både individuellt och i grupp med övningar och projekt. Undervisningen genomförs på engelska.

Examination

Examination sker såväl skriftligt som muntligt och visuellt. Dels löpande under kursens gång men också efter en slutpresentation och individuell reflektionsuppgift vid kursens slut. På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För att få poäng för kursen krävs att studenten deltagit vid delpresentation, hållit slutpresentation av projektet samt bidragit till den visuella slutrapporten som dokumenterar hela arbetsprocessen och det slutliga resultatet. Betyget utgör en sammanfattning av resultaten inom de olika kursmomenten och sätts först när slutpresentation och alla obligatoriska moment är godkända.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ett ytterligare provtillfälle under terminen samt ett provtillfälle inför nästa terminsstart.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Detta gäller även om kursen lagts ned och denna kursplan upphört gälla.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ett ytterligare provtillfälle under terminen samt ett provtillfälle inför nästa terminsstart. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Designhögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av denna kurs kan enbart ske genom en bedömning av jämförbar utbildning och kursplan samt efter bedömning av den studerandes individuella kunskaps- och färdighetsnivå av kursansvarig och programansvarig.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ingå som en delkurs i en kandidat- eller magisterexamen. Kursen ingår i Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap vid Umeå universitet.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 41

Kurslitteratur

Referenslitteratur

Referenslitteratur

Goodwin Kim
Designing for the digital age : how to create human-centered products and services
Indianapolis, IN : Wiley Pub. : cop. 2009 : xxix, 739 s. :
ISBN: 978-0-470-22910-1 (paper/website)
Se Umeå UB:s söktjänst

About face 3 : the essentials of interaction design
Cooper Alan, Cooper Alan, Reimann Robert, Cronin Dave
3. ed. : Hoboken, N.J. ;a Indianapolis, IN : Wiley ;a Chichester :b John Wiley [distributor] : cop. 2007 : xxxv, 610 s. :
ISBN: 978-0-470-08411-3 (pbk.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Thoughtful interaction design : a design perspective on information technology
Löwgren Jonas 1964-, Stolterman Erik
Cambridge, Mass. : MIT Press : 2005 : xiii, 198 s. :
ISBN: 0-262-12271-5 (alk. paper)
Se Umeå UB:s söktjänst

Buxton William
Sketching user experiences : getting the design right and the right design
Amsterdam : Elsevier/Morgan Kaufmann : cop. 2007 : 445 s. :
http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip074/2006036416.html
ISBN: 978-0-12-374037-3 (pbk.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Design av informationsteknik : materialet utan egenskaper
Löwgren Jonas, Stolterman Erik
2., [rev. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2004 : xvi, 264 s. :
ISBN: 91-44-04203-5
Se Umeå UB:s söktjänst

Övrig litteratur

Övrig litteratur kan förekomma.