Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kognitiv psykologi för psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 7,5 hp

Engelskt namn: Cognitive Psychology for the Masters Programme in Sports Psychology

Denna kursplan gäller: 2018-01-08 och tillsvidare

Kurskod: 2PS138

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2015-10-05

Reviderad av: Prefekten, 2017-11-20

Innehåll

Kognitiv psykologi handlar om hur människan tillägnar sig, bearbetar, lagrar och använder information, både generellt och inom idrottssammanhang. Kursen behandlar centrala teorier, modeller, fenomen och tillämpningar inom perception, uppmärksamhet, minne, språk och tänkande. Olika perspektiv på intelligens i forskningen diskuteras. Kursen behandlar vidare hur kognitiva förmågor kan testas och studeras experimentellt generellt och inom idrottssammanhang.

 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:


Kunskap och förståelse
·    kunna visa grundläggande kunskap om människans kognitiva funktioner
·    kunna visa grundläggande kunskap om metoder för att studera kognition

Färdighet och förmåga
·    kunna utföra enklare tester av kognitiva förmågor som även är relevanta i idrottssammanhang
·    visa förmåga att på engelska kommunicera inom det vetenskapliga fält kursen berör

Värderingsförmåga och förhållningssätt

·    kunna kritiskt resonera kring olika perspektiv på intelligens
·    reflektera kring hur kognitiv psykologi kan tillämpas i psykologisk praktik och med aktiva idrottsutövare 

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker på campus i form av föreläsningar, seminarier/gruppövningar och laborationer med handledning. Laborationer är obligatoriska moment. Missat obligatoriskt moment tas igen genom uppsamlingstillfälle, alternativt skriftlig inlämningsuppgift. Lärplattformen Cambro används för att distribuera information och för inlämningsuppgifter.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen ges på engelska.
 

Examination

Examination sker individuellt genom skriftlig salstentamen och inlämningsuppgifter.
Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd examinator.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets ”Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå”. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 2

Rekommenderad litteratur

Cognitive psychology
Gilhooly K. J., Lyddy Fiona M., Pollick Frank
New York : McGraw-Hill : 2014. : xxi, 553 pages :
ISBN: 9780077122669 (paperback) :
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Routledge companion to sport and exercise psychology : global perspectives and fundamental concepts
Papaioannou Athanassios D., Hackfort Dieter
London : Routledge : 2016 : 1002 p. :
ISBN: 0-415-73032-5
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen/momentet.