"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kognitiv Neuropsykologi, 7,5 hp

Engelskt namn: Cognitive Neuropsychology

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 2KO022

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kognitionsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Psykologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2015-12-21

Reviderad av: Prefekten, 2021-11-18

Innehåll

Kursens mål är att ge fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper inom kognitiv neuropsykologi utifrån neurovetenskaplig och klinisk neuropsykologisk forskning. Tonvikt läggs på  empiriska fynd för att belysa sambandet mellan hjärnans processer och våra mentala funktioner och tillämpning av neuropsykologiska kunskaper i bedömning och behandling av personer med olika hjärnskador.

Kursen behandlar neuropsykologisk testning ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Momentet syftar till att ge inblick i neuropsykologiskt utredningsarbete inklusive några vanliga neuropsykologiska test för mätning av till exempel begåvning, minne och exekutiva funktioner. Vidare berörs hur störningar av kognitiva funktioner kan yttra sig, utredas och rehabiliteras. Fokus är dels på olika tillstånd såsom exempelvis neuropsykiatriska tillstånd, psykiatriska sjukdomar, neurologiska sjukdomar och demens och dels på arbetsrelaterad problematik, såsom exempelvis stress och miljöpåverkan. Kursen behandlar också systematiska litteraturöversikter och metaanalys.

Kursen genomförs i tematiska moduler där undervisningen bedrivs dels i föreläsnings- och seminarieform och dels genom eget problembaserat arbete under handledning.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten:

Kunskap och förståelse
*    Kunna beskriva och redogöra för teorier, centrala begrepp och metoder inom området klinisk neuropsykologi.
*    Ha grundläggande kunskap om olika skador och störningar som kan drabba hjärnan och dess funktioner, till exempel neuropsykiatriska tillstånd, psykiatriska sjukdomar, neurologiska sjukdomar och demenssjukdomar.
*    Ha grundläggande kunskap om neuropsykologisk utredning inklusive vanliga neuropsykologiska test och metoder.  
*    Ha grundläggande kunskap om rehabilitering av kognitiv dysfunktion inklusive metoder för rehabilitering.
*    Ha kunskap om de mest vanligt förekommande metoderna inom området metaanalys och systematiska översikter.

Färdighet och förmåga
*   Identifiera och differentiera mellan olika skador och störningar som kan drabba hjärnan och dess funktioner, till exempel neuropsykiatriska tillstånd, psykiatriska sjukdomar, neurologiska sjukdomar samt demenssjukdomar.
*    Kunna identifiera olika faktorer som kan påverka hjärnans funktion: miljö, stress, sömnstörningar etc. samt att ge exempel på olika metoder att mäta och behandla det.
*    Kunna utföra en systematisk litteraturöversikt med metaanalys.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    Kunna jämföra, diskutera och värdera neuropsykologiska teorier och metoder samt systematiska litteraturöversikter och metaanalyser med avseende på reliabilitet, validitet, styrkor och svagheter.
*    Ha ett kritiskt förhållningssätt till de teorier och metoder som tas upp under kursen.

Behörighetskrav

Kurserna 2KO015 Statistik och empirisk metod samt 1LI004 Vetenskaplig kommunikation inom kandidatprogrammet för kognitionsvetenskap eller motsvarade.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och projektarbete. Vissa delar av undervisningen kan komma att ske online. Förekomst av obligatorisk undervisning anges i schema.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen kan ges på svenska och/eller engelska.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen (digital tentamen eller salstentamen), muntlig och skriftlig examination sker som del av grupparbete i form av skriftlig projektrapport samt muntliga redovisningar, workshops och seminarier där individuell bedömning kan ske. Examinerande inslag i form av muntliga redovisningar och seminarier kan ske online.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Missad examination tas igen genom omtentamenstillfälle och grupp-/uppsamlingsseminarium. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berördexaminator.
Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Väl Godkänd, Godkänd och Underkänd. Studerande har rätt till fem examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantaget från denna regel kan t.ex vara då kursen har genomgått grundläggande vetenskapliga förändringar.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska examinator, i samråd med kursansvarig lärare och studievägledare, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 1

  Introduktion till metaanalys och systematiska översikter
  Hesser Hugo, Andersson Gerhard
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 169 s. :
  ISBN: 9789144110158
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Klinisk neuropsykologi
  Nyman Håkan, Bartfai Aniko
  2., [rev. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 432 s. :
  ISBN: 9789144040479
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Obs! Klinisk neuropsykologi, Nyman, Håkan; Bartfai, Aniko, Studentlittertur utkommer med ny utgåva dec 2022. Införskaffa gärna den utgåvan om möjligt. Artiklar och kompendier motsvarande ca 350 sidor tillkommer.

 • Giltig från: 2022 vecka 1

  Introduktion till metaanalys och systematiska översikter
  Hesser Hugo, Andersson Gerhard
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 169 s. :
  ISBN: 9789144110158
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Klinisk neuropsykologi
  Nyman Håkan, Bartfai Aniko
  2., [rev. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 432 s. :
  ISBN: 9789144040479
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar och kompendier motsvarande ca 350 sidor tillkommer.