"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kognitiv neuropsykologi 1 för psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 4 hp

Engelskt namn: Cognitive neuropsychology 1 for the Masters Programme in Sports Psychology

Denna kursplan gäller: 2019-03-04 och tillsvidare

Kurskod: 2PS194

Högskolepoäng: 4

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2018-05-07

Reviderad av: Prefekten, 2019-03-01

Innehåll

Kursens mål är att ge teoretiska kunskaper inom området kognitiv neuropsykologi utifrån neurovetenskaplig och klinisk neuropsykologisk forskning. Sambandet mellan hjärnans processer och våra mentala funktioner kommer att belysas. Kursen behandlar teorier inom den kognitiva neuropsykologin med fokus på perception, uppmärksamhet, minnesfunktioner, exekutiva funktioner och språkliga funktioner. Vidare ges grundläggande orientering om neurologiska, psykiatriska och geriatriska sjukdomstillstånd och de neuropsykologiska funktionsnedsättningar som karakteriserar dessa tillstånd

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:
• visa kännedom om och förståelse för ledande teorier inom kognitiv neuropsykologi
• visa kunskap om olika skador och störningar som kan drabba hjärnan och dess funktioner, till exempel neurologiska tillstånd, psykiatriska sjukdomar och demenssjukdomar

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:
• redogöra för centrala begrepp, teorier och empiriska fynd inom kognitiv neuropsykologi relaterat till de processer som styr perception, uppmärksamhet, exekutiva funktioner, minne och språk
• redogöra för funktionell neuroanatomi relaterat till de processer som reglerar perception, uppmärksamhet, exekutiva funktioner, minne och språk

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:
• visa ett kritiskt förhållningssätt till centrala begrepp, teorier och empiriska fynd inom kognitiv neuropsykologi

 

Behörighetskrav

För att delta i kursen krävs att man är antagen till psykologprogrammet med inriktning mot idrott. Kursen läses i den kronologiska ordning den ges på programmet.

Avklarade kurs på termin 1 och 2:
Biologisk psykologi 7,5 hp,
Kognitiv psykologi 7,5 hp,
Eller motsvarande.

Beslut om avvikelse från villkor på kursen fattas av berörd studierektor.

Undervisningens upplägg

Kursen sker på campus och undervisningsformerna består av lärarledda föreläsningar. Läroplattformen Cambro används för att distribuera information och material.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen (salstentamen).

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd examinator.

Betyg för kursen sätts när de examinerande inslagen är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets ”Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå”. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

 

Övriga föreskrifter

Denna kurs kan inte inkluderas i en examen om den överlappar med en annan kurs. Om tvekan råder bör studenten vända sig till studievägledare vid Institutionen för psykologi eller programkoordinator för sitt program.

Litteratur